Powered By 画RSS 多言語歌詞(multilingual lyrics) |Super Girl-Chinese ver- by Super Junior M
FC2ブログ

Entries

Super Girl-Chinese ver- by Super Junior M

(grammar)

Super Girl-Chinese ver- 中国語版

song by Super Junior M
Super Junior一覧 List of Super Junior

Oh~スーパー・ガール
------/---级)2---/
Ch:Oh~(超-級)2-的/女-孩
pi:---/chao1ji2de/nü3hai2
♪:---/Cao-chi-tA/ny-hai
En:---/super-----/girl
------/↑+level+of/female+child

Oh~Oh~Oh~Oh~

私を見て! いつも彼を思う必要は無い
-----------------------------------/总-------/---着-----/
Ch:看--/我-/看--/看--/我,//不-/要--/總-是----/想-著-----/他
pi:kan1/wo3/kan1/kan1/wo3//bu4/yao4/zong3shi4/xiang3-zhe/ta1
♪:khan/wo-/khan/khan/wo-//pu-/yao-/tsong-shY/shiang-chA/tha
En:see-/me-/see-/see-/me-//not/must/always---/think+ing-/him
-------------------------//--------/total+is-/

彼を愛さない、貴方を愛さない、貴方は完全に彼に勝った
------/爱-----/----/爱---/---//-------------/胜-过-----/
Ch:(不-愛)2他-/不-/愛---/你,//你-的/完-美---/勝-過-----/他
pi:bu4/ai4-/ta1/bu4/ai4-/ni3//ni3de/wan2mei3/sheng4guo4/ta1
♪:pu-/ai--/tha/pu-/ai--/ni-//ni-tA/wan-mei-/shRng-kuo-/tha
En:not/love/him/not/love/you//your-/perfect-/win+ed----/him
----------------------------//you+of/↑+beau/

もう 見つめている あのケータイは要らない、迷う必要は無い
-----------------/---着----/----/---机----//
Ch:不-/要--/再---/盯-著----/那--/手-機,---//不-/要--/那--/三-心-二-意
pi:bu4/yao4/zai4-/ding1zhe-/na1-/shou3ji1-//bu4/yao4/na1-/san1xin1er4yi4
♪:pu-/yao-/tsai-/ting-chA-/na--/shou-chi-//pu-/yao-/na--/san-shin-Rr-i
En:not/need/again/stare+ing/that/cellphone//not/need/that/waver
--------------------------------/hand+machine//----------/three+heart+two+will

貴方は綺麗だ、貴方は清楚だ、私のスーパー・ガールだ
--------------------------------------/---级-----/
Ch:你-/明-白-的,--/你-/清-楚-的,--/我-/超-級-的--/女-孩
pi:ni3/ming2bai-de/ni3/qing1chu-de/wo3/chao1ji2de/nü3hai2
♪:ni-/ming-pai-tA/ni-/Cing-Cu--tA/wo-/Cao-chi-tA/ny-hai
En:you/clear------/you/clear2+of--/my-/super-----/girl
------/bright+white+of//----------/---/↑+level+of/female+child

時々 彼が送る貴方の花を思い出す、早く投げ捨てて! 投げ捨てて!
------时-------/
Ch:有-時-候----/想-起----/他-/送---/你-的-/花,---//丟-掉----/快---/丟-掉----/吧
pi:you3shi2hou4/xiang3qi3/ta1/song4/ni3de-/hua1--//diu1diao4/kuai4/diu1diao4/ba
♪:you-shY-hou-/shiang-Ci/tha/song-/ni-tA-/hua---//tiu-tiao-/khuai/tiu-tiao-/pa
En:sometimes---/remember-/he-/send-/your--/flower//throw----/fast-/throw----/!
have+time+situ/think+rise/---------/you+of/------//↑+fall--/-----/↑+fall--/

まだ彼には最も魅力的な笑顔が有る、早く忘れて! 忘れて!
---还------/
Ch:還-有---/他-/那--/最--/迷-人-的-/微-笑,---//忘-掉-----/快---/忘-掉-----/吧
pi:hai2you3/ta1/na4-/zui4/mi2ren2de/wei1xiao4//wang4diao4/kuai4/wang4diao4/ba
♪:hai-you-/tha/na--/tsui/mi-rRn-tA/wei-shiao//wang-tiao-/khuai/wang-tiao-/pa
En:still+--/he-/that/most/charming-/smile----//forget----/quick/forget----/!
------+have/-------------/lost+man+of/tiny+↑//↑+fall---/-----/↑+fall---/

彼の柔らかさは まだ貴方をひっくり返せる、早く目覚めて! 目覚めて!
---------/温------/还---/会--/让---/---/颠-------//---来----/-----/---来----/
Ch:他-的-/溫-柔---/還---/會--/讓---/你-/顛-倒,---//醒-來----/快---/醒-來----/吧
pi:ta1-de/wen1rou2/hai2-/hui4/rang4/ni3/dian1dao3//xing3lai2/kuai4/xing3lai2/ba
♪:tha-tA/wRn-rou-/hai--/hui-/rang-/ni-/tien-tao-//shing-lai/khuai/shing-lai/pa
En:his---/kindly--/still/can-/let--/you/reverse--//awake----/quick/awake----/!
---he+of-/warm+soft/-------------------/jolt+fall//↑+come--/-----/↑+come--/

貴方の良い所は とても神秘的な所、私に秘密を守らせて!
------------------/---么-/--------//请---/让---/
Ch:你-的/好--/是--/多-麼-/神-秘,--//請---/讓---/我-/好-好---/他-/保-密
pi:ni3de/hao3/shi4/duo1me/shen2mi4//qing3/rang4/wo3/hao3hao1/ta1/bao3mi4
♪:ni-tA/hao-/shY-/tuo-mA/shRn-mi-//Cing-/rang-/wo-/hao-hao-/tha/pao-mi
En:your-/good/is--/how---/mystery-//please/let-/me-/good2---/he-/keep+
--you+of/-------/many+↑/God+confuse//--------------------------/+secret

Oh my Super girl貴方は私のbaby girl
Ch:Oh my Super girl/你-/是--/我-的/baby girl
pi:----------------/ni3/shi4/wo3de/
♪:----------------/ni-/shY-/wo-tA/
En:----------------/you/is--/my---/
----------------------------/I+of-/

彼は見る、貴方の美しさ、平凡な後ろの魔力
------/------见-----/-----/---丽--//
Ch:他-/看-不-見-----/你-的/美-麗,-//平-凡----/背-後---/的/魔-力
pi:ta1/kan4-bu4jian4/ni3de/mei3li4//ping2fan2/bei1hou4/de/mo2li4
♪:tha/khan-pu-chien/ni-tA/mei-li-//phing-fan/pei-hou-/tA/mo-li
En:he-/see+not------/your-/beau2--//ordinary2/back2---/of/magic+power
------/看見+--------/you+of/------//---------------------/

Oh my Super girl貴方は私のSuper man
Ch:Oh my Super girl/我-/是--/你-的/Super man
pi:----------------/wo3/shi4/ni3de/
♪:----------------/wo-/shY-/ni-tA/
En:----------------/I--/is--/your-/
----------------------------/you+of/

貴方の目が私を迷わせている、貴方の為に、私は何でもしたいと思う
------------------/让---/---/着-/----//为----/-------/---么------/愿
Ch:你-的/眼-神----/讓---/我-/著-/迷,-//為-了-/你-/我-/什-麼-都---/願-意
pi:ni3de/yan3shen2/rang4/wo3/zhe/mi2-//wei4le/ni3/wo3/shen2medou1/yuan4yi4
♪:ni-tA/ien-shRn-/rang-/wo-/chA/mi--//wei-lA/ni-/wo-/shRn-mA-tou/yuan-i
En:your-/eye------/let--/me-/ing/lost//for---/you/I--/anything---/want
--you+of/↑+god---/------------------//for+ed/-------/↑+how+----/↑+will

Oh~Oh~Oh~Oh~ Oh~Oh~Oh~Oh~(my love)

私を見て! いつも彼を思う必要は無い
-----------------------------------/总-------/---着-----/
Ch:看--/我-/看--/看--/我,//不-/要--/總-是----/想-著-----/他
pi:kan1/wo3/kan1/kan1/wo3//bu4/yao4/zong3shi4/xiang3-zhe/ta1
♪:khan/wo-/khan/khan/wo-//pu-/yao-/tsong-shY/shiang-chA/tha
En:see-/me-/see-/see-/me-//not/must/always---/think+ing-/him
-------------------------//--------/total+is-/

もし彼が貴方に好きと言うなら、忙しい彼は貴方を待てる
--------------/说---/---欢---/-----------------------------/---够----/
Ch:如-果--/他-/說---/喜-歡---/你-/就-算----/再,-//忙---/他-/能-夠----/等-到----/你
pi:ru2guo3/ta1/shuo1/xi3huan1/ni3/jiu4suan4/zai4//mang2/ta1/neng2gou4/deng3dao4/ni3
♪:ru-kuo-/tha/shuo-/shi-huan/ni-/chiu-suan/tsai//mang-/tha/nRng-kou-/tRng-tao-/ni
En:if-----/he-/say--/like----/you/even----/again//busy-/he-/can------/wait+----/you
-as+result/---/-----/enjoy2--/---/↑+regard/----//---------/↑+reach-/--+untill/

それはきっと彼の言った嘘、それはきっと本当の話ではない
-------------------------/说-----/谎-话-----//-----------------------------------/话
Ch:那--/一-定---/是--/他-/說-的--/謊-話,----//那--/一-定---/不-/是--/真-心-的----/話
pi:na4-/yi1ding4/shi4/ta1/shuo1de/huang3hua4//na4-/yi1ding4/bu4/shi4/zhen1xin1de-/hua4
♪:na--/i--ting-/shY-/tha/shuo-tA/huang-hua-//na--/i--ting-/pu-/shY-/chRn-shin-tA/hua
En:that/certain-/is--/he-/said---/lie-------//that/certain-/not/is--/sincere-----/talk
-------/one+set-/--------/say+of-/↑+talk---//----/one+set-/--------/real+heart+of/

信じないで! 離れて! 早く私の傍に来て!
------/别--/---------------/离-开--/-------------------------/---边-----/来
Ch:Oh~/別--/相-信------/吧,/離-開--/吧,//Oh~/快---/到--/我-的/身-邊-----/來
pi:---/bie2/xiang1-xin4/ba-/li2kai1/ba-//---/kuai4/dao4/wo3de/shen1bian1/lai2
♪:---/pie-/shiang-shin/pa-/li-khai/pa-//---/khai-/tao-/wo-tA/shRn-pien-/lai
En:--/don't/believe----/!--/separ2-/!--//---/quick/to--/my---/one's-side/come
-----------/e-o+↑-----/---/-----------//---/----------/I+of-/body+side-/

有時候想起他送你的花,// 丟掉快丟掉吧

還有他那最迷人的微笑,// 忘掉快忘掉吧

他的溫柔還會讓你顛倒,// 醒來快醒來吧

你的好是多麼神秘,//請讓我好好他保密

Oh my Super girl 你是我的baby girl

他看不見你的美麗 ,//平凡背後的魔力

Oh my Super girl 我是你的Super man

你的眼神讓我著迷,//為了你我什麼都願意

幸福な場所、悲しい場所、貴方に答える、貴方と全て
---开-------/----/难-过---/----/---应--/
Ch:開-心----/地,-/難-過---/地,-/答-應--/你,/(都-/陪--/你)2,
pi:kai1xin1-/di4-/nan2guo4/di4-/da1ying/ni3/dou1/pei2/ni3
♪:khai-shin/ti--/nan-kuo-/ti--/ta-ing-/ni-/tou-/phei/ni
En:happy---/place/sad----/place/answer2/you/all-/with/you open+heart-/-----/difc+pass/--------------------/

世界の全てで準備した最高の愛、最も高潔な愛
---准-备-------/--------------------------/爱--//---贵--------/爱
Ch:準-備-了----/全---/世-界---/最-好-的---/愛,-//最-貴-的-----/愛
pi:zhun3bei4le-/quan2/shi4jie4/zui4hao3-de/ai4-//zui4gui4-de--/ai4
♪:chun-pei-lA-/CWan-/shY-chie/tsui-hao-tA/ai--//tsui-kui-tA--/ai
En:preparate+ed/all--/world---/best-------/love//most+noble+of/love
---parmit+↑+--/-----/↑+area-/most+good+of/---//

貴方と進む、私の心の中に来る、幸福の権利を放棄する必要は無い
------------/---进---/-----/---里--/来--//-----------/权------/--------/---弃
Ch:等---/你-/搬-進---/我-的/心-裡--/來,-//幸-福---/的/權-利---/不-/要--/放-棄
pi:deng3/ni3/ban1jin4/wo3de/xin1li3/lai2//xing4fu2/de/quan2li4/bu4/yao4/fang4qi4
♪:tRng-/ni-/pan-chin/wo-tA/shin-li/lai-//shing-fu/tA/CWan-li-/pu-/yao-/fang-Ci
En:and--/you/move2---/my---/heart--/come//happy2--/of/right---/not/must/give-up
---------------------/I+of-/↑+in--/----//--------/--/↑+profit/-------/out+dump

全世界で唯一完璧だ
Ch:全---/世-界---/最--/完-美-的--/唯-一
pi:quan2/shi4ji34/zui4/wan2mei3de/wei2yi1
♪:CWan-/shY-chie/tsui/wan-mei-tA/wei-i-
En:all--/world---/most/perfect---/only+one
--------/↑+area-/----/↑+beatu+of/

Oh my Super girl 你是我的baby girl

他看不見你的美麗,// 平凡背後的魔力

Oh my Super girl 我是你的Super man

你的眼神讓我著迷,//為了你我什麼都願意

貴方は私の最高のスーパー・ガール、もう待たないで!
--------------------/级--------/-------//别--/
Ch:你-/是--/我-/最--(超-級)2的/女-孩,--//別--/再----(等-待)2
pi:ni3/shi4/wo3/zui4/chao1ji2de/nü3hai2//bie2/zai4-/deng3dai4
♪:ni-/shY-/wo-/tsui/Cao-chi-tA/ny-hai-//pie-/tsai-/tRng-tai
En:you/is--/my-/most/super-----/girls-//don't/again/wait2
--------------------/↑+level+of/

私と一緒に未来へ飛ぼう、愛はドレス・リハーサルを使わない
------------------------/飞------/--------//爱------/
Ch:跟-著---/我-/一-起---/飛-到---/未-來,--//愛-情---/不-/用---(彩-排)2
pi:gen1zhe-/wo3/yi1qi3--/fei1dao4/wei4lai2//ai4qing2/bu4/yong4/cai3pai2
♪:kRn-chA-/wo-/i--Ci---/fei-tao-/wei-lai-//ai-Cing-/pu-/yong-/Zai-phai
En:with+ing/me-/together/fly+to--/future--//love----/not/use--/dress-rehearsal
---------------/one+rise/--------/yet+come//↑+feel-/---------/color+rehearsal

私は貴方のスーパー・リクエスト、もう待たないで!
---------------------/---级-----/---赖--//别--/
Ch:我-/是--/你--/最--/超-級-的--/依-,-//別--/再---(等-待)2
pi:wo3/shi4/ni3-/zui4/chao1ji2de/yi1lai4//bie2/zai4-/deng3dai4
♪:wo-/shY-/ni--/tsui/Cao-chi-tA/i--lai-//pie-/tsai-/tRng-tai
En:I--/is--/your/most/super-----/request//don't/again/wait2
---------------------/↑+level+of/depend+rely//

貴方は私の最高のスーパー・ガール、もう待たないで!
--------------------/级--------/-------//别--/
Ch:你-/是--/我-/最--(超-級)2的/女-孩,--//別--/再---(等-待)2
pi:ni3/shi4/wo3/zui4/chao1ji2de/nü3hai2//bie2/zai4-/deng3dai4
♪:ni-/shY-/wo-/tsui/Cao-chi-tA/ny-hai-//pie-/tsai-/tRng-tai
En:you/is--/my-/most/super-----/girls-//don't/again/wait2
--------------------/↑+level+of/

私と一緒に未来へ飛ぼう、愛はドレス・リハーサルを使わない
------------------------/飞------/--------//爱------/
Ch:跟-著---/我-/一-起---/飛-到---/未-來,--//愛-情---/不-/用---(彩-排)2
pi:gen1zhe-/wo3/yi1qi3--/fei1dao4/wei4lai2//ai4qing2/bu4/yong4/cai3pai2
♪:kRn-chA-/wo-/i--Ci---/fei-tao-/wei-lai-//ai-Cing-/pu-/yong-/Zai-phai
En:with+ing/me-/together/fly+to--/future--//love----/not/use--/dress-rehearsal
---------------/one+rise/--------/yet+come//↑+feel-/---------/color+rehearsal

Oh~Oh~Oh~Oh~ Oh~Oh~Oh~Oh~(my love)
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/935-e733711f

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
音楽
47位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
洋楽
13位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる