Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |F.D.D.-Chinese ver- [CHAOS;HEAD OP] by youqinjiyue
FC2ブログ

Entries

F.D.D.-Chinese ver- [CHAOS;HEAD OP] by youqinjiyue

(grammar)


F.D.D.-Chinese ver- 中国語版

song of 「CHAOS;HEAD OP」
Sp-F.D.D. by supercacho0rrasexi
アニメ-タイトル索引

song by youqinjiyue
中国語 歌手一覧
1.
主役はまず逃げる事を学ぶべきだ、最後に吊(ツ)るして落とす才能を集める
-------/当---/--------/-----/学---/---------//---后---/
Ch:要--/當---/主-角---/先---/學---/逃-跑----//最-後---/集--/才-能----/挂--/掉
pi:yao4/dang1/zhu3jue2/xian1/xue2-/tao2-pao3//zui4hou4/ji2-/cai2neng2/gua4/diao4
♪:yao-/tang-/chu-chWe/shien/shWe-/thao-phao//tsui-hou/chi-/Zai-nRng-/kua-/tiao
En:must/do---/lead----/first/learn/escape---//last--/gather/ability--/hang/fall

女性は最高に良い、男性は脇役、18歳以上は海賊の役になる
----------------------------------------------------------/当---/
Ch:女-性---/最-好---/男-人---/配-角----//十-八--/以-上----/當---/海-盜
pi:nü3xing4/zui4hao3/nan2ran2/pei4-jue4//shi2ba1/yi3shang4/dang1/hai3dao4
♪:ny-shing/tsui-hao/nan-rRn-/phei-chWe//shY-pa-/i--shang-/tang-/hai-tao
En:female--/best----/man-----/support+-//18-----/more-than/do---/pirate

ピンク色で靡(ナビ)く長髪が有るべきだ。
------须-/拥-------/红-------/长-发----/飘-飘------/-
Ch:必-須-/擁-有----/紅-桃----/長-髮----/飄-飄------/而
pi:bi4xu1/yong1you3/hong2tao2/chang2fa4/piao1-piao1/er2
♪:pi-shW/yong-you-/hong-thao/Cang--fa-/phiao-phiao/Rr
En:must--/have-----/pink-----/long+hair/flutter2---/and

そして力と戦う、実際に とても重要ではない
----战-斗-------/--------/---实--/并------/
Ch:戰-鬥-力----/多-少---/其-實--/並-不---/太-重-要
pi:zhan4dou3li4/duo1shao/qi2shi2/bing4bu4/tai4-zhong4yao4
♪:chan-tou-li-/tuo-shao/Ci-shY-/ping-pu-/thai-chong-yao
En:fight+power-/some---/actually/not-emph/too+important

もし貴方が奇妙な刀と比例するなら、銃は絶対に使えない
---------------------------------------------------//枪--------//---------/了
Ch:你-/只-要---/拿--/好--/比-例-/奇-妙---/大-刀----//槍-炮-----//用---/不-/瞭
pi:ni3/zhi3yao4/na2-/hao3/bi3li4/qi2miao4/da4dao1--//qiang1pao4//yong4/bu4/liao3
♪:ni-/chY-yao-/na--/hao-/pi-li-/Ci-miao-/ta-tao---//Ciang-phao//yong-/pu-/liao
En:you/if------/grab/well/proport/odd----/big+sword//gun-------//use--/not/clear

概要を前に集める、永遠は人は茹(ユ)で餃子にされる。
---------------------/---远-----/--------------/当---/---饺-
Ch:前---/集-/提-要,--/永-遠-----/是--/被--/人--/當---/煎-餃.
pi:qian2/ji2/ti2yao4-/yong3yuan3/shi4/bei4/ren2/dang1/jian1-jiao3
♪:Cien-/chi/thi-yao-/yong-yuan-/shY-/pei-/rRn-/tang-/chien-chiao
En:first/↓-/abstract/forever---/is--/----/man-/done-/fried+dumplings
/gather/ /被當-/
周りを包み込む、冷笑する人々は皆 火星に去る
---团-团-----/围----/
Ch:團-團-----/圍----/包,--/去-/火-星----/都--/有-人---/冷-笑
pi:tuan2tuan2/wei2--/bao1-/qu4/huo3xing1/dou1/you3ren2/leng3xiao4
♪:thuan-thuan/wei--/pao--/CW-/huo-shing/tou-/you-rRn-/lRng-shiao
En:all-around/around/cover/go-/Mars-----/all-/someone-/sneer[snIR]

人は倒されて粛清される、その後 地上の小さい草を見る。明瞭に理解する新しい奥の手
------------/击-----/----------//---后---/-------------------------//领------/了---/----/绝
Ch:被--/人--/擊-倒--/清-剿-----//然-後---/看--/地-上----/小---/草--//領-悟---/瞭---/新--/絕-招
pi:bei4/ren2/ji1dao3/qing1jiao3//ran2hou4/kan4/di4shang4/xiao3/cao3//ling3wu4/liao3/xin1/jue2zhao1
♪:pei-/rRn-/chi-tao/Cing-chiao//ran-hou-/khan/ti-shang-/shiao/Zao-//ling-u--/liao-/shin/chWe-chao
En:----/man/attacked/cleaned-up//after---/see-/land+on--/tiny/grass//comprehend/clear/new/ultimate+
/被擊倒--/ /---+skill

流れる血が只の燃料になる前に、立っていても、多分 揺れている
-------------------------------------------//别-------/-----/---来--/------/摇-摇
Ch:之-前----/流-的-血---/只-是---/燃-料,---//別-管----/站---/起-來--/晃----/搖-搖
pi:zhi1qian2/liu2de-xue4/zhi3shi4/ran2liao4//bie2guan3/zhan4/qi3lai2/huang3/yao2yao2
♪:chY-Cien-/liu-tA-shWe/chY-shY-/ran-liao-//pie-kuan-/chan-/Ci-lai-/huang-/yao-yao
En:before---/flow+ing+--/only----/fuel-----//no+matter/stand/maybe--/sway--/sway
/---+blood--/
今 刀を抜く必要がある、騒々しく叫ぶ。
---现--------/------------------------------/---乱---/-
Ch:現-在-----/要--/抽-出----/刀--/口-中-----/胡-亂---/叫.
pi:xian4-zai4/yao4/chou1chu1/dao1/kou3zhong1/hu2luan4/jiao4
♪:shien-tsai/yao-/Cou--Cu--/tao-/khou-chong/hu-luan-/chiao
En:now-------/must/draw+out/sword/mouth+in/disorderly/shout

鬼才を発揮する、最新の奥の手を知っている
------------------------------/---个/---------/绝
Ch:施-展----/鬼-才---/知-道,--/那-個/最-新----/絕-招
pi:shi1zhan3/gui3cai2/zhi1dao4/na4ge/zui4-xin1/jue2zhao1
♪:shY-chan-/kui-Zai-/chY-tao-/na-kA/tsui-shin/chWe-chao
En:use-full-/clever+-/know----/that-/newest---/ultimate+
. /-+ability/ /---+skill

昔の筋書き 全ては悪く言う、そして美少女の展示販売だと言う
--------------/剧------/-------------------//----/说---/-----------------/---销
Ch:之-前-的---/劇-情---/全---/是--/吐-/糟--//或--/說---/是--/美-少-女----/展-銷
pi:zhi1qian2de/ju4qing2/quan2/shi4/tu3/zao1//huo4/shuo1/shi1/mei3shao4nü3/zhan3xiao1
♪:chY-Cien-tA/chW-Cing/CWan-/shY-/thu/tsao//huo-/shuo-/shY-/mei-shao-ny-/chan-shiao
En:past-------/plot----/all--/is--/tell/bad//or--/say--/is--/beau+girl---/display+sell

今 刀を抜く必要がある、騒々しく叫ぶ。光と影の特殊効果を建設する
---现--------/------------------------------/---乱---/-----//营-------/
Ch:現-在-----/要--/抽-出----/刀--/口-中-----/胡-亂---/叫.--//營-造----/光-和-影------/特-效
pi:xian4-zai4/yao4/chou1chu1/dao1/kou3zhong1/hu2luan4/jiao4//ying2zao4/guang1he2ying3/te4-xiao4
♪:shien-tsai/yao-/Cou--Cu--/tao-/khou-chong/hu-luan-/chiao//ing--tsao/kuang-hA-ing--/thA-shiao
En:now-------/must/draw+out/sword/mouth+in/disorderly/shout//build---/light+and+----/special+
/-------+shadow/--+effect
1仕切りの花火が噴出す、敵は聞こえて倒れるはずだ。真夜中に明瞭な太陽が来る
------阵---/烟-------/-----//敌-----/应---/声----/--------//------里----/---阳----/来--/了
Ch:一-陣---/煙-火----/冒---//敵-人--/應---/聲----/而-/倒.-//半-夜-裡----/太-陽----/來--/瞭
pi:yi1zhen4/yan1huo--/mao4-//di2ren2/ying1/sheng1/er2/dao3//ban4ye4li3--/tai4yang2/lai2/liao3
♪:-i-chRn-/ien-huo--/mao--//ti-rRn-/ing--/shRng-/Rr-/tao-//pan-yA-li---/thai-yang/lai-/liao
En:one+burst/firework/spout//enemy-/should/sound-/and/fall//mid+night+in/sun------/come/clear

不潔な、汚す者、恥
filthy defiler disgrace

集めた予告を下に置く
----------------/预
Ch:放-下----/集-/預-告
pi:fang4xia4/ji2/yu4gao4
♪:fang-shia/chi/yu-kao
En:put+down/gather/pre+announce

2.
主役はまず押し倒されるべきだ、従って1個のとても単調なモノ
-------/当---/--------------------------//---------/---个/---单-调
Ch:要--/當---/主-角---/必--/被-推-倒----//所-以----/一-個/太-單-調
pi:yao4/dang1/zhu3jue2/bi4-/bei4tui1dao3//suo3yi3--/yi1ge/tai4-dan1diao
♪:yao-/tang-/chu-chWe/pi--/pei-thui-tao//suo--i---/i--kA/thai-tan-tiao
En:must/do---/lead----/must/fallen------//therefore/one--/too+monotonous

とても高く毛を維持できない、感情を陶冶(トウヤ)して使える
----------------------------------------//-----------/来--/
Ch:不-能---/太-高----/可-/有--/呆--/毛--//能---/用---/來--/陶-冶--/情-操
pi:bu4neng2/tai4-gao1/ke3/you3/dai1/mao2//neng2/yong4/lai2/tao2ye3/qing2cao1
♪:pu-nRng-/thai-kao-/khA/you-/tai-/mao-//nRng-/yong-/lai-/thao-yA/Cing-Zao
En:not+can-/too-+high/can/have/stay/hair//can--/use--/do--/mold---/sentiment

矮小(ワイショウ)なツンデレを恥ずかしがる、可愛さは欠かせない、そして。
--------------------/---娇---/--------------/-
Ch:害-羞---/矮-小---/傲-嬌---/都--/不-/能---/少---/而.
pi:hai4xiu1/ai3xiao3/ao4jiao1/dou1/bu4/neng2/shao3/er2
♪:hai-shiu/ai-shiao/ao-chiao/tou-/pu-/nRng-/shao-/Rr
En:blush---/little--/proud+--/all-/not/can--/lack-/and
/---+cute/
後方勤務は保障できますか? とても重要ではない
---后-------/------------------------/并------/
Ch:後-勤----/能-不-能-----/保-障-----/並-不---/太-重-要
pi:hou4qin2-/neng2bu4neng2/bao3zhang4/bing4bu4/tai4zhong4yao4
♪:hou-Cin--/nRng-pu-nRng-/pao-chang-/ping-pu-/thai-chong-yao
En:logistics/May-I--------/ensure----/not-emph/too+important

もし貴方が奇妙な刀と比例するなら、銃は絶対に使えない
---------------------------------------------------//枪--------//---------/了
Ch:你-/只-要---/拿--/好--/比-例-/奇-妙---/大-刀----//槍-炮-----//用---/不-/瞭
pi:ni3/zhi3yao4/na2-/hao3/bi3li4/qi2miao4/da4dao1--//qiang1pao4//yong4/bu4/liao3
♪:ni-/chY-yao-/na--/hao-/pi-li-/Ci-miao-/ta-tao---//Ciang-phao//yong-/pu-/liao
En:you/if------/grab/well/proport/odd----/big+sword//gun2------//use--/not/clear

概要を前に集める、永遠は1人が大砲に耐える。
---------------------/---远-----/----/---个----/---/炮-
Ch:前---/集-/提-要,--/永-遠-----/是--/一個-人--/挨-/砲.
pi:qian2/ji2/ti2yao4-/yong3yuan3/shi4/yi1geren2/ai2/pao4
♪:Cien-/chi/thi-yao-/yong-yuan-/shY-/i--kA-rRn/ai-/phao
En:first/↓-/abstract/forever---/is--/one+man--/↓/cannon
/gather/ /endure/

仲間に頼る、いつも ゆっくり歩くと遅刻する事を忘れない
--------------------/总-------/----------/姗-姗-----/迟
Ch:同-伴----/依-靠,-/總-是----/不-/忘----/姍-姍-----/遲-到
pi:tong2ban4/yi1kao4/zong3shi4/bu4/wang4-/shan1shan1/chi2dao4
♪:thong-pan/i--khao/tsong-shY/pu-/wang--/shan-shan-/CY--tao
En:comrade--/depend-/always---/not/forget/slowly----/arrive+late

人に攻撃されて吊るされる、その後 遠くの小島を見る、小さい鉄の大砲を輸送した
------------/击-----/----------/---后---/----/远-处----/---岛-----//运-来-----/---钢-炮
Ch:被--/人--/擊-倒--/掛--/掉---/然-後---/看--/遠-處----/小-島-----//運-來-了--/小-鋼-砲
pi:bei4/ren2/ji1dao3/gua4/diao4/ran2hou4/kan4/yuan3chu4/xiao3dao3-//yun4lai2le/xiao3gang1pao4
♪:pei-/rRn-/chi-tao/kua-/tiao-/ran-hou-/khan/yuan-Cu--/shiao-tao-//yun-lai-lA/shiao-kang-phao
En:----/man/attacked/hang/fall-/after---/see-/distance-/isle[Ail]-//ship+ed---/tiny+steel+cannon
/被擊倒--/

流れる血が只の燃料になる前に、立っていても、多分 揺れている
-------------------------------------------//别-------/-----/---来--/------/摇-摇
Ch:之-前----/流-的-血---/只-是---/燃-料,---//別-管----/站---/起-來--/晃----/搖-搖
pi:zhi1qian2/liu2de-xue4/zhi3shi4/ran2liao4//bie2guan3/zhan4/qi3lai2/huang3/yao2yao2
♪:chY-Cien-/liu-tA-shWe/chY-shY-/ran-liao-//pie-kuan-/chan-/Ci-lai-/huang-/yao-yao
En:before---/flow+ing+--/only----/fuel-----//no+matter/stand/maybe--/sway--/sway2
/---+blood--/
今 刀を抜く必要がある、騒々しく叫ぶ。
---现--------/------------------------------/---乱---/-
Ch:現-在-----/要--/抽-出----/刀--/口-中-----/胡-亂---/叫.
pi:xian4-zai4/yao4/chou1chu1/dao1/kou3zhong1/hu2luan4/jiao4
♪:shien-tsai/yao-/Cou--Cu--/tao-/khou-chong/hu-luan-/chiao
En:now-------/must/draw+out/sword/mouth+in/disorderly/shout

鬼才を待つ、イツ大砲が使えるのかを知っている
------------------------------/----------------------/炮
Ch:等-待----/鬼-才---/知-道,--/何-時--/能---/用---/的/砲
pi:deng3dai4/gui3cai2/zhi1dao4/he2shi2/neng2/yong4/de/pao4
♪:tRng-tai-/kui-Zai-/chY-tao-/hA-shY-/nRng-/yong-/tA/phao
En:wait-----/clever+-/know----/when---/can--/use--/of/cannon
/-+ability/
昔の筋書き 全ては悪く言う、そして美少女の展示販売だと言う
--------------/剧------/-------------------//----/说---/-----------------/---销
Ch:之-前-的---/劇-情---/全---/是--/吐-/糟--//或--/說---/是--/美-少-女----/展-銷
pi:zhi1qian2de/ju4qing2/quan2/shi4/tu3/zao1//huo4/shuo1/shi1/mei3shao4nü3/zhan3xiao1
♪:chY-Cien-tA/chW-Cing/CWan-/shY-/thu/tsao//huo-/shuo-/shY-/mei-shao-ny-/chan-shiao
En:past-------/plot----/all--/is--/tell/bad//or--/say--/is--/beau+girl---/display+sell

今 刀を抜く必要がある、騒々しく叫ぶ。光と影の特殊効果を建設する
---现--------/------------------------------/---乱---/-----//营-------/
Ch:現-在-----/要--/抽-出----/刀--/口-中-----/胡-亂---/叫.--//營-造----/光-和-影------/特-效
pi:xian4-zai4/yao4/chou1chu1/dao1/kou3zhong1/hu2luan4/jiao4//ying2zao4/guang1he2ying3/te4-xiao4
♪:shien-tsai/yao-/Cou--Cu--/tao-/khou-chong/hu-luan-/chiao//ing--tsao/kuang-hA-ing--/thA-shiao
En:now-------/must/draw+out/sword/mouth+in/disorderly/shout//build----/light+and+----/special+
/-------+shadow/--+effect
1仕切りの花火が噴出す、敵は聞こえて倒れるはずだ。真夜中に明瞭な太陽が来る
------阵---/烟-------/-----//敌-----/应---/声----/--------//------里----/---阳----/来--/了
Ch:一-陣---/煙-火----/冒---//敵-人--/應---/聲----/而-/倒.-//半-夜-裡----/太-陽----/來--/瞭
pi:yi1zhen4/yan1huo--/mao4-//di2ren2/ying1/sheng1/er2/dao3//ban4ye4li3--/tai4yang2/lai2/liao3
♪:-i-chRn-/ien-huo--/mao--//ti-rRn-/ing--/shRng-/Rr-/tao-//pan-yA-li---/thai-yang/lai-/liao
En:one+burst/firework/spout//enemy-/should/sound-/and/fall//mid+night+in/sun------/come/clear

不潔な、汚す者、恥
filthy defiler disgrace

仲間は信頼できない
Ch:同-伴----/不-/可-/靠
pi:tong2ban4/bu4/ke3/kao4
♪:thong-pan/pu-/khA/khao
En:comrade--/not/can/rily

3.
信頼する、明瞭に理解する新しい奥の手
-------/领--------/了---/----/绝
Ch:靠,-/領-悟-----/瞭---/新--/絕-招
pi:kao4/ling3wu4--/liao3/xin1/jue2zhao1
♪:khao/ling-u----/liao-/shin/chWe-chao
En:rily/comprehend/clear/new-/ultimate+skill

昔の幼稚で面白い発想、合体は本当の王道
-------------------------------------------//---体-/
Ch:之-前-的---/想-法----/幼-稚---/可-笑----//合-體-/才--/是--/真-正------/王-道
pi:zhi1qian2de/xiang3fa3/you4zhi4/ke3-xiao4//he2ti3/cai2/shi4/zhen1zheng4/wang2dao4
♪:chY-Cien-tA/shiang-fa/you-chY-/khA-shiao//hA-thi/Zai-/shY-/chRn-chRng-/wang-tao
En:past-------/idea-----/young---/funny----//combine/just/is-/real-------/kingcraft

今 刀を抜く必要がある、騒々しく叫ぶ。
---现--------/------------------------------------/乱---/-
Ch:現-在-----/要--/抽-出----/刀--/口-中-----/呼---/亂---/叫.
pi:xian4-zai4/yao4/chou1chu1/dao1/kou3zhong1/hu1--/luan4/jiao4
♪:shien-tsai/yao-/Cou--Cu--/tao-/khou-chong/hu---/luan-/chiao
En:now-------/must/draw+out/sword/mouth+in--/shout/disorderly/shout

敵に向かって技を出す、結果は当然 無効
------对----/敌-----/----------/结------/当-------/无
Ch:面-對----/敵-人--/出--/招,--/結-果---/當-然----/無-效
pi:mian4dui4/di2ren2/chu1/zhao1/jie2guo3/dang1ran2/wu2xiao4
♪:mien-tui-/ti-rRn-/Cu--/chao-/chie-kuo/tang-ran-/u--shiao
En:face-----/enemy--/out-/skill/result--/naturally/not+valid鼻血は大風に沿って筋が乱れるだろう。仲間の目は燃えるだろう
------------/会--/随-着-----/---风---/乱-----/------//----------------------/会--/---烧
Ch:鼻-血----/會--/隨-著-----/大-風---/亂-----/彪----//同-伴-的----/眼-神----/會--/燃-燒
pi:bi2xie3--/hui4/sui2zhe---/da4feng1/luan4--/biao1-//tong2ban4-de/yan3shen2/hui4/ran4shao1
♪:pi-shie--/hui-/sui-chA---/ta-fRng-/luan---/piao--//thong-pan-tA/ien-shRn-/hui-/ran-shao
En:nosebleed/will/along-with/big+wind/confuse/stripe//comrade's---/eye------/will/burn


今 刀を抜く必要がある、その後 無意味に交差する、光と影の特殊効果
---现--------/-------------------//---后---/无----义---/
Ch:現-在-----/要--/抽-出----/刀--//然-後---/無-意-義---/相-交-------//光-和-影------/特-效
pi:xian4-zai4/yao4/chou1chu1/dao1//ran2hou4/wu2yi4yi4--/xiang1-jiao1//guang1he2ying3/te4-xiao4
♪:shien-tsai/yao-/Cou--Cu--/tao-//ran-hou-/-u-i--i----/shiang-chiao//kuang-hA--ing-/thA-shiao
En:now-------/must/draw+out/sword//after---/meaningless/intersect---//light+and+----/special+
//-------+shadow/--+effect
合体は明瞭に成功する。敵は聞こえて倒れるはずだ。このような説明できない吊るしを始める
------体-/-----------/了---//敌-----/应---/声----/--------//-----/这-祥----/
Ch:合-體-/成-功------/瞭---//敵-人--/應---/聲----/而-/倒.-//就---/這-樣----/莫-名---/掛--/掉
pi:he2ti3/cheng2gong1/liao3//di2ren2/ying1/sheng1/er2/dao3//jiu4-/zhe4yang4/mo4ming2/gua4/diao4
♪:hA-thi/CRng--kong-/liao-//ti-rRn-/ing--/shRng-/Rr-/tao-//chiu-/chA-yang-/mo-ming-/kua-/tiao
En:combine/success---/clear//enemy-/should/sound-/and/fall//start/such--/inexplicable/hang/fall

不潔な、汚す人、恥
filthy defiler disgrace

CGを放って、図を包む
-----------/图-/
Ch:放---/CG/圖-/包
pi:fang4/--/tu2/bao1
♪:fang-/--/thu/pao
En:out--/--/pict/coverブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/748-f683ffa9

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
116位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
22位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる