Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |Lion-Chinese ver-[マクロスF OP] by kazamis-MoonMai
FC2ブログ

Entries

Lion-Chinese ver-[マクロスF OP] by kazamis-MoonMai

Ch:(grammar)Lion-Chinese ver-
ライオン-中国語版-

song by kazamis-MoonMai
中国語 歌手一覧

song of[マクロスF OP/ Macross Frontier ]
マクロス一覧 List of Macross
アニメ-タイトル索引


1.
静かではない銀河系、サイヤ人が物を強奪しに来れる
---银--------/---------------//赛-亚------/会--/来--/抢--------/东
Ch:銀-河-系--/不-/平-静------//賽-亞-人---/會--/來--/搶-劫-----/東-西
pi:yin2he2xi4/bu4/ping2-jing4//sai4ya4ren2/hui4/lai2/qiang3jie2/dong1xi1
♪:in--hA-shi/pu-/phing-ching//sai-ya-rRn-/hui-/lai-/Ciang-chie/tong-shi
En:galactic+-/not/tranquil---//Saiyan-----/can-/come/rob-------/thing
/---+system/
ガンダムがオンライン・ゲームによって徴用されて、新しい機体は設計中
------达--/---征-------------/网-络----/游-戏--//-------/机-体--//----/设-计
Ch:高-達--/被-徵-用-去-------/網-絡----/遊-戲--//新-滴--/機-體--//在--/設-計
pi:gao1da2/bei4zheng1yong4qu4/wang3luo4/you2xi4//xin1di1/ji1-ti3//zai4/she4ji4
♪:kao-ta-/pei-chRng-yong-CW-/wang-luo-/you-shi//shin-ti/chi-thi//tsai/shA-chi
En:Gundam-/expropriated------/network--/play---//new---/organism//in--/design
/=有機體/
上司が決定する、既に かなり時代遅れの宇宙船模型
-------/---级----//--------------//过-时---/
Ch:是--/上-級----//做--/決-定----//過-時---/已--/久--/宇-宙-船------/模-型
pi:shi4/shang4ji2//zuo4/jue2ding4//guo4shi2/yi3-/jiu3/yu3zhou4chuan2/mo2xing2
♪:shY-/shang-chi//tsuo/chWe-ting//kuo-shY-/i---/chiu/yu-chou-Cuan--/mo-shing
En:is--/boss-----//do--/decide---//outdated/alre/long/space+ship----/model

急に噂を取り出す。突然変異、人事異動、交換、遊び無し
---据-说---/-------------/---来---/应-------//---发-/变-异---/--------/调-离---/---装-------/没--/戏
Ch:據-說---/只-是---/拿--/出-來---/應-急.---//突-發-/變-異,--/人-事---/調-離,--/換-裝-------/沒--/戯
pi:ju4shuo1/zhi3shi4/na2-/chu1lai2/ying4ji2-//tu1fa1/bian4yi4/ren2shi4/diao4li2/huan4zhuang1/mei2/xi4
♪:chW-shuo/chY-shY-/na--/Cu--lai-/ing--chi-//thu-fa/pien-i--/rRn-shY-/tiao-li-/huan-chuang-/mei-/shi
En:reportedly/only--/hold/come-out/emergency//suddenly/mutate/personal/transfer/change------/not-/play

*1
戦闘の間 毎に この体を補修して維持する、全て新しくして戻ってきたら腕が少ない
---维----着----/这-个-机-体---//-------/战-斗-------/间-------//------------------/---来---/
Ch:維-修-著----/這-個-機-體---//每-次--/戰-鬥-滴----/間-隙,---//出-去--/全---/新--/回-來---/少---/手-臂
pi:wei2xiu1-zhe/zhe4ge4ji1-ti3//mei3ci4/zhan4dou4di1/jian1-xi4//chu1qu4/quan2/xin1/hui2lai2/shao3/shou3bi4
♪:wei-shiu-chA/chA-kA-chi-thi//mei-ZY-/chan-tou-ti-/chien-shi//Cu--CW-/CWan-/shin/hui-lai-/shao-/shou-pi
En:maintain+ing/this+organism-//every+-/fight2+'s---/gap------//go-out-/all--/new-/return/briefly/arm
/------+=有機體//
時間は走って来る、まだ一言が言えない。明日修理する、職務は まだ重要だ
---临--/----/时--/还--/会--/说---/----------//-------//----------/还--/----/执
Ch:臨--/走--/時--/還--/會--/說---/一-/句----//修-理--//明-天-----/還--/要--/執-勤
pi:lin2/zou3/shi2/hai2/hui4/shuo1/yi1/ju4---//xiu1li3//ming2tian1/hai2/yao4/zhi2qin2
♪:lin-/tsou/shY-/hai-/hui-/shuo-/i--/chW---//shiu-li//ming-thien/hai-/yao-/chY-Cin
En:↓--/walk/time/yet-/can-/say--/one/phrase//repair-//tomorrow-/still/need/duty
/arrve/
私は只の基本給を手に入れる、命を売っても得られない何かによって
--------------------------------//凭---/---么--/--------/卖--/
Ch:我-/拿--/滴-/只-是---/底-薪--//憑---/什-麼--/非--/得-/賣--/命
pi:wo3/na2-/di1/zhi3shi4/di3xin1//ping2/shen2me/fei1/de2/mai4/ming4
♪:wo-/na--/ti-/chY-shY-/ti-shin//phing/shRn-mA/fei-/tA-/mai-/ming
En:I--/hold/of-/only----/basic+-//rely-/what---/no--/get/sell/life

もし運転が更新されなくても。私は失業危機問題を始められない
---虽------/--------/驾-驶---/-------------//------------/会--/----/---业--/---机--//问-题
Ch:雖-然---/只-要---/駕-駛---/不-/更-新.---//我-/就--/不-/會--/有--/失-業--/危-機--//問-題
pi:sui1ran2/zhi3yao4/jia4shi3/bu4/geng1xin1//wo3/jiu4/bu4/hui4/you3/shi1ye4/wei1ji1//wen4ti2
♪:sui-ran-/chY-yao-/chia-shY/pu-/kRng-shin//wo-/chiu/pu-/hui-/you-/shY-yA-/wei-chi//wRn-thi
En:even----/if------/drive---/not/update---//I-/start/not/can-/have/lose+job/crisis//problem
*1//

休息は永遠に 同じだけ出来る
-----------/---样---/会--/遥-遥---/无-/绝--/
Ch:休-息---/一-樣---/會--/遙-遙---/無-/絕--/期
pi:xiu1-xi-/yi1yang4/hui4/yao2yao2/wu2/jue2/qi1
♪:shiu-shi/i--yang-/hui-/yao-yao-/u--/chWe/Ci
En:rest----/same----/can-/far-away/no-/cut-/time

2.
静かではない銀河系、いつも知識や力が悲劇を生み出す
---银--------/---------------//-------------------/来--/--------/---剧
Ch:銀-河-系--/不-/平-静------//迪-/博-/威--/常----/來--/製-造---/悲-劇
pi:yin2he2xi4/bu4/ping2-jing4//di2/bo2/wei1/chang2/lai2/zhi4zao4/bei1ju4
♪:in--hA-shi/pu-/phing-ching//ti-/po-/wei-/Cang--/lai-/chY-tsao/pei-chW
En:galactic+-/not/tranquil---//lead/↓/force/always/come/create2/tragedy[trERjRdi]
 /---+system/ /ample/
戦艦・大和は綺麗に消される、新しい機体は設計中
---------/战-舰-----/刚---/------灭-----/干-净----//-------/机-体--//----/设-计
Ch:大-和-/戰-艦-----/剛---/被-消-滅-----/乾-淨.---//新-滴--/機-體--//在--/設-計
pi:da4he2/zhan4jian4/gang1/bei4xiao1mie4/gan1jing4//xin1di1/ji1-ti3//zai4/she4ji4
♪:ta-hA-/chan-chien/kang-/pei-shiao-mie/kam-ching//shin-ti/chi-thi//tsai/shA-chi
En:Yamato/war+ship--/hard-/vanished-----/clean----//new---/organism//in--/design
. /=有機體//
上司が決定する、既に かなり時代遅れの宇宙船模型
-------/---级----//--------------//过-时---/
Ch:是--/上-級----//做--/決-定----//過-時---/已--/久--/宇-宙-船------/模-型
pi:shi4/shang4ji2//zuo4/jue2ding4//guo4shi2/yi3-/jiu3/yu3zhou4chuan2/mo2xing2
♪:shY-/shang-chi//tsuo/chWe-ting//kuo-shY-/i---/chiu/yu-chou-Cuan--/mo-shing
En:is--/boss-----//do--/decide---//outdated/alre/long/space+ship----/model

噂では急にはっきりする。突然変異、人事異動、交換、遊び無し
---据-说---/-------------/---来---/应-------//---发-/变-异---//--------/调-离---//---装-------/没--/戏
Ch:據-說---/只-是---/拿--/出-來---/應-急.---//突-發-/變-異---//人-事---/調-離---//換-裝-------/沒--/戯
pi:ju4shuo1/zhi3shi4/na2-/chu1lai2/ying4ji2-//tu1fa1/bian4yi4//ren2shi4/diao4li2//huan4zhuang1/mei2/xi4
♪:chW-shuo/chY-shY-/na--/Cu--lai-/ing--chi-//thu-fa/pien-i--//rRn-shY-/tiao-li-//huan-chuang-/mei-/shi
En:reportedly/only--/hold/clearly-/emergency//suddenly/mutate//personal/transfer-//change-----/not-/play

醤油瓶を揺らしたくない、楽しそうに いつも軍に跪(ヒザマズ)く
---兴-冲-冲---------/----/来-从----/军--//----------/摆--/动---/酱--------/
Ch:興-衝-衝---------/跪--/來-從----/軍--//不-/想----/擺--/動---/醬-油-----/瓶
pi:xing4chong1chong1/gui4/lai2cong2/jun1//bu4/xiang3/bai3/dong4/jiang4you2/ping2
♪:shing-Cong-Cong--/kui-/lai-Zong-/chWn//pu-/shiang/pai-/tong-/chiang-you/phing
En:excitedly--------/kneel/always--/army//not/want--/swing/move/soy-sauce/bottle
. /=從來---/
でも実際 後方勤務する
---------------------------------/后
Ch:可-是--/居-然---/分--/去-/搞--/後-勤
pi:ke3shi4/ju1ran2-/fen1/qu4/gao3/hou4qin2
♪:khA-shY/CW-ran--/fRn-/CW-/kao-/hou-Cin
En:but----/actually/share/go/do--/logistics

更にガンプラ学習を繰り返す。多分、畑仕事に戻れない
---还--/----/学-习---/---达--/--------//---许--//--------------/种
Ch:還--/要--/學-習---/高-達--/模-型---//也-許--//不-/如-/回-去-/種-地
pi:hai2/yao4/xue2-xi2/gao1da2/mo2xing2//ye3-xu3//bu4/ru2/hui2qu/zhong4di4
♪:hai-/yao-/shWe-shi/kao-ta-/mo-shing//yA--shW//pu-/ru-/hui-CW/chong-ti
En:also/need/learn2--/Gundam-/model---//maybe--//not/as-/return/farm

*2
賄(マカナイ)い飯は ずっとジャガイモの皮ばかり、最多の焼き芋になる、
----------/---远-----/-----------//--------/热--/
Ch:伙-食--/永-遠-----/土-豆--/皮-//最-多---/熱--/成----/烘---/山-芋,
pi:ho3shi2/yong3yuan3/tu3dou4/pi2//zui4duo1/re4-/cheng2/hong1/shan1yu4
♪:ho-shY-/yong-yuan-/thu-tou/phi//tsui-tuo/rA--/CAng--/hong-/shan-yu
En:food-group/forever/potato/skin//most----/heat/become/bake/sweet-potato

司令は どういう神経なのか知らない
---------------------/发-/---么--/---经
Ch:司-令----/不-/知--/發-/什-麼--/神-經
pi:si1ling4-/bu4/zhi1/fa1/shen2me/shen2jing1
♪:sY-ling--/pu-/chY-/fa-/shRn-mA/shRn-ching
En:commander/not/know/out/what---/nerve

[ヤン・ウェンリー]は全体学習を先導する。自身の残虐な心、いつ退職金を受け取るの?
[=銀河英雄伝説に登場するキャラクター]
---带-领----/---体---/学-习---/杨----------//----------------//---么--/时-----/领---/
Ch:帶-領----/全-體---/學-習---/楊-威-利.---//自-我-/虐--/心--//什-麼--/時-候--/領---/退-休-金
pi:dai4ling3/quan2ti3/xue2-xi2/yang2wei1li4//zi4wo3/nüe4/xin1//shen2me/shi2hou/ling3/tui4xiu1-jin1
♪:tai-ling-/CWan-thi/shWe-shi/yang-wei-li-//tsY-wo/nye-/shin//shRn-mA/shY-hou/ling-/thu-shiu-chin
En:lead-----/whole---/learn---/yang-wen-li-//self/cruel/heart//what---/moment/recieve/retirement+money
*2//

3.
劇場に沿って段々、継続の中。主力は段々 無人機に変わった
---随-着---/剧-场----/渐-渐------/----/继-续---//-------/渐-渐------/变-----------/---机
Ch:隨-著---/劇-場----/漸-漸------/在--/繼-續.--//主-力--/漸-漸------/變-成-了-----/靶-機
pi:sui2zhe-/ju4chang3/jian4-jian4/zai4/ji4-xu4-//zhu3li4/jian4-jian4/bian4cheng2le/ba3ji1
♪:sui-chA-/chW-Cang-/chien-chien/tsai/chi-shW-//chu-li-/chien-chien/pien-CRng--lA/pa-chi
En:along-with/theater/gradual----/in--/continue//main+--/radual-----/change+ed----/target+machine
            //-+force/
まず痛ましい教訓、最後には体が死ぬ、主役は45度で星を見ている
----------------------/---训-----//机-体--/终-于----/----------//----------------------/---着---/
Ch:一-次-/惨-痛-滴----/教-訓-----//機-體--/終-於----/咯-了-屁,-//主-角---/四-十-五-度--/看-著---/星
pi:yi1ci4/can3tong4di1/jiao4-xun-//ji1-ti3/zhong1yu2/luo4le-pi4//zhu3jue2/si4shi2wu3du4/kan1-zhe/xing1
♪:i--ZY-/Zan-thong-ti/chiao-shWn//chi-thi/chong-yu-/luo-lA-phi//chu-chWe/sY-shY-u--tu-/khan-chA/shing
En:first-/painful-----/teach-----//organism/finally-/die+ed----//lead+---/45+degree----/see+ing-/star
//=有機體/ //=咯屁----//--+actor/
躊躇(タメラ)う、三秒後決定を出す、明日には もっと職務が必要になる
---迟-----/---------/后--/-------------------//---级----//----------/还--/要--/执
Ch:遲-疑--/三-秒----/後--/做--/出--/決-定,---//升-級----//明-天-----/還--/要--/執-勤
pi:chi2yi2/san1miao3/hou4/zuo4/chu1/jue2ding4//sheng1ji2//ming2tian1/hai2/yao4/zhi2qin2
♪:CY--i--/san-miao-/hou-/tsuo/Cu--/chWe-ting//shRng-chi//ming-thien/hai-/yao-/chY-Cin
En:hesitate/3+second/after/do-/out-/decide---//escalate-//tomorrow-/still/need/duty

私は只の基本給を手に入れる、命を売っても得られない何かによって、たとえ、もし運転が更新されなくても
-------------------------------//凭---/---么--/--------/卖--/-----//虽------/--------/驾-驶---/
Ch:我-/拿--/的/只-是---/底-薪--//憑---/什-麼--/非--/得-/賣--/命,--//雖-然---/只-要---/駕-駛---/不-/更-新
pi:wo3/na2-/de/zhi3shi4/di3xin1//ping2/shen2me/fei1/de2/mai4/ming4//sui1ran2/zhi3yao4/jia4shi3/bu4/geng1xin1
♪:wo-/na--/tA/chY-shY-/ti-shin//phing/shRn-mA/fei-/tA-/mai-/ming-//sui-ran-/chY-yao-/chia-shY/pu-/kRng-shin
En:I--/hold/of/only----/basic+-//rely-/what---/no--/get/sell/life-//even----/if------/drive---/not/update

私は失業危機を始められない、後悔、今回 私は本当に力の為に無能だ
---------------/会--/----/---业--/---机--//-------//这--------/-----------/无------/为--/
Ch:我-/就--/不-/會--/有--/失-業--/危-機--//可-惜,-//這-一-次--/我-/真-的--/無-能---/為--/力
pi:wo3/jiu4/bu4/hui4/you3/shi1ye4/wei1ji1//ke3-xi1//zhe4yi1ci4/wo3/zhen1de/wu2neng2/wei2/li4
♪:wo-/chiu/pu-/hui-/you-/shY-yA-/wei-chi//khA-shi//chA-i--ZY-/wo-/chRn-tA/u--nRng-/wei-/li
En:I-/start/not/can-/have/lose+job/crisis//pity---//this-time-/I--/real---/inability/for/power

*1
戦闘の間 毎に この体を補修して維持する、全て新しくして戻ってきたら腕が少ない
---维----着----/这-个-机-体---//-------/战-斗-------/间-------//------------------/---来---/
Ch:維-修-著----/這-個-機-體---//每-次--/戰-鬥-滴----/間-隙,---//出-去--/全---/新--/回-來---/少---/手-臂
pi:wei2xiu1-zhe/zhe4ge4ji1-ti3//mei3ci4/zhan4dou4di1/jian1-xi4//chu1qu4/quan2/xin1/hui2lai2/shao3/shou3bi4
♪:wei-shiu-chA/chA-kA-chi-thi//mei-ZY-/chan-tou-ti-/chien-shi//Cu--CW-/CWan-/shin/hui-lai-/shao-/shou-pi
En:maintain+ing/this+organism-//every+-/fight+'s----/gap------//go-out-/all--/new-/return/briefly/arm
/------+=有機體//

時間は走って来る、まだ一言が言えない。明日修理する、職務は まだ重要だ
---临--/----/时--/还--/会--/说---/----------//-------//----------/还--/----/执
Ch:臨--/走--/時--/還--/會--/說---/一-/句----//修-理--//明-天-----/還--/要--/執-勤
pi:lin2/zou3/shi2/hai2/hui4/shuo1/yi1/ju4---//xiu1li3//ming2tian1/hai2/yao4/zhi2qin2
♪:lin-/tsou/shY-/hai-/hui-/shuo-/i--/chW---//shiu-li//ming-thien/hai-/yao-/chY-Cin
En:↓--/walk/time/yet-/can-/say--/one/phrase//repair-//tomorrow-/still/need/duty
/arrive/
私は只の基本給を手に入れる、命を売っても得られない何かによって
--------------------------------//凭---/---么--/--------/卖--/
Ch:我-/拿--/滴-/只-是---/底-薪--//憑---/什-麼--/非--/得-/賣--/命
pi:wo3/na2-/di1/zhi3shi4/di3xin1//ping2/shen2me/fei1/de2/mai4/ming4
♪:wo-/na--/ti-/chY-shY-/ti-shin//phing/shRn-mA/fei-/tA-/mai-/ming
En:I--/hold/of-/only----/basic+-//rely-/what---/no--/get/sell/life
/salary-//
たとえ、もし運転が更新されなくても。私は失業危機問題を始められない
---虽------/--------/驾-驶---/-------------//------------/会--/----/---业--/---机
Ch:雖-然---/只-要---/駕-駛---/不-/更-新.---//我-/就--/不-/會--/有--/失-業--/危-機
pi:sui1ran2/zhi3yao4/jia4shi3/bu4/geng1xin1//wo3/jiu4/bu4/hui4/you3/shi1ye4/wei1ji1
♪:sui-ran-/chY-yao-/chia-shY/pu-/kRng-shin//wo-/chiu/pu-/hui-/you-/shY-yA-/wei-chi
En:even----/if------/drive---/not/update---//I-/start/not/can-/have/lose+job/crisis
*1//

*2
賄(マカナイ)い飯は ずっとジャガイモの皮ばかり、最多の焼き芋になる、
----------/---远-----/-----------//--------/热--/
Ch:伙-食--/永-遠-----/土-豆--/皮-//最-多---/熱--/成----/烘---/山-芋,
pi:ho3shi2/yong3yuan3/tu3dou4/pi2//zui4duo1/re4-/cheng2/hong1/shan1yu4
♪:ho-shY-/yong-yuan-/thu-tou/phi//tsui-tuo/rA--/CAng--/hong-/shan-yu
En:food-group/forever/potato/skin//most----/heat/become/bake/sweet-potato

司令は どういう神経なのか知らない
---------------------/发-/---么--/---经
Ch:司-令----/不-/知--/發-/什-麼--/神-經
pi:si1ling4-/bu4/zhi1/fa1/shen2me/shen2jing1
♪:sY-ling--/pu-/chY-/fa-/shRn-mA/shRn-ching
En:commander/not/know/out/what---/nerve

[ヤン・ウェンリー]は全体学習を先導する。自身の残虐な心、いつ退職金を受け取るの?
[=銀河英雄伝説に登場するキャラクター]
---带-领----/---体---/学-习---/杨----------//----------------//---么--/时-----/领---/
Ch:帶-領----/全-體---/學-習---/楊-威-利.---//自-我-/虐--/心--//什-麼--/時-候--/領---/退-休-金
pi:dai4ling3/quan2ti3/xue2-xi2/yang2wei1li4//zi4wo3/nüe4/xin1//shen2me/shi2hou/ling3/tui4xiu1-jin1
♪:tai-ling-/CWan-thi/shWe-shi/yang-wei-li-//tsY-wo/nye-/shin//shRn-mA/shY-hou/ling-/thu-shiu-chin
En:lead-----/whole---/learn2--/yang-wen-li-//self/cruel/heart//what---/moment/recieve/retirement+money
*2//ブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/621-9bafa0c8

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
66位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
11位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる