Powered By 画RSS 多言語歌詞(tagengo lyrics) |silky heart-Chinese ver-[とらドラ! OP2]

Entries

silky heart-Chinese ver-[とらドラ! OP2]

(grammar)

silky heart-Chinese ver-中国語版

song of「とらドラ! OP2/ Toradora!」
とらドラ! 一覧 List of Toradora!
嗚呼、お嬢様。貴方の人は今 最後に何処?
-------------------//-----------/现-------/
Ch:大-小-姐-----/阿//你-的-人--/現-在-----/到-底--/在--/哪
pi:da4xiao3-jie3/a1//ni3de-ren2/xian4-zai4/dao4di3/zai4/na3
♪:ta-shiao-chie/a-//ni-tA-rRn-/shien-tsai/tao-ti-/tsai/na
En:rich-girl----/ah//your+man--/now-------/finally/in--/how

嗚呼、お嬢様。皆は貴方がスイカを切るのを待っている
Ch:大-小-姐-----/阿//全-部---/人--/都--/在--/等---/你-/切--/西-瓜
pi:da4xiao3-jie3/a1//quan2bu4/ren2/dou1/zai4/deng3/ni3/qie1/xi1gua1
♪:ta-shiao-chie/a-//CWan-pu-/rRn-/tou-/tsai/tRng-/ni-/Cie-/shi-kua
En:rich-girl----/ah//all-----/man-/all-/in--/wait-/you/cut-/watermelon

嗚呼、お嬢様。明日から、貴方はもうすぐ18になる
-------------------//----------/---后--/
Ch:大-小-姐-----/阿//明-天-----/以-後--/你-/就-要---/一-十-八
pi:da4xiao3-jie3/a1//ming2tian1/yi3hou4/ni3/jiu4yao4/yi1shi2ba1
♪:ta-shiao-chie/a-//ming-thien/i--hou-/ni-/chiu-yao/i--shY-pa
En:rich-girl----/ah//tomorrow--/after--/you/soon----/18

嗚呼、お嬢様。実際、私は既に想わない!
-------------------//---实---/------------------------/干--/
Ch:大-小-姐-----/阿//其-實---/我-/早-就----/不-/想----/幹--/啦
pi:da4xiao3-jie3/a1//qi2shi2-/wo3/zao3-jiu4/bu4/xiang3/gan4/la
♪:ta-shiao-chie/a-//Ci-shY--/wo-/tsao-chiu/pu-/shiang/kan-/la
En:rich-girl----/ah//actually/I--/already--/not/think-/do--/!


試した、真夜中を走りたい、良く包んで片付けたい
---尝-试-过------//
Ch:嘗-試-過------//想-要-----/走--//半-夜----/收-拾---/好--/包-裹
pi:chang2shi4guo4//xiang3yao4/zou3//ban4ye4--/shou1shi/hao3/bao1guo3
♪:Cang--shY-kuo-//shiang-yao/tsou//pan-yA---/shou-shY/hao-/pao-kuo
En:try+ed--------//want------/walk//mid+night/tidy-up-/good/wrap

靴を脱いで! こっそり玄関口を手探りする
-----------/脱--//----------------------/门
Ch:把-/鞋--/脫--//偷-偷-----/摸-摸-/到--/門-口
pi:ba3/xie2/tuo1//tou1tou1--/mo1mo1/dao4/men2kou3
♪:pa-/shie/thuo//thou-thou-/mo-mo-/tao-/mRn-khou
En:do-/shoe/↓--//stealthily/touch-/to--/doorway
/take-off//
自由を見て! もうすぐ不安が有る、でも想いが浮かぶ、ママに言うから
---------------------------------------/却--/---------/---头----/---为---/妈-妈/说
Ch:看--/自-由--//就-要---/有--//不-安--/卻--/浮-上----/心-頭----/因-為---/媽-媽/說
pi:kan4/zi4you2//jiu4yao4/you3//bu4an1-/que4/fu2shang4/xin1-tou2/yin1wei4/ma1ma/shuo1
♪:khan/tsY-you//chiu-yao/you-//pu-an--/CWe-/fu-shang-/shin-thou/in--wei-/ma-ma/shuo
En:see-/free---//soon----/have//anxious/but-/surface--/thought--/reason--/mama-/say


もし お金持ちなら、犬を飼う必要がある。その上 チベット犬の純粋種
------------/阔--//----/养---/----//-----------------------/纯-种
Ch:人--/若--/闊--//必--/養---/狗--//而-且---/是--/西-藏----/純-種
pi:ren2/ruo4/kuo4//bi4-/yang3/gou3//er2qie3-/shi4/xi1-zang4/chun2zhong4
♪:rRn-/ruo-/khuo//pi--/yang-/kou-//Rr-Cie--/shY-/shi-tsang/Cun--chong
En:man-/if--/rich//must/have-/dog-//moreover/is--/Tibet----/pure+breed

口で咬(カ)まれる、絶対に報国を増産しない
---------------------------------/---产-----/报-国
Ch:被--/咬--/口---//就-不-能-----/增-產-----/報-國
pi:bei4/yao3/kou3-//jiu4-bu4neng2/zeng1chan3/bao4guo2
♪:pei-/yao-/khou-//chiu-pu-nRng-/tsRng-Can-/pao-kuo
En:make/bite/mouth//never+can----/increase+-/dedicate+land
/--+produce/
石を投げる、狼の遠吠えを学ぶ。此処を探して! 動物は居ない、別の結果
--------/---头---//学---/----------------/这-里--/----/没--/---兽----/------个--/结
Ch:扔---/石-頭---//學---/狼---/吼--//探--/這-裡--/有--/沒--/禽-獸----/另-一-個--/結-果
pi:reng1/shi2tou-//xue2-/lang2/hou3//tan4/zhe4li3/you3/mei2/qin2shou4/ling4yi1ge/jie2guo3
♪:rRng-/shY-thou//shWe-/lang-/hou-//than/chA-li-/you-/mei-/Cin-shou-/ling-i--kA/chie-kuo
En:throw/stone---//learn/wolf-/roar//seek/here---/have/not-/animal---/other+one+/results


暗くて灰色なお金持ちの家の玄関口、縦に奥深い要塞
-----------------------/门------//----------------------------/纵
Ch:昏-灰----/富--/家---/門-口---//工-事--------/幽-幽---/深---/縱
pi:hun1hui1-/fu4-/jia1-/men2kou3//gong1shi4----/you1you1/shen1/zong4
♪:hun--hui-/fu--/chia-/mRn-khou//kong-shY-----/you-you-/shRn-/tsong
En:dark+gray/rich/house/doorway-//fortification/quiet---/deep-/vertical

一頻(ヒトシキ)りの暗くて冷たい風、私は振り返る事を選んだ
------阵---/阴---------/风---//---/选-择-------/---头
Ch:一-陣---/陰-冷-的---/風---//我-/選-擇-了----/回-頭
pi:yi1zhen4/yin1leng3de/feng1//wo3/xuan3-ze2-le/hui2tou2
♪:-i-chRn-/-in-lAng-tA/fRng-//wo-/shWan-tsA-lA/hui-thou
En:one-----/gloomy+cold/wind-//I--/select+ed---/turn-around
[陣 count-of-time]
砲手、手榴弾、ガソリン、何も恐れずに前に進む、弾薬を加工して昼食の肉に変えられる
---机-枪---------/--------------//---无-----/-----------/冲----//弹-药----/---------//会--/变---/
Ch:機-槍-手------/榴---/汽-油---//大-無-畏--/向-前------/衝----//彈-藥----/加-工----//會--/變---/午-餐-肉
pi:ji1qiang1shou3/liu2-/qi4you2-//da4wu2wei4/xiang4qian2/chong1//an4yao4--/jia1gong1//hui4/bian4/wu4can1rou4
♪:chi-Ciang-shou/liu--/Ci-you--//ta-u-wei--/shiang-Cien/Cong--//tan-yao--/chia-kong//hui-/pien-/-u-Zan-rou
En:gun+er------/grenade/gasoline//utterly+--/to+fore----/rush--//mmunition/process--//can-/change/lunch+meat
//-+fearless/

とても長い時間が過ぎても、ある陽光 溢れる午後
---虽------/过----/---------//----/阳------------------/---后
Ch:雖-然---/過-了-/很-久----//某--/陽-光-明-媚---------/午-後
pi:sui1ran2/guo4le/hen3jiu3-//mou3/yang2guang1ming2mei4/wu3hou4
♪:sui-ran-/kuo-lA/hRn-chiu-//mou-/yang-kuang-ming-mei-/wu-hou
En:even---/pass+ed/very+long//this/sunny---------------/afternoon

完全に私をカードに収める、幽霊が町中を歩くように
---刚---/---------------------//---灵----/
Ch:剛---/收---/完--/卡-的-/我-//幽-靈----/般--/街-上-----/游-走
pi:gang1/shou1/wan2/ka3de-/wo3//you1ling2/ban1/jie1-shang/you2zou3
♪:kang-/shou-/wan-/kha-tA/wo-//you-ling-/pan-/chie-shang/you-tsou
En:just/collect/full/card-/me-//ghost----/seem/in-street-/walk

いつの間にか淋病(リンビョウ)の梅毒(バイドク)の中 頭上に、仕事が見つかった
---无----间----/----------------------/---头----//发-现------/
Ch:無-意-間----/在--/淋-病----/梅-毒--/上-頭----//發-現-了---/工-作
pi:wu2yi4jian1-/zai4/lin2bing4/mei2du2/shang4tou//fa1xian4-le/gong1zuo4
♪:-u-i--chien-/tsai/lin-ping-/mei-tu-/shang-tou//fa-shien-lA/kong-tsuo
En:accidentally/in--/gonorrhea/syphilis/on+top--//find+ed----/work
/[ganarI:a]/[sIfRlis]
賃金は多すぎる、疑いはベトナムの通貨
------------/过-于--/丰-------//怀------/-------------/币-种
Ch:薪-水----/過-於--/豐-厚----//懷-疑---/是--/越-南---/幣-種
pi:xin1shui3/guo4yu2/feng1hou4//huai2yi2/shi4/yue2nan2/bi4zhong3
♪:shin-shui/kuo-yu-/fRng-hou-//huai--i-/shY-/yue-nan-/pi-chong
En:salary--/too-much/rich-----//doubt---/is--/Vietnam-/money+type

仕事は気楽すぎる、高校生活と同じくらい快適だ
------------/过-于---/轻-松-----//
Ch:工-作----/過-於---/輕-鬆-----//快---/等-同-----/高-中------/生-活
pi:gong1zuo4/guo4yu2-/qing1song1//kuai4/deng3tong2/gao1zhong1-/sheng2huo2
♪:kong-tsuo/kuo-yu--/Cing-song-//khuai/tRng-thong/kao-chong--/shRng-huo
En:work-----/too-much/easy------//happy/equal-----/high-school/life

もし楽観的な お嬢様が天体の外まで走らないなら
Ch:"只-要--/看-好-----/大-小-姐-----/不-/跑-到---/外--/星-球"
pi:zhi3yao4/kan4hao3--/da4xiao3-jie3/bu4/pao3dao4/wai4/xing1qiu2
♪:chY-yao-/khan-hao--/ta-shiao-chie/pu-/phao-tao/wai-/shing-Ciu
En:if------/optimistic/rich-girl----/not/run+to--/out-/celestial-body

純粋な私、実際 面接試験は三分後に通過する
---------------------------------/---试----/------钟------/后--/---过
Ch:天-真-的----/我-//居-然---/去-/面-試----/三-分-鐘------/後--/通-過
pi:tian1zhen1de/wo3//ju1ran2-/qu4/mian4shi4/san1fen1zhong1/hou4/tong1guo4
♪:tien-chRn-tA/wo-//CW-ran--/CW-/mien-shY-/san-fRn-chong-/hou-/thong-kuo
En:naive-------/I--//actually/do-/interview/three+minute--/later/pass

ブログパーツ
スポンサーサイト
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/783-29a9417f

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
音楽
78位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
洋楽
20位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる