Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |Connect-Chinese ver-[魔法少女まどか☆マギカ OP]
fc2ブログ

Entries

Connect-Chinese ver-[魔法少女まどか☆マギカ OP]

Ch:(grammar)
Connect-Chinese ver-中国語版

song of 「魔法少女まどか☆マギカ OP」
魔法少女まどか☆マギカ一覧 List of Madoka Magica


1.
*1
まだ覚えてられるの? あの私たち お互いの約束。
------/还---/记----/吗-//----/---们-/--------/约-
Ch:可-/還---/記-得-/嗎.//那--/我-們,/彼-此-的/約-定
pi:ke3/hai2-/ji4-de/ma-//na1-/wo3men/bi3ci3de/yue1ding4
♪:khA/hai--/chi-tA/ma-//na--/wo-mRn/pi-ZY-tA/yue-ting
En:can/still/remem-/?--//that/we----/mutual--/convention

眼を閉じて、私は再び はっきりさせる
----闭-------/双---------/-----------/确
Ch:閉-上----/雙-眼,-----/我-/再-次--/確-定
pi:bi4shang4/shuang1yan3/wo3/zai4ci4/que4ding4
♪:pi-shang-/shuang-ien-/wo-/tsai-ZY/CWe-ting
En:close----/two+eyes---/I--/again--/define

閉じた心はもう、
------闭-----/-----/------经
Ch:封-閉-的--/心,--/早-已-經,
pi:feng1bi4de/xin1-/zao3yi3jing1
♪:fRng-pi-tA/shin-/tsao-i-ching
En:closed----/heart/already

思いは開放されて、前に進み続ける
----------------/开-启--/继-续---/---进
Ch:被--/思-念---/開-啟,-/繼-續---/前-進
pi:bei4/si1nian4/kai1qi3/ji4xu4--/qian2jin4
♪:pei-/sY-nien-/khai-Ci/chi-shW-/Cien-chin
En:----/thought-/opened-/continue/fore+go

*1//

いつも この時間の迷宮の中で探している、
--------------/---这-时-间-------/------里---/---寻
Ch:一-直-都---/在-這-時-間,------/迷-宮-裡---/找-尋,
pi:yi1zhi2dou1/zai4zhe4-shi2jian1/mi1gong1li3/zhao3xun2
♪:i--chY-tou-/tsai-chA-shY-chien/mi-kong-li-/chao-shWn
En:always-----/in+this+time------/maze+in----/seek

あの お互い忘れられない約束を守る為に
---------/---护---/---个/------/无-------却------/约
Ch:為-了-/守-護---/那-個/彼-此-/無-法-忘-卻-的---/約-定
pi:wei4le/shou3hu4/na4ge/bi3ci3/wu2fa3wang4que4de/yue1ding1
♪:wei-lA/shou-hu-/na-kA/pi-ZY-/u--fa-wang-CWe-tA/yue-ting
En:for---/guard---/that-/e-o---/unforgettable----/promise


何度も何度も越えるタイム・トラベル、
---------------/------着-----/时-间-------/
Ch:一-次-一-次-/穿-越-著-----/時-間-的----/旅-行,
pi:yi1ci4yi1ci4/chuan1yue4zhe/shi2jian1-de/lü3xing2
♪:i--ZY-i--ZY-/Cuan--yue-chA/shY-chien-tA/ly-shing
En:again-and---/pass+ing-----/time's------/travel

いつも貴方を守れない、
---总-------/无----/---护--/
Ch:總-是----/無-法-/保-護--/你,
pi:zong3shi4/wu2fa3/bao3hu4/ni3
♪:tsong-shY/u--fa-/pao-hu-/ni
En:always---/unable/protect/you

貴方に悲劇を繰り返させる
---让---/---/---复-着----/---剧
Ch:讓---/你,/重-複-著----/悲-劇
pi:rang4/ni3/chong2fu4zhe/bei1ju4
♪:rang-/ni-/Cong--fu-chA/pei-chW
En:let--/you/repeat+ing--/tragedy


変わらない青色の空を見上げる。
-------------------------/---变-----/---蓝
Ch:仰-望-----/天-空,-----/不-變-的--/蔚-藍.
pi:yang3wang4/tian1-kong1/bu4bian4de/wei4lan2
♪:yang-wang-/thien-khong/pu-pien-tA/wei-lan
En:look-up---/sky--------/invariable/sky-blue

振り返る今の貴方、私には分からない
------------/现-----------/
Ch:回-望----/現-在-的-----/你,/不-/能---/懂---/我
pi:hui2wang4/xian4-zai4-de/ni3/bu4/neng2/dong3/wo3
♪:hui-wang-/shien-tsai-tA/ni-/pu-/nRng-/tong-/wo
En:look-back/now+'s-------/you/not/can--/know-/I


未来の道が どれだけ険しくても。
-----------/---来-----/----/---么-/---岖
Ch:不-管---/未-來-的--/路--/多-麼-/崎-嶇
pi:bu4guan3/wei4lai2de/lu4-/duo1me/qi1qu1
♪:pu-kuan-/wei-lai-tA/lu--/tuo-mA/Ci-CW
En:no+matter/future's-/road/how---/rugged

貴方を守る為に、歩き続ける必要がある
---为----/---护---/---/---须----/
Ch:為-了-/守-護---/你,/必-須-要--/走--/下-去
pi:wei4le/shou3hu4/ni3/bi4xu1yao4/zou3/xia4qu4
♪:wei-lA/shou-hu-/ni-/pi-shW-yao/tsou/shia-CW
En:for---/guard---/you/must------/walk/go-on

*1
まだ覚えてられるの? あの私たち お互いの約束。
------/还---/记----/吗-//----/---们-/--------/约-
Ch:可-/還---/記-得-/嗎.//那--/我-們,/彼-此-的/約-定
pi:ke3/hai2-/ji4-de/ma-//na1-/wo3men/bi3ci3de/yue1ding4
♪:khA/hai--/chi-tA/ma-//na--/wo-mRn/pi-ZY-tA/yue-ting
En:can/still/remem-/?--//that/we----/mutual--/convention

眼を閉じて、私は再び はっきりさせる
----闭-------/双---------/-----------/确
Ch:閉-上----/雙-眼,-----/我-/再-次--/確-定
pi:bi4shang4/shuang1yan3/wo3/zai4ci4/que4ding4
♪:pi-shang-/shuang-ien-/wo-/tsai-ZY/CWe-ting
En:close----/two+eyes---/I--/again--/define

閉じた心はもう、
------闭-----/-----/------经
Ch:封-閉-的--/心,--/早-已-經,
pi:feng1bi4de/xin1-/zao3yi3jing1
♪:fRng-pi-tA/shin-/tsao-i-ching
En:closed----/heart/already

思いは開放されて、前に進み続ける
----------------/开-启--/继-续---/---进
Ch:被--/思-念---/開-啟,-/繼-續---/前-進
pi:bei4/si1nian4/kai1qi3/ji4xu4--/qian2jin4
♪:pei-/sY-nien-/khai-Ci/chi-shW-/Cien-chin
En:----/thought-/opened-/continue/fore+go
*1//

私は もう出来る、貴方に忘れさせる。
---------------/---经---/------经----/--------/给--/---记
Ch:可-能---/我-/已-經,--/早-已-經,---/被--/你,/給--/忘-記
pi:ke3neng2/wo3/yi3jing1/zao3yi3jing1/bei4/ni3/gei3/wang4ji4
♪:khA-nRng/wo-/i--ching/tsao-i-ching/pei-/ni-/kei-/wang-chi
En:can-----/I--/already-/already-----/----/you/give/forgetten

孤独な未来の世界は全てが不確定
------来---/--------/---单--/---------/---确
Ch:未-來---/世-界---/孤-單--/都--/是--/不-確-定
pi:wei4lai2/shi4jie4/gu1dan1/dou1/shi4/bu4que4ding4
♪:wei-lai-/shY-chie/ku-tan-/tou-/shY-/pu-CWe-ting
En:future--/world---/lonely-/all-/is--/uncertain

私たちの恋しさは、ずっと待っていた
--------------/---们----/---经-----/
Ch:想-念------/我-們-的-/曾-經,----/一-直--/等-待
pi:xiang3nian4/wo3men-de/ceng2jing1/yi1zhi2/deng3dai4
♪:shiang-nien/wo-mRn-tA/ZRng-ching/i--chY-/tRng-tai
En:miss-------/our------/before----/always-/wait

2.
いつも 貴方に対して不確定な疑い を示す
--------------/对-----/---------/怀------/---确
Ch:一-直-都---/對-你--/表-示----/懷-疑---/不-確-定
pi:yi1zhi2dou1/dui4ni3/biao3shi4/huai2yi2/bu4que4ding4
♪:i--chY-tou-/tui-ni-/piao-shY-/huai--i-/pu-CWe-ting
En:always-----/for+you/out+show-/doubt---/uncertain

1つの声はいつも私の心の中
------个-声--------/总-------/---------里
Ch:一-個-聲-音-----/總-是----/在-我-心-裡,
pi:yi1ge4sheng1yin1/zong3shi4/zai4-wo3xin1li3
♪:i--kA-shRng-in--/tsong-shY/tsai-wo-shin-li
En:one+sound-------/always---/in-my-heart

しっかりとある、貴方を信じている
----坚-------/------着-------/
Ch:堅-持----/相-信-著-------/你
pi:jian1chi2/xiang1-xin4-zhe/ni3
♪:chien-CY-/shiang-shin-chA/ni
En:persist--/believe+ing----/you


何度も何度も いつも危険な境界で包囲される、
---------------/总-------/------------/
Ch:一-次-一-次-/總-是----/被-圍-困----/於-險-境,
pi:yi1ci4yi1ci4/zong3shi4/bei4wei2kun1/yu2xian3jing4
♪:i--ZY-i--ZY-/tsong-shY/pei-we--khun/yu-shien-ching
En:again&again-/always---/besieged----/in+danger+border

時間が無い、いつも私は これを守る
---无-时-无-----/----------------------/---护---/这-个-/
Ch:無-時-無-刻--/一-直--/在,-/都--/在,-/守-護---/這-個-/我
pi:wu2shi2wu2ke4/yi1zhi2/zai4/duo1/zai4/shou3hu4/zhe4ge/wo3
♪:u--shY-u--khA/i--chY-/tsai/tuo-/tsai/shou-hu-/chA-kA/wo
En:no-time------/always-/in--/all-/in--/guard---/this--/I


貴方の顔を見る、もっと堅くなる
-------------/------脸--/变-----/---坚-
Ch:凝-望-----/你-的-臉,-/變-得--/更-堅-定
pi:ning2wang4/ni3delian3/bian4de/geng4jian1ding4
♪:ning-wang-/ni-tA-lien/pien-tA/kRng-chien-ting
En:stare-----/your+face-/become-/more+firm

昔の私を思い出して! 貴方には分からない
------忆--/---经--------/
Ch:回-憶--/曾-經-的-----/我,/不-能---/懂---/你
pi:hui2yi4/ceng2jing1-de/wo3/bu4neng2/dong3/ni3
♪:hui-i--/ZRng-ching-tA/wo-/pu-nRng-/tong-/ni
En:recall-/before-------/me-/not+can-/know-/you


過去の私が どれだけ悲劇でも。
-----------/过-------/---/---么-/---剧
Ch:不-管---/過-去-的-/我-/多-麼-/悲-劇,
pi:bu4guan3/guo4qu4de/wo3/duo1me/bei1ju4
♪:pu-kuan-/kuo-CW-tA/wo-/tuo-mA/pei-chW
En:no+matter/past+'s-/I--/how---/tragedy

でも私ははっきりさせる、奇跡が有ると信じる
---------------/让---/---//-----------/会--/-----/---迹
Ch:但-是---/你-/讓---/我,//相-信------/會--/有---/奇-蹟
pi:dan4shi4/ni3/rang4/wo3//xiang1-xin4/hui4/you3-/qi2ji4
♪:tan-shY-/ni-/rang-/wo-//shiang-shin/hui-/you--/Ci-chi
En:but-----/you/let--/I--//believe----/will/exist/miracle

*1
まだ覚えてられるの? あの私たち お互いの約束。
------/还---/记----/吗-//----/---们-/--------/约-
Ch:可-/還---/記-得-/嗎.//那--/我-們,/彼-此-的/約-定
pi:ke3/hai2-/ji4-de/ma-//na1-/wo3men/bi3ci3de/yue1ding4
♪:khA/hai--/chi-tA/ma-//na--/wo-mRn/pi-ZY-tA/yue-ting
En:can/still/remem-/?--//that/we----/mutual--/convention

眼を閉じて、私は再び はっきりさせる
----闭-------/双---------/-----------/确
Ch:閉-上----/雙-眼,-----/我-/再-次--/確-定
pi:bi4shang4/shuang1yan3/wo3/zai4ci4/que4ding4
♪:pi-shang-/shuang-ien-/wo-/tsai-ZY/CWe-ting
En:close----/two+eyes---/I--/again--/define

閉じた心はもう、
------闭-----/-----/------经
Ch:封-閉-的--/心,--/早-已-經,
pi:feng1bi4de/xin1-/zao3yi3jing1
♪:fRng-pi-tA/shin-/tsao-i-ching
En:closed----/heart/already

思いは開放されて、前に進み続ける
----------------/开-启--/继-续---/---进
Ch:被--/思-念---/開-啟,-/繼-續---/前-進
pi:bei4/si1nian4/kai1qi3/ji4xu4--/qian2jin4
♪:pei-/sY-nien-/khai-Ci/chi-shW-/Cien-chin
En:----/thought-/opened-/continue/fore+go

*1//

貴方は もう出来る、私に忘れさせる
---------------/---经---/------经----/--------/---记
Ch:可-能---/你-/已-經,--/早-已-經,---/被--/我-/忘-記,
pi:ke3neng2/ni3/yi3jing1/zao3yi3jing1/bei4/wo3/wang4ji4
♪:khA-nRng/ni-/i--ching/tsao-i-ching/pei-/wo-/wang-chi
En:can-----/you/already-/already-----/----/me-/forgetten

孤独な未来の世界は全てが不確定
------来---/--------/---单--/---------/---确
Ch:未-來---/世-界---/孤-單--/都--/是--/不-確-定
pi:wei4lai2/shi4jie4/gu1dan1/dou1/shi4/bu4que4ding4
♪:wei-lai-/shY-chie/ku-tan-/tou-/shY-/pu-CWe-ting
En:future--/world---/lonely-/all-/is--/uncertain

私たちは永遠に一緒に居る、ずっと待っている
------们-/---远-----/
Ch:我-們-/永-遠-----/在---/一-起,--/一-直--/等-待
pi:wo3men/yong3yuan3/zai4-/yi1qi3--/yi1zhi2/deng3dai4
♪:wo-mRn/yong-yuan-/tsai-/i--Ci---/i--chY-/tRng-tai
En:we----/forever---/exist/together/always-/wait


3.
見ている世界がゆっくり壊れる、
------着---/--------/--------/---溃
Ch:看-著---/世-界,--/慢-慢---/崩-潰,
pi:kan4-zhe/shi4jie4/man4man4/beng1kui4
♪:khan-chA/shY-chie/man-man-/pRng-khui
En:see+ing-/world---/slow----/collapse

これ以上無く躊躇う私
---无-------/彷------------/
Ch:無-比----/徬-徨-的------/我
pi:wu2bi3---/pang2huang2-de/wo3
♪:-u-pi----/phang-huang-tA/wo
En:matchless/hesitate------/I

全く怖くない貴方が現れる、
------无--/---惧-----/---/---现
Ch:毫-無--/畏-懼-的--/你-/出-現,
pi:hao2wu2/wei4ju4-de/ni3/chu1xian4
♪:hao-u--/wei-chW-tA/ni-/Cu--shien
En:none---/fear+'s---/you/appear

私と一緒に歩き続ける
----带-着---/
Ch:帶-著---/我-/走--/下-去
pi:dai4zhe-/wo3/zou3/xia4qu
♪:tai-chA-/wo-/tsou/shia-CW
En:lead+ing/me-/walk/go-on

*1
まだ覚えてられるの? あの私たち お互いの約束。
------/还---/记----/吗-//----/---们-/--------/约-
Ch:可-/還---/記-得-/嗎.//那--/我-們,/彼-此-的/約-定
pi:ke3/hai2-/ji4-de/ma-//na1-/wo3men/bi3ci3de/yue1ding4
♪:khA/hai--/chi-tA/ma-//na--/wo-mRn/pi-ZY-tA/yue-ting
En:can/still/remem-/?--//that/we----/mutual--/convention

眼を閉じて、私は再び はっきりさせる
----闭-------/双---------/-----------/确
Ch:閉-上----/雙-眼,-----/我-/再-次--/確-定
pi:bi4shang4/shuang1yan3/wo3/zai4ci4/que4ding4
♪:pi-shang-/shuang-ien-/wo-/tsai-ZY/CWe-ting
En:close----/two+eyes---/I--/again--/define

閉じた心はもう、
------闭-----/-----/------经
Ch:封-閉-的--/心,--/早-已-經,
pi:feng1bi4de/xin1-/zao3yi3jing1
♪:fRng-pi-tA/shin-/tsao-i-ching
En:closed----/heart/already

思いは開放されて、前に進み続ける
----------------/开-启--/继-续---/---进
Ch:被--/思-念---/開-啟,-/繼-續---/前-進
pi:bei4/si1nian4/kai1qi3/ji4xu4--/qian2jin4
♪:pei-/sY-nien-/khai-Ci/chi-shW-/Cien-chin
En:----/thought-/opened-/continue/fore+go

*1//

忘れられない、私たちお互いが結んだ約束。
---无-------记---/---们-/------/结----------/约-
Ch:無-法-忘-記---/我-們-/彼-此,/結-下-的----/約-定,
pi:wu2fa3wang4ji4/wo3men/bi3ci3/jie2-xia4de-/yue1ding4
♪:u--fa-wang-chi/wo-mRn/pi-ZY-/chi-shia-tA-/yue-ting
En:unforgettable-/we----/e-o---/join+down+of/convention

未来の世界で私たちは一緒にいるだろう
------来---/--------/---们-/----/会--/
Ch:未-來---/世-界---/我-們-/都--/會--/在---/一-起
pi:wei4lai2/shi4jie4/wo3men/dou1/hui4/zai4-/yi1qi3
♪:wei-lai-/shY-chie/wo-mRn/tou-/hui-/tsai-/i--Ci
En:future--/world---/we----/all-/will/exist/together

もし明日に祈っているなら、もう一度 出会う
-----------/---祷-着--/
Ch:只-要---/祈-禱-著--/明-天,----/再-次--/相-遇
pi:zhi3yao4/qi2dao3zhe/ming2tian1/zai4ci4/xiang1yu4
♪:chY-yao-/Ci-tao-chA/ming-thien/tsai-ZY/shiang-yu
En:if------/pray+ing--/tomorrow--/again--/meetスポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/988-e1eea0f3

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
168位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
35位
アクセスランキングを見る>>

アクセス解析

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

>