Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |残酷的高考纲领「残酷な天使のテーゼ」
FC2ブログ

Entries

残酷的高考纲领「残酷な天使のテーゼ」

(grammar)残酷な大学受験の要目
---残--------/---------/纲-领
Ch:殘-酷-的--/高-考----/綱-領
pi:can2ku4-de/gao1kao3-/gang1ling3
♪:zan-khu-tA/kao-khao-/kang-ling
En:cruel-----/↓-------/program
[高考-collage-entrance-exam]

「残酷な天使のテーゼ」の替え歌「残酷な入試のテーゼ」
新世紀エヴァンゲリオン一覧


1.
6月7日神聖なる時刻が訪れた、受験票を持て、運命が軌道を変える
-----------/---号--/---圣--------/时-----/----/来------//--------/---场-----/号--/---运----/---------/轨
Ch:六-月---/七-號--/神-聖-的-----/時-刻--/已--/來-到,--//手-拿---/考-場-----/號,-/命-運----/更-改----/軌-道
pi:liu4yue4/qi1hao4/shen2sheng4de/shi2ke4/yi3-/lai2dao4//shou3na2/kao3chang3/hao4/ming4yun4/geng4gai3/gui3dao4
♪:liu-yue-/Ci-hao-/shRn-shRng-tA/shY-khA/i---/lai-tao-//shou-na-/khao-Cang-/hao-/ming-yun-/kRng-kai-/kui-tao
En:June----/7th----/holy---------/time---/alre/come----//hold----/exam+room-/mark/fate-----/change---/track

試験前、動悸(ドウキ)が始まる、頭の中は真っ白、?マークで一杯
---开--/-----------------/开------/------------//脑------------/------------------------------/问-号
Ch:開--/考--/前,---/心---/開-始---/狂----/跳,--//腦-海-中------/空-白----/一-片,---/全---/是--/問-號
pi:kai1/kao3/qian2-/xin1-/kai1shi3/kuang2/tiao4//nao3hai3zhong1/kong4bai2/yi1pian4-/quan2/shi4/wen4hao4
♪:khai/kaho/Cien--/shin-/khai-shY/khuang/thiao//nao-hai-chogn-/khong-pai/i--phien-/CWan-/shY-/wRn-hao
En:open/exam/before/start/start---/mad---/beat-//mind+in-------/space----/one+piece/all--/is-/question+mark

心の中ではプライドが燃える、額には青筋が暴れまわる、試験問題は私を嘲(アザ)笑っているようだ
-------------/气-------/---烧----/额-头---/--------------------//---题---/----------/对-----/---嚣
Ch:心-中-----/氣-焰----/燃-燒,---/額-頭---/青-筋-----/暴--/冒,-//考-題---/似-乎/在--/對-我--/叫-囂
pi:xin1zhong1/qi4yan4--/ran2shao1/e2tou2--/qing1jin1-/bao4/mao4//kao3-ti2/si4hu/zai4/dui4wo3/jiao4-xiao1
♪:shin-chong/Ci-ien---/ran-shao-/A-thou--/Cing-chin-/pao-/mao-//khao-thi/sY-hu/tsai/tui-wo-/chiao-shiao
En:heart+in--/arrogance/burn-----/forehead/blue+veins/↓--/bold//exam+---/seems/in--/for+me-/hoot
------------------------------------------------/violent/---//+question/

どうして忘れられようか、辛苦の生長、何人かは勉強が原因で発狂した
--------------------/艰----------/---长-------//-------------/---为---/----/题---/--------/疯
Ch:怎--/能---/忘,---/艱-辛-的----/成-長,------//多-少---/人--/因-為---/做--/題---/做-到---/瘋-狂
pi:zen3/neng2/wang4-/jian1qin1-de/cheng2zhang3//duo1shao/ren2/yin1wei4/zuo4/ti2--/zuo4dao4/feng1kuang2
♪:tsRn/nRng-/wang--/chien-Cin-tA/CRng--chang-//tuo-shao/rRn-/in--wei-/tsuo/thi--/tsuo-tao/fRng-khuang
En:how-/can--/forget/hardship's--/grow-up-----//some----/man-/because-/do--/quest/do------/mad

練習問題が空を舞う、早朝のハイテンション、コーヒーは必須の糧だった
---习-题---/---------/飞-扬----/凌--------/---绪---/---涨-----//------------/---备----/---粮
Ch:習-題---/漫-天----/飛-揚,---/凌-晨-----/情-緒---/高-漲,----//咖-啡--/是--/必-備-的-/干-糧
pi:xi1-ti2-/man4tian1/fei1yang2/ling2chen2/qing2xu4/gao1zhang3//ka1fei1/shi4/bi4bei4de/gan1liang2
♪:shi-thi-/man-thien/fei-yang-/ling-CRn--/Cing-shW/kao-chang-//kha-fei/shY-/pi-pei-tA/kan-liang
En:exercise/whole-sky/fly-up---/early-----/feel----/upsurge---//coffee-/is--/necessary/dry+food
----------------------------/---morning/

12年間の苦学、頭から股を貫いて、梁(ハリ)を掛ける(くらい苦しい勉強)、ただ この場を全力で戦う為に
----------------------------------/锥-------头-悬-梁-----------//----/为--/-------/这--/---/场
Ch:十-二--/年---/苦-寒----/窗,----/錐-刺-股-頭-懸-樑,----------//只--/為--/拼-搏--/這--/一-/場
pi:shi2er4/nian2/ku3-han2-/chuang1/zhui1ci4-gu3tou2xuan2-liang2//zhi3/wei4/pin1bo2/zhe4/yi1/chang3
♪:shY-Rr-/nien-/khu-han--/Cuang--/chui-Zi--ku-thou-shWan-liang//chY-/wei-/phin-po/chA-/i--/Cang
En:12-----/year-/hard+cold/window-/study-assiduously&tirelessly//only/for-/full+--/this/one/field
-------------------------------------------------------------------/-+fight/

大綜合,計算忙,彎脊梁,狀元郎、一夜白頭又もしてみたら?
------综--------/计------------/弯------------/状---------------//---------头---/
Ch:大-綜-合,----/計-算-忙,-----/彎-脊-梁,-----/狀-元-郎,--------//一-夜-白-頭---/又,-/何-妨
pi:da4zong1he2--/ji4suan4-mang2/wan1ji3-liang-/zhuang4yuan2lang2//yi1ye4bai2tou2/you4/he2fang2
♪:ta-tsong-hA--/chi-suan-mang-/wan-chi-liang-/chuang-yuan-lang-//-i-yA-pai-thou/you-/hA-fang
En:big+synthesis/calculate+busy/ridge+backbone/number-one+youth-//one+night+----/and-/why-not
-----------------------------------------------------------//------+old-age/

国語は相談なし、之乎者也[=難解な文語表現]は一番得意、英語はアメリカ人と比べるべきだ
---语------/没--/-------------------------------/---长-------//-------------------------/---国-------/
Ch:語-文---/沒--/商-量,-----/之-乎-者-也---/最--/擅-長,------//ENGLISH/要--/做-到---/比-/美-國-人----/棒
pi:yu3wen2-/mei2/shang1liang/zhi1hu1zhe3ye3/zui4/shang4chang2//-------/yao4/zuo4dao4/bi3/mei3guo2ren2/bang4
♪:yu-wRn--/mei-/shang-liang/chY-hu-chA-yA-/tsui/shang-Cang--//-------/yao-/tsuo-tao/pi-/mei-kuo-rRn-/pang
En:language/not-/discuss----/difc-word-----/most/good--------//-------/must/do------/↓-/American----/fine
------------------------------------------------------------------------------/compare/

物理計算はアインシュタインも私には敵(カナ)わない、科学は いつの間にか、核爆弾の作り方を編み出した
----------------/---么--/--------------/没--/---/强----//---学----/无----间,---/--------/---弹---/
Ch:物-理--/算---/什-麼,-/愛-因-斯-坦---/沒--/我-/強,---//化-學----/無-意-間,---/配-出---/核-彈---/秘-方
pi:wu4li3-/suan4/shen2me/ai4yin1si1tan3/mei2/wo3/qiang2//hua4xue2-/wu2yi4jian1-/pei4chu1/he2dan4-/mi4fang1
♪:-u-li--/suan-/shRn-mA/ai--in-sY-than/mei-/wo-/Ciang-//hua-shWe-/-u-i--chien-/phei-Cu-/hA-tan--/mi-fang
En:physics/count/what---/Einstein------/not-/I--/strong//chemistry/accidentally/make+out/nuclear+/secret+
--------------------------------------------------------------------------------/---+bomb/+recipe

手の中のペンの一振りで、宇宙の星がぶつかり合う、中国の大学受験生はIQで世界最強
--------------/笔-/---挥--/--------------------------------//---国-----/-----------------------------------/无-双
Ch:手-中------/筆-/一-揮,-/宇-宙---/星-球-----/相-撞,------//中-國-----/高-考-生,-----/智-商-----/全-球----/無-雙
pi:shou3zhong1/bi3/yi1hui1/yu3zhou4/zhong1qiu2/xing1zhuang4//zhong1guo2/gao1kao3sheng1/zhi4shang1/quan2qiu2/wu2shuang1
♪:shou-chong-/pi-/i--hui-/yu-chou-/shing-Ciu-/shing-chuang//chong-kuo-/kao-khao-shRng/chY-shang-/CWan-Ciu-/u-shuang
En:hand+in----/pen/a+wave-/universe/planet----/e-o+bump----//China-----/high+exam+----/IQ--------/global---/strongest
---------------------------------------------------------------------/------+student/

大学入試が始まった
---------------/---来---/
Ch:(高-考---/啊/到-來---/啦)
pi:gao1kao3-/a1/dao4lai2/la
♪:kao-khao-/a-/tao-lai-/la
En:high+exam/ah/come----/!

2.
この世界では点数こそが王道、標準答案とは唯一変えられないもの
---这----------/---数---/--------------//标-准-----/
Ch:這-世-界----/分-數---/是--/王-道,---//標-準-----/答-案-/是--/唯-一,--/不-准---/改-造
pi:zhe4shi4jie4/fen1shu4/shi4/wang2dao4//biao1zhun3/da2an4/shi4/wei2yi1-/bu4zhun3/gai3zao4
♪:chA-shY-chie/fRn-shun/shY-/wang-tao-//piao-chun-/ta-an-/shY-/wei-i---/pu-chun-/kai-tsao
En:this+world--/score---/is--/kingcraft//standard--/answer/is--/only+one/not+allow/change

試験では技術が大事、写せなら写せ、実際には行わない、好きな答えを書け!
------试---/---------------------------------------------------//实------/---------/编---/个/
Ch:考-試---/注-重-----/技-巧,--/只-要---/能---/抄---/就--/抄---//實-在---/不-/行,--/編---/個/答-案-/也--/好
pi:kao3shi4/zhu4zhong4/ji4qiao3/zhi3yao4/neng2/chao1/jiu4/chao1//shi2zai4/bu4/xing2/bian1/ge/da2an4/ye3-/hao3
♪:khao-shY/chu-chong-/chi-Ciao/chY-yao-/nRng-/Cao--/chiu/Cao--//shY-tsai/pu-/shing/pien-/kA/ta-an-/yA--/hao
En:test----/pay-atten-/skill---/if------/can-/copy/achieve/copy//really--/not/do---/write/a-/answer/also/good

高校の時、ずっと想像していた。言い伝えの中の大学とは正に人類の楽園だと
--------------/后---/----/---断----/畅----------//传-说------------/---学-----/--------/---间----/
Ch:高--/中----/後,--/就--/不-断----/暢-想,------//傳-說-中---------/大-學-----/就-是---/人-間----/天-堂
pi:gao1/zhong1/hou4-/jiu4/bu4-duan4/chang4xiang3//chuan2shuo1zhong1/da4xue2---/jiu4shi4/ren2jian1/tian1tang2
♪:kao-/chong-/hou--/chiu/pu--tuan-/Cang-shiang-//Cuan--shuo-chong-/ta-shWe---/chiu-shY/rRn-chien/thine-thang
En:high/in----/after/then/unceasing/image-------//circulate+in-----/university/exactly-/human----/heaven

もし受かれば、肌がやせて黄色くなっても、范進(ハンシン)は私たちの模範
-----------/---够----/-----------------------------------------//---进---/----/---们----/---样
Ch:只-要---/能-夠----/考-上,----/哪-怕-/面---/瘦---/肌--/黃,---//范-進---/是--/我-們-的-/榜-樣
pi:zhi3yao4/neng2gou4/kao3shang4/na3pa4/mian4/shou4/ji1-/huang2//fan4jin4/shi4/wo3men-de/bang3yang4
♪:chY-yao-/nRng-kou-/khao-shang/na-pha/mien-/shou-/chi-/huang-//fan-chin/shY-/wo-mRn-tA/pang-yang
En:if------/can------/pass-exam-/even--/face-/lean-/skin/yellow//Fan-Jin-/is--/our------/model

風と共に青い空が来て、雨と共に果てしない夜が去る、勝利と云うゴールは何処にあるの?
---风-里---/来--/---苍-苍--------/---里-/-----------------//胜-------/终-点------/
Ch:風-裡---/來--/天-蒼-蒼,-------/雨-裡-/去-/夜-茫-茫,----//勝-利----/終-點------/在-何-方
pi:feng1li3/lai2/tian1-cang1cang1/yu3li3/qu4/ye4mang2mang2//sheng4li4/zhong1dian3/zai4-he2fang1
♪:fRng-li-/lai-/thien-Zang-Zang-/yu-li-/CW-/yA-mang-mang-//shRng-li-/chong-tien-/tsai-hA-fang
En:wind+in-/come/sky+blue-------/rain+in/go-/night+vast---//victory--/terminal---/in+where

主よ、Oh my God,仏陀(ブッダ)よ、マリア、主よ偉大なる力を私に下さい
-------------------------------------/玛----亚-//----/赐--/---/伟-----/
Ch:上-帝---/啊//OH MY GOD,/佛-祖-/啊,/瑪-利-亞,//主--/賜--/我-/偉-大--/力-量
pi:shang4di/a1//----------/fo2zu3/a1-/ma3li4ya4//zhu3/ci4-/wo3/wei3da4/li4liang
♪:shang-ti/a-//----------/fo-tsu/a--/ma-li-ya-//chu-/ZY--/wo-/wei-ta-/li-liang
En:God-----/ah//----------/Buddha/ah-/Maria----//loar/gift/me-/great--/power

300点は基本的に既に滅びの定め、450点なら まだ少し希望は有る
-------/个/-------------------------/注-------/灭-------//---------------/还------/---么/---点---/
Ch:考--/個/三-百-分,---/基-本--/已--/註-定----/滅-亡,---//四-五-百-分,---/還-有---/那-麼/一-點---/希-望
pi:kao3/ge/san1bai3fen1/ji1ben3/yi3-/zhu4ding4/mie4wang2//si4swu3bai3fen1/hai2you3/na4me/yi1dian3/xi1wang4
♪:khao/kA/san-pai-fRn-/chi-pRn/i---/chu-ting-/mie-wang-//sY--u--pai-fRn-/hai-you-/na-mA/i--tien-/shi-wang
En:exam/a-/300-points--/basic--/alre/destine--/perish---//450+point------/still+--/such-/a-little/hope
--------------------------------------------------------------------/---+have/

600点なら乾杯して歌う価値がある、700点以上なら世界が私の為に狂う
----------------------------------/举-----/欢---------//------------------------------/为-----/
Ch:六-百-分----/似-乎,/才--/值-得-/舉-杯--/歡-唱,-----//七-百-分---/以-上,---/世-界---/為-我--/癲-狂
pi:liu4bai3fen1/si4hu-/cai2/zhi2de/ju3bei1/huan1chang4//qi1bai3fen1/yi3shang4/shi4jie4/wei4wo3/dian1kuang2
♪:liu-pai-fRn-/sY-hu-/Zai-/chY-tA/chW-pei/huan-Cang--//Ci-pai-fRn-/i--shang-/shY-chie/wei-wo-/tien-khuang
En:600+point---/seems-/just/worth-/toast--/sing-------//700+point--/more-than/world---/for+me-/mad

古来より試験会場とは硝煙の無い戦場である、高三の生徒たちには誰も敵わない
---------/---场-----/----/没------/---烟----/--/战-场------//--------/学----们----/----------/无-----/---挡
Ch:自-古-/考-場-----/是,-/沒-有---/硝-煙----/的/戰-場,-----//高-三---/學-子-們,---/全-能-----/無-人--/抵-擋
pi:zi4gu3/kao3chang3/shi4/mei2you3/ziao1yan1/de/zhan4chang3//gao1san1/xue2-zi3-men/quan2neng2/wu2ren2/di3dang3
♪:tsY-ku/khao-Cang-/shY-/mei-you-/tsiao-ien/tA/chan-Cang--//kao-san-/shWe-tsY-mRn/CWan-nRng-/u--rRn-/ti-tang
En:since+/exam+room-/is--/not+have/smoke----/of/battle+----//high+3--/student+pl--/all-round-/no+man-/resist
--+ancient/-----------------------------------/-----+field//

3.
試験は長いが、慌てるな、兄弟たちよ緊張するな。受けた模試は無数にある
---试--/装-----/长----/-----/别---/-------/------们-----/别---/紧-张-----//---拟--------/----/无-数----/场
Ch:試--/裝-----/長----/心---/別---/慌,----/兄-弟-們-----/別---/緊-張,----//模-擬-考-----/已--/無-數----/場
pi:shi4/zhuang1/chang2/xin1-/bie2-/huang1-/xiong1-di-men/bie2-/jin3zhang1//mo2ni3kao3---/yi3-/wu2shu4--/chang3
♪:shY-/chuang-/Cang--/shin-/pie--/huang--/shiong-ti-mRn/pie--/chin-chang//mo-ni-khao---/-i--/-u-shu---/Cang
En:exam/adorn--/long--/heart/don't/confuse/brother+pl---/don't/tense-----//simulate+exam/alre/countless/field

左で躊躇(タメラ)う、右を覗(ノゾ)く、両親を想う。どうして この期待に背けるだろうか
-------------------------/张---------/------/笔-/------/爹--------//---------/---负---/这
Ch:左--/彷-徨------/右---/張-望,-----/提-起-/筆-/想----/爹-娘,----//怎-能----/辜-負---/這-期-望
pi:zuo3/pang2huang2/you4-/zhang1wang4/ti2qi3/bi3/xiang3/die1niang2//zen3neng2/gu1fu4--/zhe4qi1wang4
♪:tsuo/phang-huang/you--/chang-wang-/thi-Ci/pi-/shiang/tie-nien--//tsRn-nRng/gu-fu---/chA-Ci-wang
En:left/hesitate---/right/peep-------/notice/pen/think-/father+---//how+can--/let-down/this+hope
-------------------------------------------------/---+mother//

大脳には超負荷、時間が何度も固まる。ABCDの選択は運命の賭け
------脑---/---负------/时-间----/-----/几----/--------//-----/选-择----/----/---运----/--/赌
Ch:大-腦---/超-負-荷,--/時-間----/曾---/幾-度-/凝-固,--//ABCD,/選-擇----/是--/命-運----/的/賭-注
pi:da4nao3-/chao1fu2he2/shi2jian1/zeng1/ji3du4/ning2gu4//-----/xuan3-ze2/shi4/ming4yun4/de/du3zhu4
♪:ta-nao--/Cao---fu-hA/shY-chien/tsRng/chi-tu/ning-ku-//-----/shWan-tsA/shY-/ming-yun-/tA/tu-chu
En:cerebrum/over+load--/time-----/alre-/some+-/congeal-//-----/select---/is--/fate-----/of/bet
-------------------------------------/+times/

無情な点数が私たちの全てを決めた、敢(ア)えて問う、未来の人生は誰が握っているのか
---无--------/---数---/注---------/---们-/--------//----/问--/---来---/---------------/谁---/
Ch:無-情-的--/分-數,--/註-定-了---/我-們-/全-部,--//敢--/問--/未-來,--/人-生-----/是--/誰---/主--/沉-浮
pi:wu2qing2de/fen1shu4/zhu4ding4le/wo3men/quan2bu4//gan3/wen4/wei4lai2/ren2sheng1/shi4/shui2/zhu2/chen2fu2
♪:u--Cing-tA/fRn-shun/chu-ting-lA/wo-mRn/CWan-pu-//kan-/wRn-/wei-lai-/rRn-shRng-/shY-/shui-/chu-/CRn--fu
En:heartless-/score---/destine+ed-/us----/complete//try-/ask-/future--/life------/is--/who--/main/sink+float

心配は要らない、入試失敗、窮地(キュウチ)に立つ。最悪、落ちたら、来年また旅路を踏もう
-----------/担------/--------/---败---/穷-------------//
Ch:不-/要--/擔-心,--/高-考---/失-敗,--/窮-途-末-路,---//大-不-了--/落,-/榜---/明-年-----/重----/踏--/征-途
pi:bu4/yao4/dan1xin1/gao1kao3/shi1bai4/qiong2tu2mo4lu4//da4bu-liao/luo4/bang3/ming2nian2/chong2/ta4-/zheng1tu2
♪:pu-/yao-/tan-shin/kao-khao/shY-pai-/Ciong-thu-mo-lu//ta-pu-liao/luo-/pang-/ming-nien-/Cong--/tha-/chRng-thu
En:not/need/worry---/↓------/fail----/dead-end-------//worst-case/fall/list-/next+year-/again-/tead/journey+way
. [高考-collage-entrance-exam]

ブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/970-d09cda64

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
101位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
22位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる