Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |你与我有几分相似「君は僕に似ている」[ガンダムSEED DESTINY ED] by Ariel西国の海妖
FC2ブログ

Entries

你与我有几分相似「君は僕に似ている」[ガンダムSEED DESTINY ED] by Ariel西国の海妖

(grammar)

貴方と私は少し似ている
------与-----/----/几-----/
Ch:你-與-我--/有--/幾-分--/相-似
pi:ni3-yu3wo3/you3/ji3fen1/xiang1si4
♪:ni3-yu-wo-/you-/chi-fRn/shiang-sY
En:you+and+I-/have/some---/similar
------------------/↑+share/e-o+seem

君は僕に似ている-中国語版-

song of 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY ED/机动战士高达Seed Destiny」
ガンダム一覧 List of Gundamガンダム一覧 List of Gundam

song by Ariel西国の海妖 中国語 歌手一覧

1.
貴方は よく知っている後姿を思い出す、貴方は既に去っている
------忆--/---------------------------------------------/离
Ch:回-憶--/你-/熟-悉--/背-影----//才--/明-白---/你-/已--/離-去
pi:hui2yi4/ni3/shu2xi1/bei4ying3//cai2/ming2bai/ni3/yi3-/li2qu4
♪:hui--i-/ni-/shu-shi/pei-ing--//Zai-/ming-pai/ni-/i---/li-CW
En:recall-/you/know---/back-----//just/clearly-/you/alre/leave2
return+remem/-/--well2/↑+shadow//-/clear+white/---/----/

凝視する無名、心の証明を指す、血の痛み
------视----/无------/------------------/证---------//
Ch:凝-視----/無-名---/指-上-----/心-的--/證-明------//血-色-的--/痛-心
pi:ning2shi4/wu2ming2/zhi3shang4/xin1-de/zheng4ming2//xie3se4-de/tong4xin1
♪:ning-shY-/u--ming-/chY-shang-/shin-tA/chRng-ming-//shie-sA-tA/thong-shin
En:gaze-----/nameless/point----/heart+'s/prove------//blood+----/heartache
concent+look/no+name-/↑+on----/--------/↑+clear---//-+color+'s/ache+heart


元の守る為の考え、一生を賭けれる
------------/---为--/为----/---护--//-------------------------------/赌
Ch:原-本----/以-為--/為-了-/保-護--//就-能----/用---/一-生----/作---/賭-注
pi:yuan2ben3/yi3wei2/wei4le/bao3hu4//jiu4neng2/yong4/yi1sheng1/zuo4-/du3zhu4
♪:yuan-pRn-/i--wei-/wei-lA/pao-hu-//chiu-nRng/yong-/i--shRng-/tsuo-/tu-chu
En:original2/think--/for--/protect2//can------/use--/life-----/treat/bet
------------/by+do--/↑+ed-/-------//start+↑-/-----/one+↑---/-----/↑+pour

元の死者の為の考え、何を託せるのだろう、全ては存在しない
------------/---为--/为----/--------/托------//---------/---么--/
Ch:原-本----/以-為--/為-了-/逝-者---/託-付---//就-能----/什-麼--/都-/不-/在-乎
pi:yuan2ben3/yi3wei2/wei4le/shi4zhe3/tuo1fu4-//jiu4neng2/shen2me/du1/bu4/zai4-hu
♪:yuan-pRn-/i--wei-/wei-lA/shY-chA-/thuo-fu-//chiu-nRng/shRn-mA/tou/pu-/tsai-hu
En:original2/think--/for---/dead+man/entrust2//can------/what---/all/not/exist
------------/by+do--/↑+ed-/--------/--------//start+↑-/↑+how-/-------/in+how

でも私には出来ない、従って満足に感じない
-----------/却--/--------------------------------/满
Ch:但--/我-/卻--/不-/能---/因-此----/而-/感-到---/滿-足
pi:dan4/wo3/que4/bu4/neng2/yin1ci3--/er2/gan3dao4/man3zu2
♪:tan-/wo-/CWe-/pu-/nRng-/-in-ZY---/Rr-/kan-tao-/man-tsu
En:but-/I--/but-/not/can--/therefore/and/feel----/full2
--------------------------/reason+here/-/↑+to---/

私の心の奥で、まだ別の心の 出口への道が有ると信じるから
------------------------/---处----//
Ch:因--/在-我-內-心-----/深-處----//仍---/相-信------/有--/另-一-道----/心-的---/出-路
pi:yin1/zai4wo3-nei4xin1/shen1chu4//reng2/xiang1-xin4/you3/ling4yi1dao4/xin1-de-/chu1lu4
♪:in--/tsai-wo-nei-shin/shRn-Cu--//rRng-/shiang-shin/you-/ling-i--tao-/shin-tA-/Cu--lu
En:cause/in+my+heart----/depth----//still/believe----/have/another+way-/heart+'s/exit
--------/--------+in+↑-/deep+place//----/e-o+↑-----/----/-↑+one+----/--------/out+road


私はただ私の道を歩く、痛みと危険が阻止しようとも
------------------------------//---------/艰-难----/险---/
Ch:我-/只-是---/走--/我-的-路-//不-管----/艱-難----/險---/阻
pi:wo3/zhi3shi4/zou3/wo3de-lu4//bu4guan3-/jian1nan2/xian3/zu3
♪:wo-/chY-shY-/tsou/wo-tA-lu-//pu-kuan--/chien-nan/shien/tsu
En:I--/only----/walk/my+way---//no+matter/pain-----/danger/block
------/↑+is---/--------------//---------/difc2----/

イツ 私を孤独にさせる 貴方の速度に追いつけるのだろう?
------时--/---------/赶--------/------------//让---/---/远-离---/这----独
Ch:何-時--/才-能----/趕-上-----/你-的-速-度-//讓---/我-/遠-離---/這-孤-獨?
pi:he2shi2/cai2neng2/gan3shang4/ni3de-su4du4//rang4/wo3/yuan3li2/zhe4gu1du2
♪:hA-shY-/Zai-nRng-/kan-shang-/ni-tA-su-tu-//rang-/wo-/yuan-li-/chA-ku-tu
En:when---/can------/catch-up--/your+speed--//let--/me-/away----/this+lone
-what+time/just+↑--/↑+on-----/+fast+degree//-----/---/far+separ/--+↑+alone

手の中の信じる物をしっかり握る、自由な歩みについていく
---紧-----/----------------------//---随---/----------/脚
Ch:緊-握--/手-中-的-----/信-物---//跟-隨---/自-由-的--/腳-步
pi:jin3wo4/shou3zhong1de/xin4wu4-//gen1sui2/zi4you2-de/jiao3bu4
♪:chin-wo/shou-chong-tA/shin-u--//kRn-sui-/tsY-you-tA/chiao-pu
En:tight+-/hand+in+'s---/believe+//follow--/free------/step
-----+hold/-------------/--+thing//with+↑/self+reason+of/foot+↑

イツ しっかり貴方の両手を握って、この暗闇は終わるの?
------时--/---------/紧-----/------双---------//将----/这-----------/结
Ch:何-時--/才-能----/緊-握--/你-的-雙-手------//將----/這-黑-暗-----/結-束?
pi:he2shi2/cai2neng2/jin3wo4/ni3deshuang1shou3//jiang1/zhe4hei1an4--/jie2shu4
♪:hA-shY-/Zai-nRng-/chin-wo/ni-tA-shuang-shou//chiang/chA-hei-an---/chie-shu
En:when---/can------/tight+-/your+two+hand----//will--/this+darkness/finish
-what+time/just+↑--/--+hold/-----------------//------/--+black+dark/↑+bind
*//

2.
荒れた島の上の二人の孤独の場所、それは私の生涯の財産
------岛-----------/------------/独-处---//---------------------/财
Ch:荒-島-上--------/兩-人-的----/獨-處---//是--/我-/一-輩-子-的-/財-富
pi:huang1dao3shang4/liang3ren2de/du2-chu3//shi4/wo3/yi1bei4zi-de/cai2fu4
♪:huang-tao-shang-/liang-rRn-tA/tu--Cu--//shY-/wo-/i-pei-tsY-tA/Zai-fu
En:wild+Island+on--/two+man+'s--/alone+--//is--/my-/lifetime+'s-/wealth
--------------------------------/--+place//--------/one+↑+-----/↑+rich

貴方が私の保護を与えて以来いつも、それは私の歩き続ける支えだ
----------/---来--/---/给--/---------护--//
Ch:一-直--/以-來--/你-/給--/我-的-保-護--//是--/我-/走--/下-去--/的/支-柱
pi:yi1zhi2/yi3lai2/ni3/gei3/wo3de-bao3hu4//shi4/wo3/zou3/xia4qu4/de/zhi1zhu4
♪:i--chY-/-i-lai-/ni-/kei-/wo-tA-pao-hu-//shY-/wo-/tsou/shia-CW/tA/chY-chu
En:always-/since--/you/give/my+protect2--//is--/my-/walk/go-on--/of/mainstay
one+straight/by+come/--------------------//------------------------/support+pillar

でも私には出来ない、従って満足に感じない
-----------/却--/--------------------------------/满
Ch:但--/我-/卻--/不-/能---/因-此----/而-/感-到---/滿-足
pi:dan4/wo3/que4/bu4/neng2/yin1ci3--/er2/gan3dao4/man3zu2
♪:tan-/wo-/CWe-/pu-/nRng-/-in-ZY---/Rr-/kan-tao-/man-tsu
En:but-/I--/but-/not/can--/therefore/and/feel----/full2
--------------------------/reason+here/-/↑+to---/

私の心の奥で、まだ別の心の 終着点が有ると信じるから
------------------------/---处----//----------------------/------处-----/--------/归
Ch:因--/在-我-內-心-----/深-處----//仍---/相-信------/有--/另-一-處-----/心-的---/歸-宿
pi:yin1/zai4wo3-nei4xin1/shen1chu4//reng2/xiang1-xin4/you3/ling4yi1chu3-/xin1-de-/gui1su4
♪:in--/tsai-wo-nei-shin/shRn-Cu--//rRng-/shiang-shin/you-/ling-i--Cu---/shin-tA-/kui-su
En:cause/in+my+heart----/depth----//still/believe----/have/another+place/heart+'s/end
--------/------+in+↑---/deep+place//----/e-o+↑-----/----/-↑+one+-----/--------/return+sleep


私はただ私の道を歩く、痛みと危険が阻止しようとも
------------------------------//---------/艰-难----/险---/
Ch:我-/只-是---/走--/我-的-路-//不-管----/艱-難----/險---/阻
pi:wo3/zhi3shi4/zou3/wo3de-lu4//bu4guan3-/jian1nan2/xian3/zu3
♪:wo-/chY-shY-/tsou/wo-tA-lu-//pu-kuan--/chien-nan/shien/tsu
En:I--/only----/walk/my+way---//no+matter/pain-----/danger/block
------/↑+is---/--------------//---------/difc2----/

イツ 私を孤独にさせる 貴方の速度に追いつけるのだろう?
------时--/---------/赶--------/------------//让---/---/远-离---/这----独
Ch:何-時--/才-能----/趕-上-----/你-的-速-度-//讓---/我-/遠-離---/這-孤-獨?
pi:he2shi2/cai2neng2/gan3shang4/ni3de-su4du4//rang4/wo3/yuan3li2/zhe4gu1du2
♪:hA-shY-/Zai-nRng-/kan-shang-/ni-tA-su-tu-//rang-/wo-/yuan-li-/chA-ku-tu
En:when---/can------/catch-up--/your+speed--//let--/me-/away----/this+lone
-what+time/just+↑--/↑+on-----/+fast+degree//-----/---/far+separ/--+↑+alone

手の中の信じる物をしっかり握る、自由な歩みについていく
---紧-----/-------------/--------//---随---/----------/脚
Ch:緊-握--/手-中-的-----/信-物---//跟-隨---/自-由-的--/腳-步
pi:jin3wo4/shou3zhong1de/xin4wu4-//gen1sui2/zi4you2-de/jiao3bu4
♪:chin-wo/shou-chong-tA/shin-u--//kRn-sui-/tsY-you-tA/chiao-pu
En:tight+-/hand+in+'s --/believe+//follow--/free------/step
-----+hold/-------------/--+thing//with+↑/self+reason+of/foot+↑

イツ しっかり貴方の両手を握って、この暗闇は終わるの?
------时--/---------/紧-----/------双---------//将----/这-----------/结
Ch:何-時--/才-能----/緊-握--/你-的-雙-手------//將----/這-黑-暗-----/結-束?
pi:he2shi2/cai2neng2/jin3wo4/ni3deshuang1shou3//jiang1/zhe4hei1an4--/jie2shu4
♪:hA-shY-/Zai-nRng-/chin-wo/ni-tA-shuang-shou//chiang/chA-hei-an---/chie-shu
En:when---/can------/tight+-/your+two+hand----//will--/this+darkness/finish
-what+time/just+↑--/--+hold/-----------------//------/--+black+dark/↑+bind
*//

3.
夜明けの翼に乗り、遠くの光を探す
---------/---晓-----/双--------//寻--/远----------/
Ch:乘----/拂-曉-的--/雙-翼-----//尋--/遠-方-的----/光-明
pi:cheng2/fu2xiao3de/shuang1yi4//xun2/yuan3fang1de/guang1ming2
♪:CRng--/pi-shao-tA/shuang-i--//shun/yuan-fang-tA/kuang-ming
En:ride--/dawn+'s---/two+wing--//seek/far+away+of-/light
---------/brush+↑+-/----------//----/------------/↑+bright

嵐の中、正義を再び目覚めさせる、無常な運命を粉々にする
---风------------/让---/---义----/-------/苏------//--------/---运------/无
Ch:風-雨-中------/讓---/正-義----/再-次--/甦-醒---//粉-碎---/命-運-的---/無-情
pi:feng1yu3zhong1/rang4/zheng4yi4/zai4ci4/su1xing3//fen3sui4/ming4yun4de/wu2qing2
♪:fRng-yu-chong-/rang-/chRng-i--/tsai-ZY/su-shing//fRn-sui-/ming-yun-tA/u---Cing
En:storm+in------/let--/justice--/again--/awaken--//smash---/fate+'s----/heartless
--wind+rain+-----/----/right+faith/↑times/regain+↑//powder+↑/life+luck/no+feel

最初の約束を最後まで貫徹する
--------------/约-------//--------/贯-彻----/
Ch:最-初-的---/約-定----//一定----/貫-徹----/到-底
pi:zui4-chu1de/yue1ding4//yi1ding4/guan4che4/dao4di3
♪:tsui-Chu-tA/yue-ting-//i--ting-/kuan-CA--/tao-ti
En:first------/promise--//certain-/through--/finally
--most+↑+of/restrict+set//one+set/penet+↑-/to+bottom

創世の光の奇跡ように、雨の後には空が晴れて
-----------/创---------/-------------------/---迹--//----/过-后---/会--/
Ch:亦--/如-/創-世------/光-芒------/下-的--/奇-蹟--//雨--/過-後---/會--/天-晴
pi:yi4-/ru2/chuang4shi4/guang1mang2/xia4-de/qi2ji4-//yu3-/guo4hou4/hui4/tian1-qing2
♪:i---/ru-/Cuang--shY-/kuang-mang-/shia-tA/Ci-chi-//yu--/kuo-hou-/hui-/thien-Cing
En:also/as-/genesis----/light+ray--/under--/miracle//rain/after---/will/sunny
-----------/create+wold/-----------/↑+of/strange+mark//-/pass+↑-/----/sky+↑

虹が現れるだろう
------------/会--/---临
Ch:彩-虹----/會--/降-臨
pi:cai3hong2/hui4/jiang4lin2
♪:Zai-hong-/hui-/chiang-lin
En:rainbow--/will/befall
---color+↑-/----/fall+arrive

ブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/689-8902b473

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
82位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
16位
アクセスランキングを見る>>

アクセス解析

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

>