Powered By 画RSS 多言語歌詞(tagengo lyrics) |魔術先生 by 周杰倫Jay Chou

Entries

魔術先生 by 周杰倫Jay Chou

(grammar)

魔法先生
------术--/
Ch:魔-術--/先-生
pi:mo2shu4/xian1-sheng
♪:mo-shu-/shien-shRng
En:magic--/teacher

song by 周杰倫Jay Chou
中国語 歌手一覧
1.
貴方は手を挙げる、貴方は顔を上げる、貴方は私を選ぶ
------/举------/---/---头----/---/说---/选---/
Ch:你-/舉-手---/你-/抬-頭----/你-/說---(選---/我)2
pi:ni3/ju3shou3/ni3/tai2-tou2/ni3/shuo1/xuan3/wo3
♪:ni-/chW-shou/ni-/thai-thou/ni-/shuo-/shWan/wo
En:you/hold-up-/you/rise+head/you/say-/select/me

手に掛けられた錠を、もがいて抜け出す、貴方は まだ迷惑そうな顔をしている
---------------/锁--/----/挣----/脱--/-------------/脸---/
Ch:手---/上----/鎖--/又--/掙----/脫--/你-/仍---/一-/臉---/迷-惑
pi:shou3/shang4/suo3/you4/zheng1/tuo1/ni3/reng2/yi1/lian3/mi2huo4
♪:shou-/shang-/suo-/you-/chRng-/thuo/ni-/rRng-/i--/lien-/mi-huo
En:hand-/on----/lock/and/struggle/↓-/you/still/one/face-/confuse
/take-off//
手に風が吹けば、コインは本当に消える。お辞儀をすれば、拍手喝采
--------/个-/风---/---------------/----/---币---/-----/---踪----//------------//----/---声-------//--------/凶
Ch:吹---/個-/風---/手---/一-/松---/那--/硬-幣---/竟---/失-蹤.---//一-/鞠-躬---//那--/掌-聲-------//拍--/得-/兇
pi:chui1/ge4/feng1/shou3/yi1/song1/na4-/ying4bi4/jing4/shi1zong1//yi1/ju1gong1//na4-/zhang3sheng1//pai1/de2/xiong1
♪:Cui--/kA-/fRng-/shou-/i--/song-/na--/ing--pi-/ching/shY-tsong//i--/chW-kong//na--/chang-shRng-//phai/tA-/shiong
En:blow-/a--/wind/hand--/one/loose/that/coin-/actually/disappear//one/bow-----//that/applause----//clap/get/fierce

手を交差させて、軽くぶつけると、指輪は手に移動する
--------/---错-----/轻-轻-----/------/--------/换---/-----/---动
Ch:手---/交-錯-----/輕-輕-----/碰,---/戒-指---/換---/手---/移-動
pi:shou3/jiao1-cuo4/qing1qing1/peng4-/jie4zhi3/huan4/shou3/yi2dong4
♪:shou-/chiao-Zuo-/Cing-Cing-/phRng-/chie-chY/huan-/shou-/i--tong
En:hand-/crisscross/light2---/collide/ring---/change/hand-/move

観衆に夢を与える、不思議の中に笑顔がある
---给--/观-众------/---个-梦---/讶-异-/
Ch:給--/觀-眾------/一-個-夢,--/訝-異-中----/有--/笑-容
pi:gei3/guan1zhong4/yi1ge4meng4/ya4yi4zhong1/you3/xiao4rong2
♪:kei-/kuan-chong-/i--kA-mRng-/ya-i--chong-/you-/shiao-rong
En:give/audience---/one+dream--/wonder+in---/have/smile

手を覆うポスターを取るとハンバーガーが消える、代わりにカウボーイハットから出てくる。貴方は永遠に全てを推測できない
---------------/---报---/却---/--------/汉-------//-----------------------------//---/---远-----/-------------/着
Ch:手---/穿----/海-報---/卻---/不-/拿--/漢-堡----//反-而--/拿--/出--/牛-仔-帽.--//你-/永-遠-----/都--/猜--/不-/著
pi:shou3/chuan1/hai3bao4/que4-/bu4/na2-/han4-bao3//fan3er2/na2-/chu1/niu2zi3mao4//ni3/yong3yuan3/dou1/cai1/bu4/zhe
♪:shou-/Cuan--/hai-pao-/CWe--/pu-/na--/han--pao-//fan-Rr-/na--/Cu--/niu-tsY-mao//ni-/yong-yuan-/tou-/Zai-/pu-/chA
En:hand-/wear--/poster--/leave/not/hold/hamburger//instead/hold/out-/cowboy-hat-//you/forever---/all/guess/not/ing

私が台の上で人体浮遊の演出をする度に、貴方は台の下で盗み食いを始める。私の ひと吹きで
------当----/---/---台----------/--------/---体--/--------//--------/---台---------/
Ch:每-當----/我-/在-臺-上-------/演-出---/人-體--/漂-浮.--//你-/就--/在-臺-下------/偷-偷-吃----/我-的-泡-芙
pi:mei3dang1/wo3/zai4tai2-shang4/yan3chu1/ren2ti3/piao1fu2//ni3/jiu4/zai4-tai2-xia4/tou1tou1chi1/wo3de-pao4fu2
♪:mei-tang-/wo-/tsai-thai-shang/ien-Cu--/rRn-thi/phiao-fu//ni-/chiu/tsai-thai-shia/thou-thou-CY/wo-tA-phao-fu
En:everytime/I--/in+stage+on----/arrange-/body---/float---//you/soon/in+stage+under/eat-secretly/my+puff

待っていた白い鳩が飛び出す、
------------/---鸽--/飞------//-----/将----/爱-/说---/
Ch:等-待----/白-鴿--/飛-出---//再---/將----/愛-/說---/清-楚
pi:deng3dai4/bai2ge1/fei1chu1//zai4-/jiang1/ai4/shuo1/qing1chu3
♪:tRng-tai-/pai-kA-/fei-Cu--//tsai-/chiang/ai-/shuo-/Cing-Cu
En:wait---/white+dove/fly+out//again/get---/love/say-/clear

アー、貴方が どんな事を思っているのか読む、クラシック・フォース方式を使って
------/读--/---/读--/---/读--/
Ch:阿~/讀--/你-/讀--/你-/讀--/心--/想----/啥--/事---//用---/古-典---/迫-牌---/方-式
pi:a4-/du2-/ni3/du2-/ni3/du2-/xin1/xiang1/sha2/shi4-//yong4/gu3dian3/po4-pai2/fang1shi4
♪:a--/tu--/ni-/tu--/ni-/tu--/shin/shiang/sha-/shY--//yong-/ku-tian-/pho-phai/fang-shY
En:ah-/read/you/read/you/read/heart/think/what/thing//use--/classical/force+-/method
/--+card/
私の精緻(セイチ)な手法、エルムズリー・カウント、100点の姿勢
[Alex Elmsley] イギリス、ゴースト・カウント(エルムズリー・カウント)の考案者
------------------------/---尔------------//-------------/---势
Ch:我-手-法---/精-致----/艾-爾-姆-支-雷---//一-百-分-的--/姿-勢
pi:wo3shou3fa3/jing1zhi4/ai4er3mu3zhi1lei2//yi1bai3fen1de/zi1-shi4
♪:wo-shou-fa-/ching-chY/ai-Rr-mu-chY-lei-//i--pai-fRn-tA/tsY-shY
En:my+skill---/fine----/Elmsley-----------//one+100+point+'s/posture

魔術師でも恋愛を説明できない、私は説明する必要はない。従って彼は道化で、私は大先生
---谁---/说---/恋-爱---/别---/-----/---术-师---/---------------/---释---//-----------------------/--------/---师
Ch:誰---/說---/戀-愛---/別---/找---/魔-術-師,--/我-/不-/需-要--/解-釋.--//所-以---/他-/小-丑,----/我-/是--/大-師
pi:shui2/shuo1/lian4ai4/bie2-/zhao3/mo2shu4shi1/wo3/bu4/xu1yao4/jie3shi4//suo3-yi3/ta1/xiao3chou3/wo3/shi4/da4shi1
♪:shui-/shuo-/lien-ai-/pie--/chao-/mo-shu-shY-/wo-/pu-/shW-yao/chie-shY//suo--i--/tha/shiao-Cou-/wo-/shY-/ta-shY
En:who-/explain/love---/don't/find-/magician---/I--/not/need---/explain-//therefore/he/clown-----/I--/is--/master

2.
貴方は手を挙げる、貴方は顔を上げる、貴方は私を選ぶ
------/举------/---/---头----/---/说---/选---/
Ch:你-/舉-手---/你-/抬-頭----/你-/說---(選---/我)2
pi:ni3/ju3shou3/ni3/tai2-tou2/ni3/shuo1/xuan3/wo3
♪:ni-/chW-shou/ni-/thai-thou/ni-/shuo-/shWan/wo
En:you/hold-up-/you/rise+head/you/say-/select/me

私はトランプを貴方の選んだ色に変えて出す
------/将---------/换---/颜-----//变-------/------选-择
Ch:我-/將-牌------/換---/顏-色--//變-出----/你-的-選-擇
pi:wo3/jiang4-pai2/huan4/yan2se4//bian4chu1/ni3de-xuan3-ze2
♪:wo-/chiang-phai/huan-/ien-sA-//pien-Cu--/ni-tA-shWan-tsA
En:I--/trump-----/change/color--//change+out/your+select

自由の女神を見えなくする事は珍しくない。[101]を見えなくしたら、それは驚喜 
[101]=「台北国際金融センター」通称「台北101」
---将----/-------------------/变---/---/见---/-----------//-----------/变---/---/见---/----/惊
Ch:將----/自-由-的-女-神-----/變---/不-/見---/不-/稀-奇.-//一-零-一---/變---/不-/見---/才--/驚-喜
pi:jiang1/zi4you2-de-nü3shen2/bian4/bu4/jian4/bu4/xi1-qi2//yi1ling2yi1/bian4/bu4/jian4/cai2/jing1-xi3
♪:chiang/tsY-you-tA-ny-shRn-/pien-/pu-/chien/pu-/shi-Ci-//i--ling-i--/pien-/pu-/chien/Zai-/ching-shi
En:get---/Statue-of-Liberty--/change/not/see--/not/wonder//101-------/change/not/see-/just/surprise+enjoy

手に並べて、帽子の中、空(カラ)の手からカードを出せる
--------/摊-开----/------里--/总---/
Ch:手---/攤-開----/帽-子-裡,-/總---/能---/空---/手---/出--/牌
pi:shou3/tan1-kai1/mao4zi3li3/zong3/neng2/kong1/shou3/chu1/pai2
♪:shou-/than-khai/mao-tsY-li/tsong/nRng-/kong-/shou-/Cu--/phai
En:hand-/lay-open-/hat+in----/all--/can--/empty/hand-/out-/plate

トランプを どれだけ切っても、全部戻せる
------------------------------/总---/--------------/---来
Ch:不-管---/切--/多-少---/牌,-/總---/能---/切--/得-/回-來
pi:bu4guan3/qie4/duo1shao/pai2/zong3/neng2/qie4/de2/hui2lai2
♪:pu-kuan-/Cie-/tuo-shao/phai/tsong/nRng-/Cie-/tA-/hui-lai
En:no+matter/cut/how-m---/plate/all--/can--/cut-/get/return

手を覆うポスターを取るとハンバーガーが消える、代わりにカウボーイハットから出てくる。貴方は永遠に全てを推測できない
---------------/---报---/却---/--------/汉-------//-----------------------------//---/---远-----/-------------/着
Ch:手---/穿----/海-報---/卻---/不-/拿--/漢-堡----//反-而--/拿--/出--/牛-仔-帽.--//你-/永-遠-----/都--/猜--/不-/著
pi:shou3/chuan1/hai3bao4/que4-/bu4/na2-/han4-bao3//fan3er2/na2-/chu1/niu2zi3mao4//ni3/yong3yuan3/dou1/cai1/bu4/zhe
♪:shou-/Cuan--/hai-pao-/CWe--/pu-/na--/han--pao-//fan-Rr-/na--/Cu--/niu-tsY-mao//ni-/yong-yuan-/tou-/Zai-/pu-/chA
En:hand-/wear--/poster--/leave/not/hold/hamburger//instead/hold/out-/cowboy-hat-//you/forever---/all/guess/not/ing

最後に私に 「これは本当?」と訊(キ)く必要は無い。私は貴方を変える、見ている感情は本物だ
-----------/问--/-----------/---么--/-----------------//---/変---/给--/
Ch:不-/要--/問--/我-/到-底--/什-麼--/才--/是--/真-的.-//我-/變---/給--/你-/看-的--/感-情----/才--/是--/真-的
pi:bu4/yao4/wen4/wo3/dao4di3/shen2me/cai2/shi4/zhen1de//wo3/bian4/gei3/ni3/kan1-de/gan2qing2/cai2/shi4/zhen1de
♪:pu-/yao-/wRn-/wo-/tao-ti-/shRn-mE/Zai-/shY-/chRn-tA//wo-/pien-/kei-/ni-/khan-tA/kan-Cing-/Zai-/shY-/chRn-tA
En:not/need/ask-/me-/finally/what---/just/is--/real---//I-/change/to--/you/seeing-/feel-----/just/is--/real

時間が無いから、私は只 貴方を楽しくさせる
------为---/无-时-无-----//-------------------/---乐
Ch:因-為---/無-時-無-刻--//我-/只--/想----/你-/快-樂
pi:yin1wei4/wu2shi2wu2ke4//wo3/zhi3/xiang3/ni3/kuai4le4
♪:in--wei-/u--shY-u--khA//wo-/chY-/shiang/ni-/khuai-lA
En:reason--/no--time-----//I--/only/think-/you/happy2

啊~讀你讀你讀 心想啥事 用古典迫牌方式
我手法精致 艾爾姆支雷 一百分的姿勢
誰說戀愛別 找魔術師
我不需要解釋 所以他小丑 我是大師

讀你讀你讀 心想啥事 用古典迫牌方式
我手法精致 艾爾姆支雷 一百分的姿勢
誰說戀愛別找魔術師 我不需要解釋

だから、トラブルも無かった
----------------------/---烦
Ch:所-以----(不-/用---/麻-煩-了)×3
pi:suo3-yi3-/bu4/yong4/ma2fan2le
♪:suo--i---/pu-/yong-/ma-fan-lA
En:therefore/not/use--/troubled

讀你讀你讀 心想啥事 用古典迫牌方式
我手法精致 艾爾姆支雷 一百分的姿勢
誰說戀愛別找魔術師 我不需要解釋
所以他小丑 我是大師

ブログパーツ
スポンサーサイト
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/522-a53f9cd2

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
音楽
82位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
洋楽
19位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる