Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |Anataga ita Mori-Chinese ver-[Fate Stay night ED] by Wispering
fc2ブログ

Entries

Anataga ita Mori-Chinese ver-[Fate Stay night ED] by Wispering

Ch: (grammar)あなたがいた森-中国語版-
Aanta ga Ita Mori-Chinese ver-

貴方がいた森
Ch:曾---/有---/你-的/森-林
pi:ceng2/you3-/ni3de/sen1lin2
♪:ZRng-/you--/ni-tA/sRn-lin
En:before/exist/your/forest


song of 「Fate/stay night ED」
List of Fate Stay night
アニメ-タイトル索引

song by Wispering
中国語 歌手一覧
1.
この深くて果ての無い森の中に立っている、
--------/---这---/---------/无-际----/-
Ch:站---/在-這---/深-邃----/無-際-的-/森-林,
pi:zhan4/zai4zhe4/shen1sui4/wu2ji4de-/sen1lin2
♪:chan-/tsai-chA/shRn-sui-/u-chi-tA-/sRn-lin
En:stand/in+this-/deep-----/boundless/forest

私の最愛の淡い香りが付いてくる
---------------/---爱-----/--------/---气
Ch:伴-隨---/我-/最-愛-的--/淡-淡---/香-氣
pi:ban4sui2/wo3/zui4ai4-de/dan4dan4/xiang1qi4
♪:pan-sui-/wo-/tsui-ai-tA/tan-tan-/shiang-Ci
En:follow--/my-/favorite--/light---/fragrance

かつて全力を使い果たして、歳月の印(シルシ)を探す
------经-----/---尽----/--------/---/寻-------/岁--------/---记
Ch:曾-經-----/用-盡----/全-力---/去-/尋-找----/歲-月-的--/印-記,
pi:ceng2jing1/yong4jin4/quan2li4/qu4/xun2zhao3/sui4yue4de/yin4ji4
♪:ZRng-ching/yong-chin/CWan-li-/CW-/shWn-chao/sui-yue-tA/in-chi
En:before----/exhaust--/all+power/do/seek-----/years's---/mark

思いがけない、貴方の痕跡に触れる
------经------/---触----/------/---迹
Ch:不-經-意,--/碰-觸----/你-的-/痕-跡
pi:bu4jing1yi4/peng4chu4/ni3de/hen2ji4
♪:pu-ching-i-/phRng-Cu-/ni-tA/hRn-chi
En:carelessly-/touch----/your-/trace


手を伸ばして! 感じて欲しい! 
Ch:伸-出----/手,--/想-要-----/感-受,
pi:shen1chu1/shou3/xiang3yao4/gan3shou4
♪:shRn-Cu--/shou-/shiang-yao/kan-shou
En:stretch--/hand-/want------/feel

貴方が以前に与えた優しさを
------/---经-----/给-过-----/温
Ch:你-/曾-經-----/給-過-的--/溫-柔
pi:ni3/ceng2jing1/gei3guo4de/wen1rou2
♪:ni-/ZRng-ching/kei-kuo-tA/wRn-rou
En:you/before----/given-----/kindly

引き止められない、あの幸福は既に無い
---无----/
Ch:無-法-/挽-留,--/那-份--/幸-福---/不-再-有
pi:wu2fa3/wan3liu2/na4fen4/xing4fu2/bu4zai4you3
♪:u--fa-/wan-liu-/na-fRn-/shing-fu/pu-tsai-you
En:unable/detain--/that---/happy---/is-gone


とても貴方が恋しい、都市のコンクリート・ジャングルの中、
--------------------------------------/钢-铁-丛-
Ch:好--/想-念------/你,/在--/都-市-的-/鋼-鐵-叢-林,
pi:hao3/xiang3nian4/ni3/zai4/du1shi4de/gang1tie3cong2lin2
♪:hao-/shiang-nien/ni-/tsai/tu-shY-tA/kang-thie-Zong-lin
En:very/miss-------/you/in--/city's---/concrete+jungle

眠り難い夜を彷徨う度に
---------个-/辗-转------/难---------/---里
Ch:每-一-個-/輾-轉------/難-眠-的---/夜-裡
pi:mei3yi1ge/zhan3zhuan3/nan2mian2de/ye4li3
♪:mei-i--kA/chan-chuan-/nan-mien-tA/yA-li
En:every----/drift------/sleepless--/night+in

私は ただ貴方の良く知った声が恋しい
-----------------------------------------/声
Ch:我-/只--/能---/想-念------/你-/熟-悉--/聲-音
pi:wo3/zhi1/neng2/xiang3nian4/ni3/shu2xi1/sheng1yin1
♪:wo-/chY-/nRng-/shiang-nien/ni-/shu-shi/shRng-in
En:I--/only/can--/miss-------/you/know---/sound

貴方の残る下の光と影は、
------------------------/---与-
Ch:你-/殘-留---/下-的---/光-與-影,
pi:ni3/can2liu2/xia4-de-/guang1yu3ying3
♪:ni-/Zan-liu-/shia-tA-/kuang-yu-ing
En:you/remain--/under+of/light+and+shadow

貴方の胸の中で私を包むようだ
---仿-佛---/--------/---围---/------怀-里
Ch:彷-彿---/把--/我-/包-圍---/在-你-懷-裡
pi:fang3fu2/ba3-/wo3/bao1wei2/zai4ni3huai2li3
♪:fang-fu-/pa--/wo-/pao-wei-/tsai-ni-huai-li
En:seem----/hold/me-/surround/in-your-arms

静かに抱きしめる、私は黙って泣く
---静-静------/拥-------/
Ch:靜-靜------/擁-抱----/我-/默-默-的/哭-泣
pi:jing4-jing4/yong1bao4/wo3/mo4mo4de/ku1qi4
♪:ching-ching/yong-pao-/wo-/mo-mo-tA/khu-Ci
En:quiet------/hug------/me-/silently/cry

2.
夕日が下の人影を拭(ヌグ)う、
------阳---/
Ch:夕-陽---/抹-下----/的/身-影,
pi:xi1yang2/mo3xia4--/de/shen1ying3
♪:shi-yang/mo-shia--/tA/shRn-ing
En:sunset--/wipe+down/of/form

軟弱で無力な自分のようだ
-------------------/软-------/无-------/
Ch:就-像------/是--/軟-弱----/無-力-的-/自-己
pi:jiu4-xiang4/shi4/ruan3ruo4/wu2li4de-/zi4-ji3
♪:chiu-shiang/shY-/ruan-ruo-/-u-li-tA-/tsY-chi
En:seem-------/is--/week-----/powerless/self

目の前の この愛の廃墟を越えて行けない
---无----/-----------------------/这------/爱--------/废-
Ch:無-法-/去-/跨-越---/面-前-----/這-座---/愛-情-的--/廢-墟,
pi:wu2fa3/qu4/kua4yue4/mian4qian2/zhe4zuo4/ai4qing2de/fei4xu1
♪:u--fa-/CW-/khua-yue/mien-Cien-/chA-tsuo/ai-Cing-tA/fei-shW
En:unable/go-/over----/in-front--/this----/love's----/ruin

ただ点々と血の跡が残る。
----------------/点-点-----/---红----/---迹
Ch:只--/留-下,--/點-點-----/殷-紅----/血-跡
pi:zhi3/liu2xia4/dian3dian3/yin1hong2/xie3-ji1
♪:chY-/liu-shia/tien-tien-/-in-hong-/shie-chi
En:only/remain--/point-----/dark-red-/blood+stain


手を伸ばしても どうしようもない、貴方の優しさを しっかり抱きしめたい
---无-----/-------------/双----------//----------/拥-------/-----/温
Ch:無-奈--/的-/伸-出----/雙-手,------//想-要-----/擁-住----/你-的/溫-柔
pi:wu2nai4/de-/shen1chu1/shuang1shou3//xiang3yao4/yong1zhu4/ni3de/wen1rou2
♪:u--nai-/tA-/shRn-Cu--/shuang-shou-//shiang-yao/yong-chu-/ni-tA/wRn-rou
En:helpless/of/stretch--/two+hand----//want------/hug+tight/your-/kindly

でも胸に氷のように冷たい温度を感じるだけ
---却--/--------------------------/温-----/
Ch:卻--/只--/感-受,---//冰-冷-----/溫-度--/在-胸-口
pi:que4/zhi3/gan3shou4//bing1leng3/wen1du4/zai4-xiong1-kou3
♪:CWe-/chY-/kan-shou-//ping-lRng-/wRn-tu-/tsai-shiong-khou
En:but-/only/feel-----//ice+cold--/temper-/in+chest


「いつまでも貴方を愛するよ」この約束した過去の一部、
------远-----/爱--/---/这------/---诺-过--------/-
Ch:永-遠-----/愛--/你,/這-份---/承-諾-過-的-----/往-昔,
pi:yong3yuan3/ai4-/ni3/zhe4fen4/cheng2nuo4guo4de/wang3xi1
♪:yong-yuan-/ai--/ni-/chA-fRn-/CRng--nuo-kuo-tA/wang-shi
En:forever---/love/you/this----/promised--------/past

とっくに遥か遠くの森の中に消えた
--------------------------/遥-远------/
Ch:早-已---/消-失----/在--/遙-遠-的---/森-林
pi:zao3yi3-/xiao1-shi/zai4/yao2yuan3de/sen1lin2
♪:tsao-i--/shiao-shY/tsai/yao-yuan-tA/sRn-lin
En:long-ago/lost-----/in--/far-away---/forest

風に沿って遠くへ行く、あれらの以前
---随-着----/---风------/远------//-------/---经
Ch:隨-著----/狂-風------/遠-去,--//那-些--/曾-經
pi:sui2zhe--/kuang2feng1/yuan3qu4//na4xie1/ceng2jing
♪:sui-chA--/khuang-fRng/yuan-CW-//na-shie/ZRng-ching
En:along-with/fierce+wind/far+go-//those--/before

時間を刻んでも、
------------------/时-间----/来--/铭-记
Ch:就-算----/用---/時-間----/來--/銘-記,
pi:jiu4suan4/yong4/shi2jian1/lai2/ming2ji4
♪:chiu-suan/yong-/shY-chien/lai-/ming-chi
En:even-----/use--/time-----/come/engrave

ただ不完全な記憶のカケラだけが留まる
---------------------------------/残------/---忆
Ch:也--/只--/留-住---/片-片------/殘-缺---/回-憶
pi:ye3-/zhi3/liu2zhu4/pian4-pian4/can2que1/hui2yi4
♪:yA--/chY-/liu-chu-/phien-phien/Zan-CWe-/hui--i
En:also/only/detain--/piece------/lack----/memory

まさか運命が私たちの結果という訳ではあるまい
---难------/注-------/----/---们----/结
Ch:難-道---/註-定----/是--/我-們-的-/結-局
pi:nan2dao4/zhu4ding4/shi4/wo3men-de/jie2-ju2
♪:nan-tao-/chu-ting-/shY-/wo-mRn-tA/chie-chW
En:emph-not/destine--/is--/our------/result

3.
私の涙は思い出に変わる、勇気の残骸を映し出す
---------泪-----/--------/记-忆--/-------------/残--------/---气-
Ch:我-的-淚-滴,-/化-做---/記-憶,-/倒-映-出-----/殘-留-的--/勇-氣,
pi:wo3de-lei4di1/hua4zuo4/ji4yi4-/dao3ying4chu1/can2liu2de/yong3qi4
♪:wo-tA-lei-ti-/hua-tsuo/chi-i--/tao--ing-Cu--/Zan-liu-tA/yong-Ci
En:my+tear-drop-/change--/memory-/reflecting---/remaining-/courage

落ち着けない、いつまでも心の底に在り続ける
---无----/---------/---远-----/
Ch:無-法-/平-息,---/永-遠-----/留--/在-心-底
pi:wu2fa3/ping2-xi1/yong3yuan3/liu2/zai4-xin1di3
♪:u--fa-/phing-shi/yong-yuan-/liu-/tsai-shin-ti
En:unable/quiet----/forever---/keep/in+heart+bottom


拭い去れない、以前 与えた私の思い出、
---无----/------/---经-----/----/给--/-----/---忆
Ch:無-法-/抹-去,/曾-經-----/留--/給--/我-的/回-憶,
pi:wu2fa3/mo3qu4/ceng2jing1/liu2/gei3/wo3de/hui2yi4
♪:u--fa-/mo-CW-/ZRng-ching/liu-/kei-/wo-tA/hui--i
En:unable/erase-/before----/keep/give/my---/memory

貴方の瞳、貴方の呼吸、今
Ch:你-的/眼-睛----/你-的/呼-吸-/如-今
pi:ni3de/yan3jing1/ni3de/hu1xi1/ru2jin1
♪:ni-tA/ien-ching/ni-tA/hu-shi/ru-chin
En:your-/eye------/your/breathe/nowadays

まだ私の心が胸打つ、諦めることは一番難しい
---还---/牵-动-----/----------//---难----/---弃
Ch:還---/牽-動-----/我-的-心,-//最-難----/放-棄
pi:hai2-/qian1dong4/wo3de-xin1//zui4-nan2/fang4qi4
♪:hai--/Cien-tong-/wo-tA-shin//tsui-nan-/fang-Ci
En:still/affect----/my+heart--//most+difc/give-up

過去に囚われる人影(シルエット)が私を連れて帰る、
----------------/过-------/
Ch:定-格---/在--/過-去-的-/身-影,
pi:ding4ge2/zai4/guo4qu4de/shen1ying3
♪:ting-kA-/tsai/kuo-CW-tA/shRn-ing
En:framed--/in--/past-----/shadows

貴方は私の あの一言を愛しているという
---带--/----------------/说---/爱--/
Ch:帶--/我-/回-到,--/你-/說---/愛--/我-的-/那-一-句
pi:dai4/wo3/hui2dao4/ni3/shuo1/ai4-/wo3de-/na4-yi1ju4
♪:tai-/wo-/hui-tao-/ni-/shuo-/ai--/wo-tA-/na--i--chW
En:take/me-/back+to-/you/say--/love/my----/that+one+word

感じている、貴方は永遠に離れないだろう、
---------着----/---/---远-----/---------/---离
Ch:感-受-著----/你-/永-遠-----/不-再----/分-離.
pi:gan3shou4zhe/ni3/yong3yuan3/bu4zai4--/fen1li2
♪:kan-shou-chA/ni-/yong-yuan-/pu-tsai--/fRn-li
En:feeling-----/you/forever---/no-longer/separate

以前 貴方の木が高く聳(ソビ)える森の中に居た
-------/---经-----/
Ch:在--/曾-經-----/有---/你-的/椮-椮---/森-林
pi:zai4/ceng2jing1/you3-/ni3de/sen1sen1/sen1lin2
♪:tsai/ZRng-ching/you--/ni-tA/sRn-sRn-/sRn-lin
En:in--/before----/exist/your-/lush----/forest
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/946-d8b5da65

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
168位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
35位
アクセスランキングを見る>>

アクセス解析

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

>