Powered By 画RSS 多言語歌詞(tagengo lyrics) |Dan Dan Kokoro Hikareteku -Chinese ver-[DBGT OP] by 安先深

Entries

Dan Dan Kokoro Hikareteku -Chinese ver-[DBGT OP] by 安先深

(grammar)

Dan Dan Kokoro Hikareteku -Chinese ver-
DAN DAN 心魅かれてく-中国語版-

Ch:心被渐渐吸引

song of 「Dragon Ball GT OP/ 龙珠GT」
ドラゴンボール一覧 List of Dragon Ball
アニメ-タイトル索引

song by 安先深
中国語 歌手一覧1.
ゆっくりと私の心が、段々引き寄せられる、貴方の笑顔は目が眩むほど神秘的だ
---------------------------/渐-渐------/
Ch:慢-慢---/我-的-心--/被--/漸-漸------/吸-引.---//你-那--/微-笑----/令-人----/目-眩---/神-迷
pi:man4man4/wo3de-xin1/bei4/jian4-jian4/xi1-yin3-//ni3na4-/wei1xiao4/ling4ren2/mu4xuan4/shen2mi2
♪:man-man-/wo-tA-shin/pei-/chien-chien/shi-in---//ni-na--/wei-shiao/ling-rRn-/mu-shWan/shRn-mi
En:slowly--/my+heart--/----/gradual----/attracted//you+that/smile---/make+man-/dizzy---/mystic
.                   /被吸引---//
たとえ道が終わり無く続いても、私は貴方を連れて行く
---纵-------/----/无----尽---//----/---/带-着---/
Ch:縱-然----/路--/無-止-盡---//有--/我-/帶-著---/你-/前-行.----//Hold-my-hand
pi:zong4ran2/lu4-/wu2zhi3jin3//you3/wo3/dai4-zhe/ni3/qian2xing2//
♪:tsong-ran/lu--/u--chY-chin//you-/wo-/tai--chA/ni-/Cien-shing//
En:even-----/road/endless----//have/I--/take+ing/you/fore+go---//


子供の頃を思い出す、私たちが出会った日に もう変わった
---记----/还---/---------------/时------//-------------------------/---们-/---------/--随
Ch:記-得-/還---/在--/孩-子-的--/時-候.--//上-天------/就-安-排----/我-們-/相-遇----/相-隨
pi:ji4de2/hai2-/zai4/hai2-zi-de/shi2hou4//shang4tian1/jiu4-an1pai2/wo3men/xiang1yu4/xiang1sui2
♪:chi-tA/hai--/tsai/hai-tsY-tA/shY-hou-//shang-thien/chiu-an-phai/wo-mRn/shiang-yu/shiang-sui
En:remem-/still/in--/child's---/moment--//on+day-----/alre-arranged/we---/meet-----/e-o+follow

思い出した、私たちの永遠の宝物
-----------/---忆--//会--/---远-----/-------/---们-/
Ch:所-有---/回-憶--//會--/永-遠-----/值-得--/我-們-/珍-惜
pi:suo3you3/hui2yi4//hui4/yong3yuan3/zhi2de2/wo3men/zhen1xi1
♪:suo-you-/hui--i-//hui-/yong-yuan-/chY-tA-/wo-mRn/chRn-shi
En:have----/recall-//can-/forever---/worth--/our---/treasure

覚えてますか? 私と一曲 踊ってくれませんか?光と影が斑(マダラ)な、曲がりくねった小道
---记----/吗-//---------------------------------------//-------------------/---驳----/
Ch:記-得-/嗎-//能-不-能-----/和-我-/共---/舞--/一-曲?//在--/那-光-影------/斑-駁-的-/蜿-蜒---/小-路
pi:ji4de2/ma3//neng2bu4neng2/he2wo3/gong4/wu3-/yi1qu3-//zai4/na4guang1ying3/ban1bo2de/wan1yan2/xiao3lu4
♪:chi-tA/ma-//nRng-pu-nRng-/hA-wo-/kong-/u---/i--CW--//tsai/na-kuang-ing--/pan-po-tA/wan-ien-/shiao-lu
En:remem-/-?-//May-I--------/with+me/with/dance/one+--//in--/that+light+--/mottle----/sinuate-/tiny+road
. /-+music//---/-------+shadow/
全てを思い出す、昨日の事のように まだ新しい記憶
--------------------------------------------//记-忆-/犹--/
Ch:回-首----/一-切--//就-像------/昨-天-----//記-憶-/猶--/新
pi:hui2shou3/yi1qie4//jiu4-xiang4/zuo2-tian1//ji4yi4/you2/xin1
♪:hui-shou-/i--Cie-//chiu-shiang/tsuo-thien//chi-i-/you-/shin
En:remember-/all----//seem-------/yesterday-//remem-/still/new


時々進めなくても
------时-------/虽------/-------难-
Ch:有-時-候----/雖-然,--/寸-步,-難-行
pi:you3shi2hou4/sui1ran2/cun4bu4nan2xing2
♪:you-shY-hou-/sui-ran-/Zun-pu-nan-shing
En:sometimes---/even----/unable-to-move

重く苦しい事に直面しても、動揺なんてしない
------对----/--------------/艰--------//------/动-摇----//---过-----/---弃
Ch:面-對----/重-重-的------/艱-辛-----//想----/動-搖----//想-過-----/放-棄
pi:mian4dui4/chong2chong2de/jian1-xin1//xiang3/dong4yao2//xiang3guo4/fang4qi4
♪:mien-tui-/Cong--Cong--tA/chien-shin//shiang/tong-yao-//shiang-kuo/fang-Ci
En:face-----/heavy---------/difficult-//think-/waver----//think+ed--/give-up

愛と勇気に頼って、誇らしく地面に立つ、いつも全力で戦える
-------/凭-着----/爱-与----气-----//---------/--------//总-------/-----/奋-战---/
Ch:但--/憑-著----/愛-與-勇-氣-----//傲-然-地-/站-立---//總-是,---/能---/奮-戰----/到-底
pi:dan4/ping2-zhe/ai4yu3yong3qi4--//ao4ran2de/zhan4li4//zong3shi4/neng2/fen4zhan4/dao4di3
♪:tan-/phing-chA/ai-yu-yong-Ci---//ao-ran-tA/chan-li-//tsong-shY/nRng-/fRn-chan-/tao-ti
En:still/rely+ing/love+and+courage//proudly--/stand---//always---/can--/fight----/finally


ゆっくりと私の心が、段々引き寄せられる、縁(エン)は元から珍しいものだ、夜明けの星ほどに数が乏しい
---------------------------/渐-渐------/---------//缘-------/---来---/----/---贵----//
Ch:慢-慢---/我-的-心--/被--/漸-漸------/吸-引.---//緣-分----/本-來---/就--/珍-貴----//寥-若-晨-星
pi:man4man4/wo3de-xin1/bei4/jian4-jian4/xi1yin3--//yuan2fen1/ben3lai2/jiu4/zhen1gui4//liao2ruo4chen2xing1
♪:man-man-/wo-tA-shin/pei-/chien-chien/shi-in---//yuan-fRn-/pRn-lai-/chiu/chRn-kui-//liao-ruo-CRn-shing
En:slowly--/my+heart--/----/gradual----/attracted//fate---/originally/-!--/precious-//very-few
. /被吸引---//
一日で掴めないモノ、誰も知らない何処かの銀河の一欠片(ヒトカケラ)
----------/没------/---紧----//--------/------颗---/
Ch:一-旦--/沒-有---/抓-緊----//不-知---/另-一-顆---/在-何-方----/星-系
pi:yi1dan4/mei2you3/zhua1jin3//bu4zhi1-/ling4yi1ke1/zai4he2fang1/xing1-xi4
♪:i--tan-/mei-you-/chua-chin//pu-chY--/ling-i--khA/tsai-hA-fang/shing-shi
En:one+day/not+have/grasp----//not+know/another----/in+where----/galaxy

以前、私は何度も貴方を正視しようとした。本当に、とっくに完全に貴方に恋していた
------经-----/-------------------------/---视-着-----/---//---实---/-----------------/爱---------/
Ch:曾-經,----/太--/多-次--/我-/不-/敢--/正-視-著-----/你.//其-實,--/早-已--/完-全----/愛-上-了---/你
pi:ceng2jing1/tai4/duo1ci4/wo3/bu4/gan3/zheng4shi4zhe/ni3//qi2shi2-/zao3yi3/wan2quan2/ai4shang4le/ni3
♪:ZRng-ching/thai/tuo-ZY-/wo-/pu-/kan-/chRng-shY-chA/ni-//Ci-shY--/tsao-i-/wan-CWan-/ai-shang-lA/ni
En:before----/too-/many+--/I--/not/try-/face+ing-----/you//actually/long-ago/complete/fell-in-love/you
. /-+times/
たとえ道が終わり無く続いても、私は貴方を連れて行く
---纵-------/----/无-----尽--//----/---/带-着--/---/
Ch:縱-然----/路--/無-止--盡--//有--/我-/帶-著--/你-/前-行.----//Hold-your-hand
pi:zong4ran2/lu4-/wu2zhi3jin3//you3/wo3/dai4zhe/ni3/qian2xing2//
♪:tsong-ran/lu--/u--chY-chin//you-/wo-/tai-chA/ni-/Cien-shing//
En:even-----/road/endless----//have/I--/take+ing/you/fore+go--//

2.
強張(コワバ)った顔は既に平静に戻っている。気づいて! 長い間 貴方は寂(サビ)れていた
---当---/紧--/绷----脸----/----/---复--/---静------//---发-现-------/
Ch:當---/緊--/繃-的-臉----/已--/回-復--/平-靜.-----//才-發-現-把,---/你-/冷-落-了---(好-久)2
pi:dang1/jin3/beng3delian3/yi3-/hui2fu4/ping2-jing4//cai2fa1xian4ba3/ni3/leng3luo4le/hao3jiu3
♪:tang-/chin/pRng-tA-lien/i---/hui-fu-/phing-ching//Zai-fa-shien-pa/ni-/lRng-luo-lA/hao-chiu
En:do--/tight/stiffen-face/alre/return-/calm-------//just+find+!----/you/desolated--/long-time

忙しい中で頑張るだけ、意外にも忘れて 貴方と結びつく
-------/顾--/----------------------------//-----------------/------/联-系
Ch:只--/顧--/自-己--/忙-碌---/和-/打-拼--//竟-然----/忘-了--/和-你-/聯-繫
pi:zhi3/gu4-/zi4-ji3/mang2lu4/he2/da3pin1//jing4ran2/wang4le/he2ni3/lian2xi4
♪:chY-/ku--/tsY-chi/mang-lu-/hA-/ta-phin//ching-ran/wang-lA/hA-ni-/lien-shi
En:only/care/self---/buzy----/and/do-hard//unexpectly/forgeted/with+you/link

ごめん、約束は今もまだ履行できていない、
----------------/---诺-----/---现---------/还------/
Ch:太-抱-歉,----/承-諾-----/到-現-在------/還-未---/履-行-
pi:tai4bao4qian4/cheng2nuo4/dao4xian4-zai4/hai2wei4/lü3xing2
♪:thai-pao-Cien/CRng--nuo-/tao-shien-tsai/hai-wei-/ly-shing
En:sory---------/promise---/until+now-----/yet-----/perform

貴方と一緒に青い海辺を 散歩して気晴らしする
---带-----/----/---蓝-----/---边----/
Ch:帶-你--/到--/蔚-藍-的--/海-邊----/漫-步--/散-心
pi:dai4ni3/dao4/wei4lan2de/hai3bian1/man4bu4/san4xin1
♪:tai-ni-/tao-/wei-lan-tA/hai-pien-/man-pu-/san-shin
En:with+you/to-/sky-blue--/sea+side-/walk---/relax

もし より良く出来るなら、これは後悔の夢の場所
-----------------//宁-愿-----/这--/----/---场----/遗--------/梦
Ch:如-果--/可-以-//寧-願-----/這--/是--/一-場----/遺-憾-的--/夢
pi:ru2guo3/ke3yi3//ning4yuan4/zhe4/shi4/yi1chang3/yi2han4de/meng4
♪:ru-kuo-/khA-i-//ning-yuan-/chA-/shY-/i--Cang--/i--han-tA/mRng
En:if-----/can---//better----/this/is--/one+field/regret'-s/dream


いつも言いたい、言わない、言えない。一回口を開くたびに、いつも このような あのような遠慮
----------/---说------/没-说----/------说----//----------/开-------/总-------/这-样----/---样-----/顾
Ch:一-直--/想-說,-----/沒-說,---/不-敢-說.---//每-一-次--/開-口----/總-是----/這-樣----/那-樣-的--/顧-忌
pi:yi1zhi2/xiang3shuo1/mei2shuo1/bu4gan3shuo1//mei3yi1ci4/kai1-kou3/zong3shi4/zhe4yang4/na4yang4de/gu4ji4
♪:i--chY-/shiang-shuo/mei-shuo-/pu-kan-shuo-//mei-i--ZY-/khai-khou/tsong-shY/chA-yang-/na-yang-tA/ku-chi
En:always-/want+say---/not+say--/not+try+say-//every-----/start-talk/always--/such-----/such------/scruple

交通量の多い都市、本当の需要とは遠く離れているようだ、貴方に齎(モタラ)すモノも
---车----马-龙--------/----------//---来---/-------/-------/远-离---//----/带-
Ch:車-水-馬-龍-的-----/城-市-----//看-來---/真-的--/需-要--/遠-離---//也--/帶-上-你
pi:che1shui3ma3long2de/cheng2shi4//kan4lai2/zhen1de/xu1yao4/yuan3li2//ye3-/dai4shang4ni3
♪:CA--shui-ma-long-tA/CRng--shY-//khan-lai/chRn-tA/shW-yao/yuan-li-//yA--/tai-shang-ni
En:heavy-traffic------/city------//seem----/real---/need---/away----//also/bring+on+you


自由な私の心が段々引き寄せられる、自分の中で少し不思議に感じる
---------------------------/渐-渐------/---------//------------/会--/觉-----/---点----/---------议
Ch:慢-慢---/我-的-心--/被--/漸-漸------/吸-引.---//自-己--/也--/會--/覺-得--/有-點----/不-可-思-議
pi:man4man4/wo3de-xin1/bei4/jian4-jian4/xi1yin3--//zi4-ji3/ye3-/hui4/jue2de2/you3dian3/bu4ke3si1yi4
♪:man-man-/wo-tA-shin/pei-/chien-chien/shi-in---//tsY-chi/yA--/hui-/chWe-tA/you-tien-/pu-khA-sY-i
En:free----/my+heart--/----/gradual----/attracted///self--/also/can-/feel---/a-little-/mysterisous

分け合える心を人の中に見つけるつもりだ、最初から いつも貴方を想っている
----------------------------------------------//------/时-间----/--------------/总-------/
Ch:想----/找---/人--/分-享-----/好--/心-情.---//第-一-/時-間----/想----/到--/的/總-是----/你
pi:xiang3/zhao3/ren2/fen1xiang3/hao3/xin1qing2//di4yi1/shi2jian1/xiang3/dao4/de/zong3shi4/ni3
♪:shiang/chao-/rRn-/fRn-shiang/hao-/xhin-Cing//ti--i-/shY-chien/shiang/tao-/tA/tsong-shY/ni
En:think-/find-/man-/share-----/good/heart----//first-/time-----/think/about/of/always---/you

恥ずかしがって、下を向いて、全然 気にしないふりをする、本当に 貴方の事を まっすぐ静かに気にする
---腼--------/-------/头--/装---------/---------------//---实---/对--/-------------------------/关-
Ch:靦-腆-----/低-下--/頭--/裝-作------/毫-不--/在-意.-//其-實---/對--/你-的-事--/一-直--/默-默-/關-心
pi:mian3tian3/di1xia4/tou2/zhuang1zuo4/hao2bu4/zai4yi4//qi2shi2-/dui4/ni3de-shi4/yi1zhi2/mo4mo4/guan1xing1
♪:mien-thien/ti-shia/thou/chuang-tsuo/hao-pu-/tsai-i-//Ci-shY--/tui-/ni-tA-shY-/i--chY-/mo-mo-/kuan-shing
En:shy-------/lower--/head/disguise+do/hardly-/care---//actually/for-/your+thing/always-/silent/care

海辺で水天一色(スイテンイッショク)を見ると、飛んで行きたくなりませんか?
------边----/---------------------//愿----愿--------/飞
Ch:海-邊----/看--/水-天-一-色-----//願-不-願-意-----/飛-行-?
pi:hai3bian1/kan1/shui3tian1yi1se4//yuan4bu4yuan4yi4/fei1xing2
♪:hai-pien-/khan/shui-thien-i-sA-//yuan-pu-yuan-i--/fei-shing
En:sea+side-/see-/water+sky+------//willingly-------/fly
. /----+one+color--//
*//

Hold-your-hand

* *//

Hold-my-hand


ブログパーツ
スポンサーサイト
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/590-8d3fd99f

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
音楽
80位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
洋楽
23位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる