Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |M/elody-Chinese ver-[東京マグニチュード8.0 ED] by ophelly
FC2ブログ

Entries

M/elody-Chinese ver-[東京マグニチュード8.0 ED] by ophelly

(grammar)(视频: M∕elody 东京地震8.0ED中文填词翻唱)

M/elody-Chinese ver- 中国語版

song of「東京マグニチュード8.0 ED/東京地震8.0」
アニメ-タイトル索引

東京地震
---东--------/
Ch:東-京-----/地-震
pi:dong1jing1/di4zhen4
♪:tong-ching/ti-chRn
En:Tokyo-----/earthquake

song by ophelly
中国語 歌手一覧


1.
私は旧校舎の中 一人で遊んでいた、突然 地震は大地に降臨して遊んだ
------/---旧-学----里---------/---个-----/游-戏--//-------------------/---临-----/将----/------/---戏
Ch:我-/在-舊-學-校-裡---------/一-個-人--/遊-戲.-//地-震-----/突-然---/降-臨-----/將----/大-地-/嬉-戯
pi:wo3/zai4-jiu4-xue2-xiao4li3/yi1ge4ren2/you2xi4//di4zhen4--/tu1-ran2/jiang4lin2/jiang1/da4di4/xi1-xi4
♪:wo-/tsai-chiu-shWe-shiao-li/i--kA-rRn-/you-shi//ti-chRn---/thu-ran-/chiang-lin/chiang/ta-ti-/shi-shi
En:I--/in+old+school+in-------/one+man---/play---//earthquake/suddenly/befall----/to----/earth-/play

とうとう揺れが終わる、そしてぼんやりした苦境、廃墟の中の上の出口は閉ざされていた
---摇--------/---于----/-------------------------------//-----------/层-层-----/废-----/--------------/---闭
Ch:搖-晃-----/終-於----/止-停----/而-/困-境-----/依-稀.//上-面------/層-層-----/廢-墟--/將----/出-路--/封-閉
pi:yao2huang4/zhong1yu2/zhi3ting2/er2/kun4-jing4/yi1xi1//shang4mian4/ceng2ceng2/fei4xu1/jiang1/chu1lu4/feng1bi4
♪:yao-huang-/chong-yu-/chY-thing/Rr-/khun-ching/i--shi//shang-mien-/ZRng-ZRng-/fei-shW/chiang/Cu--lu-/fRng-pi
En:shake-----/finally--/stop-----/and/predicament/vague//above------/layer-----/ruin---/to----/exit---/close

此処は市の中心から遠く離れている、救援は難しいだろう、注意して!
-----------------/远-离-着---/这-里--//---------/应-该----/---难---/
Ch:市-中-心------/遠-離-著---/這-裡--//救-援----/應-該----/很-難---/注-意
♪:shi4zhong1xin1/yuan3li2zhe/zhe4li3//jiu4yuan2/ying1gai1/hen3nan2/zhu4yi4
En:shY-chong-shin/yuan-li-chA/chA-li-//chiu-yuan/ing--kai-/hRn-nan-/chu-i
En:city+center---/away+ing---/here---//rescue2--/should--/very+difc/note

頭を低くして 泣いていた、でも吸い込まれた
-------------/头--/------------------//却--/
Ch:低-下--/了/頭--/想----/要--/哭-泣-//卻--/被-吸-引---/yeah yeah
pi:di1xia4/le/tou2/xiang3/yao4/ku1qi4//que4/bei4xi1yin3/
♪:ti-shia/lA/thou/shiang/yao-/khu-Ci//CWe-/pei-shi-in-/
En:low----/ed/head/think-/want/cry---//but-/attracted--/

あの一冊の魯迅(ロジン)全集、黄色い印の跡。捲った後、奇跡を発見する
--------------------/鲁-----/----------------------------------------/---迹--//---开----/---后--/发-现---/---迹
Ch:那--/是--/一-本--/魯-迅--/全-集---//封---/面---/有-些---/黃-色----/印-跡.-//翻-開----/以-後--/發-現---/奇-跡
pi:na4-/shi4/yi1ben3/lu3xun4/quan2ji2//feng1/mian4/you3xie1/huang2se4/yin4ji1//fan1kai1-/yi3hou4/fa1xian4/qi2ji4
♪:na--/shY-/i--pRn-/lu-shWn/CWan-chi//fRng-/mien-/you-shie/huang-sA-/in--chi//fan-khai-/i--hou-/fa-shien/Ci-chi
En:that/is--/one+---/Lu-Xun/complete+//seal-/face-/some----/yellow+--/mark+--//turn-over/after--/find----/miracle
[本:count-of-book] /---+color/-+trace//

melody

文字に従って[演繹](エンエキ)する [=推論]、人を反省させる規定された定義
---随----/--------/---绎--//让---/----------------------------/---义
Ch:隨----/文-字---/演-繹--//譲---/人--/反-思--/被-既-定,-的---/定-義
pi:sui2--/wen2zi4-/yan3yi4//rang4/ren2/fan3si1/bei4ji4ding4-de/ding4yi4
♪:sui---/wRn-tsY-/ien-i--//rang-/rRn-/fan-sY-/pei-chi-ting-tA/ting-i
En:follow/character/deduce//let--/man/recollect/fixed---------/definition

melody

無感覚な人の群れを救いたい、遺棄(イキ)された、放棄された、廃墟の中、後悔
--------------------------------------//---遗-奔--/---丢-奔---/---废----里----/
Ch:想----/救--/麻-木-/人-群//ah-melody//被-遺-棄--/被-丟-棄---/在-廢-墟-裡----/可-惜
pi:xiang3/jiu4/ma2mu4/ren2qun2//------//bei4yi2qi4/bei4diu1qi4/zai4fei4-xu1li3/ke3-xi1
♪:shiang/chiu/ma-mu-/rRn-CWn-//------//pei-i--Ci-/pei-tiu-Ci-/tsai-fei-shW-li/khA-shi
En:want--/save/numb2-/crowd---//------//abandoned-/dumped-----/in+ruin2+in----/pity

ah melody memory

2.
私は本を閉じて,縄梯子(ナワバシゴ)を見た。心の中は もうとっくに落ち着いて,不屈の生命を見た
---当---/---/关---------/书-----/---------------/绳-------//------------------/---静------/
Ch:當---/我-/關-上------/書-籍--/就--/看--/清---/繩-梯.---//心-中-----/早-已--/平-靜------/看--/生-命------/不-屈
pi:dang1/wo3/guan1shang4/shu1ji2/jiu4/kan1/qing1/sheng2ti1//xin1zhong1/zao3yi3/ping2-jing4/kan1/sheng1ming4/bu4qu1
♪:tang-/wo-/kuan-shang-/shu-chi/chiu/khan/Cing-/shRng-thi//shin-chong/tsao-i-/phing-ching/khan/shRng-ming-/pu-CW
En:to---/I--/close------/book--/start/see-/clear/rope+----//heart+in--/long-ago/tranquil--/see-/life-----/unbending
/-+ladder//
事情は段々落ち着く,でも情緒の恐怖、ゆっくりと増進が始まる,多くの人が極限状態のようだ
------------/渐-渐---/---------/----/---惧-------/---绪---//开------/--------/---进-----/--------------------/极
Ch:事-情----/漸-漸---/平-息----/但--/恐-懼-的----/情-緒.--//開-始---/慢-慢---/增-進-----/太-多---/人--/像----/極
pi:shi4qing2/jian4×2/ping2-xi1/dan4/kong3-ju4-de/qing2xu4//kai1shi3/man4man4/zeng1-jin4/tai4duo1/ren2/xiang4/ji2
♪:shY-Cing-/chien2--/phing-shi/tan-/khong-chW-tA/Cing-shW//khai-shY/man-man-/chRng-chin/thai-tuo/rRn-/shiang/chi
En:matter---/gradual-/quiet----/still/fear's-----/feel----//start---/slow----/promote---/too+many/man-/seem--/end

一冊の魯迅(ロジン)全集の為に、人が鋭い目つきで見始める
------为---/--------/鲁-----/------------------------------/开------/
Ch:因-為---/一-本--/魯-迅--/全-集---//看--/人--/眼-光-----/開-始---/犀-利
pi:yin1wei4/yi1ben3/lu3xun4/quan2ji2//kan1/ren2/yan3guang1/kai1shi3/xi1li4
♪:in--wei-/i--pRn-/lu-shun/Cuan-chi//khan/rRn-/ien-kuang-/khai-shY/shi-li
En:for-----/one+---/Lu-Xun/complete+//see-/man-/regard----/start---/sharp
[本:count-of-book]
専門家は 既に穴の空いた玩具のようなモノで、人を騙して遊んでいる
---专--------/--------------------------------/骗---/--------/戏-/
Ch:專-家-----/就-像------/孔---/乙--/己--/玩--/騙---/人--/把-/戯-/ah~
pi:zhuan1jia1/jiu4-xiang4/kong3/yi3-/ji3-/wan2/pian4/ren2/ba3/xi4/
♪:chuan-chia/chiu-shiang/khong/i---/chi-/wan-/phien/rRn-/pa-/shi/
En:special+ist/seem------/hole-/2nd-/self/play/cheat/man-/do-/play/

演者は地球外 国籍に入った、報酬のために走ってくる演技をする。テーマは愛国主義
------员----/----------------/国-----//为----/---------------/来--/---戏--//---题--/----/爱-国----义
Ch:演-員----/入-了-/外-星----/國-籍--//為-了-/片-酬-----/跑--/來--/演-戯.-//主-題--/是--/愛-國-主-義
pi:yan3yuan2/ru4le-/wai4xing1/guo2ji2//wei4le/pian4chou2/pao3/lai2/yan3xi4//zhu3ti2/shi4/ai4guo2zhu3yi4
♪:ien-yuan-/ru-lA-/wai-shing/kuo-chi//wei-lA/phien-Cou-/phao/lai-/ien-shi//chu-thi/shY-/ai-kuo-chu-i
En:actor----/enter+/out+star-/↓-----//for---/paycheck--/run-/come/act----//theme--/is--/patriotism
/---+ed/ /nationality//

melody

人々を意識を取り戻した、今 廃墟で倒れていた、否定された、メロディー
---让---/---们--/----------//---------------------/废-----//
Ch:譲---/人-們--/清-醒-----//如-今--/躺-在-了-----/廢-墟--//被-否-定-----//melody
pi:rang4/ren2men/qing1xing3//ru2jin1/tang3-zai4-le/fei4xu1//bei4fou3ding4//
♪:rang-/rRn-mRn/Cing-shing//ru-chin/thang-tsai-lA/fei-shW//pei-fou-ting-//
En:let--/people-/sober-----//nowadays/lie+ed------/ruin---//denied-------//

二度と出来ないメロディー、誰が出来るの? 誰が願うの? 真心を伝える
-------------------------------------//谁---/------/谁---/愿------/-------------------/传-递
Ch:可-/不-/可-以-/重-新---//ah melody//誰---/可-以-/誰---/願-意---/用---/真-心----/去-/傳-遞
pi:ke3/bu4/ke3yi3/chong2xin1//-------//shui2/ke3yi3/shui2/yuan4yi4/yong4/zhen1xin1/qu4/chuan2di4
♪:khA/pu-/khA-i-/Cong-shin-//-------//shui-/khA-i-/shui-/yuan-i--/yong-/chRn-shin/CW-/Cuan--ti
En:can/not/can---/again-----//-------//who--/can---/who--/hope----/use--/sincery--/do-/pass2

ah melody message

3.
以前に私が伝えようとしたメロディー。無感覚な人の群れ、群集は私に攻撃し始める
------经--------/---/尝-试-过------/传-递----/-------//-----------------/却--/对-----/---------------/击
Ch:曾-經-的-----/我-/嘗-試-過------/傳-遞----/melody.//麻-木-的/人-群---/卻--/對-我--/群---/起---/而-/擊
pi:ceng2jing1-de/wo3/chang2shi4guo4/chuan2di4/-------//ma2mu4de/ren2qun2/que4/dui4wo3/qun2-/qi3--/er2/ji1
♪:ZRng-ching-tA/wo-/Cang--shY-kuo-/Cuan--ti-/-------//ma-mu-tA/rRn-CWn-/CWe-/tui-wo-/CWn--/Ci---/Rr-/chi
En:before-------/I--/tried---------/pass-----/-------//numb----/crowd---/!---/for+me-/crowd/start/and/attack

段々、私の角(カド)は調和精神により完全に平らに磨かれた
---渐-渐---/---------------------/---谐--/
Ch:漸-漸---/我-的-棱-角-----/被--/和-諧--/精-神-----/完-全----/磨-平---/o o
pi:jian4×2/wo3de-leng2jiao3/bei4/he2xie2/jing1shen2/wan2quan2/mo2ping2/
♪:chien2--/wo-tA-lRng-chiao/pei-/hA-shie/ching-shRn/wan-CWan-/mo-phing/
En:gradual-/my+corner-------/ed--/harmony/spirit----/complete-/polish+flat/

もう一度妥協する、魯迅(ロジン)を廃墟に埋葬する為に。すごく昔の子供の頃 そこに来た
------协----/----------/将----/鲁-----/---------/---废-------//---------/---后--/---个--/---------/来------/---里
Ch:妥-協----/重-新-----/將----/魯-迅--/埋-葬----/在-廢-墟.---//很-久----/以-後--/有-個--/小-孩----/來-到---/那-裡
pi:tuo3-xie2/chong2xin1/jiang1/lu3xun4/mai2zang4/zai4fei4-xu1//hen3jiu3-/yi3hou4/you3ge4/xiao3hai2/lai2dao4/na4li3
♪:thuo-shie/Cong--shin/chiang/lu-shWn/mai-tsang/tsai-fei-shW//hRn-chiu-/i--hou-/you-kA-/shiao-hai/lai-tao-/na-li
En:compromise/again----/to----/Lu-Xun-/bury-----/in+ruin-----//very+long/after--/there--/child----/come----/there

もう一度地震が起きた、黄色い表紙
---------------------/---临-----/---------------------/书
Ch:地-震-----/再-次--/降-臨-----/露-出-了-/黄-色-的---/書-皮--/ah-melody
pi:di4zhen4--/zai4ci4/jiang4lin2/lu4chu1le/huang2se-de/shu1pi2/
♪:ti-chRn---/tsai-ZY/chiang-lin/lu-Cu--lA/huang-sA-tA/shu-phi/
En:earthquake/again--/befall---/show+out+ed/yellow----/cover--/

どうして これが真理なの? ただ廃墟の中に存在できる、肯定されたメロディー
---为----么---/--------//----/---够----/---废----里----//
Ch:為-什-麼---/真-理---//只--/能-夠----/在-廢-墟-裡----//被-肯-定-----//melody
pi:wei4shen2me/zhen1li3//zhi3/neng2gou4/zai4fei4xu1-li3//bei4ken3ding4//
♪:wei-shRn-mA/chRn-li-//chY-/nRng-kou-/tsai-fei-shW-li//pei-khRn-ting//
En:why--------/truth---//only/can------/in+ruin+in-----//affirmed-----//

あの不屈の旋律、ah melody。どうして×2 廃墟に倒れていたの?ah melody so lonely
------个-/----------------------------//为----么---/-------------/废-----/
Ch:那-個-/不-屈---/旋-律---/ah melody.//為-什-麼×2/躺-在-了-----(廢-墟)2/ ah melody so lonely
pi:na4ge4/bu4qu1--/xuan2lü4/----------//wei4shen2me/tang3-zai4-le/fei4xu1/
♪:na-kA-/pu-CW---/shWan-ly/----------//wei-shRn-mA/thang-tsai-lA/fei-shW/
En:that--/unbending/melody-/----------//why--------/lie+in+ed----/ruin2--/

ブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/573-064d44d9

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
116位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
22位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる