Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |魔術先生 by 周杰倫Jay Chou
fc2ブログ

Entries

魔術先生 by 周杰倫Jay Chou

Ch: (grammar)


魔法先生
Ch:魔-術--/先-生
pi:mo2shu4/xian1-sheng
♪:mo-shu-/shien-shRng
En:magic--/teacher

song by 周杰倫Jay Chou
中国語 歌手一覧

1.
貴方は手を挙げる、貴方は見上げる、貴方は「私を選んで」と言う
------/举------/---/---头----/---/说---/选---/
Ch:你-/舉-手---/你-/抬-頭,---/你-/說---(選---/我)2
pi:ni3/ju3shou3/ni3/tai2-tou2/ni3/shuo1/xuan3/wo3
♪:ni-/chW-shou/ni-/thai-thou/ni-/shuo-/shWan/wo
En:you/hold-up-/you/rise+head/you/say-/select/me

手錠を抜け出すと、
---------锁-------/----/挣-脱
Ch:手-上-鎖-------/又--/掙-脫,
pi:shou3shang4suo3/you4/zheng1tuo1
♪:shou-shang-suo-/you-/chRng-thuo
En:handcuff-------/and/break-free

貴方は まだ迷惑そうな顔をしている
----------------/脸---/
Ch:你-/仍---/一-/臉---/迷-惑
pi:ni3/reng2/yi1/lian3/mi2huo4
♪:ni-/rRng-/i--/lien-/mi-huo
En:you/still/one/face-/confuse

手に息を吹きかけて、手を緩めると、
--------/个-/风---/---------/
Ch:吹---/個-/風---/手---/一-/松,
pi:chui1/ge4/feng1/shou3/yi1/song1
♪:Cui--/kA-/fRng-/shou-/i--/song
En:blow-/a--/wind/hand--/one/loose

コインは本当に消える
-------/---币---/-----/---踪
Ch:那--/硬-幣---/竟---/失-蹤.
pi:na4-/ying4bi4/jing4/shi1zong1
♪:na--/ing--pi-/ching/shY-tsong
En:that/coin-/actually/disappear

お辞儀をすれば、拍手喝采
---------------/----/---声-------/--------/凶
Ch:一-/鞠-躬,--/那--/掌-聲,------/拍--/得-/兇
pi:yi1/ju1gong1/na4-/zhang3sheng1/pai1/de2/xiong1
♪:i--/chW-kong/na--/chang-shRng-/phai/tA-/shiong
En:one/bow-----/that/applause----/clap/get/fierce


手を交差させて、軽くぶつけると、
--------/---错-----/轻-轻-----/
Ch:手---/交-錯-----/輕-輕-----/碰,
pi:shou3/jiao1-cuo4/qing1qing1/peng4
♪:shou-/chiao-Zuo-/Cing-Cing-/phRng
En:hand-/crisscross/lightly--/collide

指輪は違う手に移動する
-----------/换---/-----/---动
Ch:戒-指---/換---/手---/移-動
pi:jie4zhi3/huan4/shou3/yi2dong4
♪:chie-chY/huan-/shou-/i--tong
En:ring---/change/hand-/move

観衆に夢を与える、不思議の中に笑顔がある
---给--/观-众------/---个-梦---/讶-异-/
Ch:給--/觀-眾------/一-個-夢,--/訝-異-中----/有--/笑-容
pi:gei3/guan1zhong4/yi1ge4meng4/ya4yi4zhong1/you3/xiao4rong2
♪:kei-/kuan-chong-/i--kA-mRng-/ya-i--chong-/you-/shiao-rong
En:give/audience---/one+dream--/wonder+in---/have/smile

手を覆うポスターを取るとハンバーガーが消える、
---------------/---报---/却---/--------/汉-
Ch:手---/穿----/海-報---/卻---/不-/拿--/漢-堡
pi:shou3/chuan1/hai3bao4/que4-/bu4/na2-/han4-bao3
♪:shou-/Cuan--/hai-pao-/CWe--/pu-/na--/han--pao
En:hand-/wear--/poster--/leave/not/hold/hamburger

代わりにカウボーイハットから出てくる。
Ch:反-而--/拿--/出--/牛-仔-帽
pi:fan3er2/na2-/chu1/niu2zi3mao4
♪:fan-Rr-/na--/Cu--/niu-tsY-mao
En:instead/hold/out-/cowboy-hat

貴方は永遠に全てを推測できない
------/---远-----/-------------/着
Ch:你-/永-遠-----/都--/猜--/不-/著
pi:ni3/yong3yuan3/dou1/cai1/bu4/zhe
♪:ni-/yong-yuan-/tou-/Zai-/pu-/chA
En:you/forever---/all/guess/not/ing


私がステージの上で人体浮遊の演出をする度に、
------当----/---/---台----------/--------/---体--/-
Ch:每-當----/我-/在-臺-上-------/演-出---/人-體--/漂-浮.
pi:mei3dang1/wo3/zai4tai2-shang4/yan3chu1/ren2ti3/piao1fu2
♪:mei-tang-/wo-/tsai-thai-shang/ien-Cu--/rRn-thi/phiao-fu
En:everytime/I--/on-stage-------/arrange-/body-floating

貴方は客席で私のシュークリームをこっそり食べる
-----------/---台---------/
Ch:你-/就--/在-臺-下------/偷-偷-吃----/我-的/泡-芙
pi:ni3/jiu4/zai4-tai2-xia4/tou1tou1chi1/wo3de/pao4fu2
♪:ni-/chiu/tsai-thai-shia/thou-thou-CY/wo-tA/phao-fu
En:you/soon/in-audience---/eat-secretly/my/cream-puff

待っていた白い鳩が飛び出す、再び清らかに「愛してる」と言うだろう
------------/---鸽--/飞------//-----/将----/爱-/说---/
Ch:等-待----/白-鴿--/飛-出---//再---/將----/愛-/說---/清-楚
pi:deng3dai4/bai2ge1/fei1chu1//zai4-/jiang1/ai4/shuo1/qing1chu3
♪:tRng-tai-/pai-kA-/fei-Cu--//tsai-/chiang/ai-/shuo-/Cing-Cu
En:wait---/white+dove/fly+out//again/will--/love/say-/clear


アー、貴方が どんな事を思っているのか読む、
------/读--/----/读--/
Ch:阿~(讀--/你)2/讀--/心--/想----/啥--/事.
pi:a4-/du2-/ni3-/du2-/xin1/xiang1/sha2/shi4
♪:a--/tu--/ni--/tu--/shin/shiang/sha-/shY
En:ah-/read/you-/read/heart/think/what/thing

クラシック・フォース方式を使って
Ch:用---/古-典---/迫-牌---/方-式
pi:yong4/gu3dian3/po4-pai2/fang1shi4
♪:yong-/ku-tian-/pho-phai/fang-shY
En:use--/classical/force+card/method

私の精緻(セイチ)な手法、エルムズリー・カウント、
[Alex Elmsley] イギリス、ゴースト・カウント(エルムズリー・カウント)の考案者
------------------------/---尔
Ch:我-手-法---/精-致----/艾-爾-姆-支-雷-
pi:wo3shou3fa3/jing1zhi4/ai4er3mu3zhi1lei2
♪:wo-shou-fa-/ching-chY/ai-Rr-mu-chY-lei
En:my+skill---/fine----/Elmsley

100点の姿勢
----------------/---势
Ch:一-百-分-的--/姿-勢
pi:yi1bai3fen1de/zi1-shi4
♪:i--pai-fRn-tA/tsY-shY
En:one+100+percent/posture

「魔術師に愛は見つけられない」なんて誰が言ったの?
---谁---/说---/恋-爱---/别---/-----/---术-师
Ch:誰---/說---/戀-愛---/別---/找---/魔-術-師,
pi:shui2/shuo1/lian4ai4/bie2-/zhao3/mo2shu4shi1
♪:shui-/shuo-/lien-ai-/pie--/chao-/mo-shu-shY
En:who-/explain/love---/don't/find-/magician

私が説明する必要はない。
------------------/---释-
Ch:我-/不-/需-要--/解-釋.
pi:wo3/bu4/xu1yao4/jie3shi4
♪:wo-/pu-/shW-yao/chie-shY
En:I--/not/need---/explain

従って彼は道化で、私は大先生
--------------------------/--------/---师
Ch:所-以---/他-/小-丑,----/我-/是--/大-師
pi:suo3-yi3/ta1/xiao3chou3/wo3/shi4/da4shi1
♪:suo--i--/tha/shiao-Cou-/wo-/shY-/ta-shY
En:therefore/he/clown-----/I--/is--/master


2.
貴方は手を挙げる、貴方は見上げる、貴方は「私を選んで」と言う
------/举------/---/---头----/---/说---/选---/
Ch:你-/舉-手---/你-/抬-頭----/你-/說---(選---/我)2
pi:ni3/ju3shou3/ni3/tai2-tou2/ni3/shuo1/xuan3/wo3
♪:ni-/chW-shou/ni-/thai-thou/ni-/shuo-/shWan/wo
En:you/hold-up-/you/rise+head/you/say-/select/me

私はトランプを貴方の選んだ色に変えて出す
------/将---------/换---/颜-----//变-------/-----/选-择
Ch:我-/將-牌------/換---/顏-色--//變-出----/你-的/選-擇
pi:wo3/jiang4-pai2/huan4/yan2se4//bian4chu1/ni3de/xuan3-ze2
♪:wo-/chiang-phai/huan-/ien-sA-//pien-Cu--/ni-tA/shWan-tsA
En:I--/trump-----/change/color--//change+out/your/select

自由の女神を見えなくする事は珍しくない。
---将----/-------------------/变---/---/见---/
Ch:將----/自-由-的-女-神-----/變---/不-/見---/不-/稀-奇.
pi:jiang1/zi4you2-de-nü3shen2/bian4/bu4/jian4/bu4/xi1-qi2
♪:chiang/tsY-you-tA-ny-shRn-/pien-/pu-/chien/pu-/shi-Ci
En:get---/Statue-of-Liberty--/change/not/see-/not/wonder

[101]を見えなくしたら、それは驚喜 
[101]=「台北国際金融センター」通称「台北101」
--------------/变---/---/见---/----/惊
Ch:一-零-一---/變---/不-/見---/才--/驚-喜
pi:yi1ling2yi1/bian4/bu4/jian4/cai2/jing1-xi3
♪:i--ling-i--/pien-/pu-/chien/Zai-/ching-shi
En:101-------/change/not/see-/just/surprise+enjoy


手のひらを見せて、帽子の中、
--------/摊-开----/------里
Ch:手---/攤-開----/帽-子-裡,
pi:shou3/tan1-kai1/mao4zi3li3
♪:shou-/than-khai/mao-tsY-li
En:hand/spread-out/hat+in

空(カラ)の手からカードを出せる
----总---/
Ch:總---/能---/空---/手---/出--/牌
pi:zong3/neng2/kong1/shou3/chu1/pai2
♪:tsong/nRng-/kong-/shou-/Cu--/phai
En:all--/can--/empty/hand-/out-/plate

トランプを どれだけ切っても、全部戻せる
------------------------------/总---/--------------/---来
Ch:不-管---/切--/多-少---/牌,-/總---/能---/切--/得-/回-來
pi:bu4guan3/qie4/duo1shao/pai2/zong3/neng2/qie4/de2/hui2lai2
♪:pu-kuan-/Cie-/tuo-shao/phai/tsong/nRng-/Cie-/tA-/hui-lai
En:no+matter/cut/how-m---/plate/all-/can--/cut-/get/return

手を覆うポスターを取るとハンバーガーが消える、
---------------/---报---/却---/--------/汉-
Ch:手---/穿----/海-報---/卻---/不-/拿--/漢-堡
pi:shou3/chuan1/hai3bao4/que4-/bu4/na2-/han4-bao3
♪:shou-/Cuan--/hai-pao-/CWe--/pu-/na--/han--pao
En:hand-/wear--/poster--/leave/not/hold/hamburger

代わりにカウボーイハットから出てくる
Ch:反-而--/拿--/出--/牛-仔-帽,
pi:fan3er2/na2-/chu1/niu2zi3mao4
♪:fan-Rr-/na--/Cu--/niu-tsY-mao
En:instead/hold/out-/cowboy-hat

貴方は永遠に全てを推測できない
------/---远-----/-------------/着
Ch:你-/永-遠-----/都--/猜--/不-/著
pi:ni3/yong3yuan3/dou1/cai1/bu4/zhe
♪:ni-/yong-yuan-/tou-/Zai-/pu-/chA
En:you/forever---/all/guess/not/ing


最後に私に 「これは本当?」と訊(キ)く必要は無い
-----------/问--/-----------/---么--/
Ch:不-/要--/問--/我-/到-底--/什-麼--/才--/是--/真-的.
pi:bu4/yao4/wen4/wo3/dao4di3/shen2me/cai2/shi4/zhen1de
♪:pu-/yao-/wRn-/wo-/tao-ti-/shRn-mE/Zai-/shY-/chRn-tA
En:not/need/ask-/me-/finally/what---/just/is--/real

私は貴方を変える、見ている感情は本物だ
------/変---/给--/
Ch:我-/變---/給--/你-/看-的--/感-情----/才--/是--/真-的
pi:wo3/bian4/gei3/ni3/kan1-de/gan2qing2/cai2/shi4/zhen1de
♪:wo-/pien-/kei-/ni-/khan-tA/kan-Cing-/Zai-/shY-/chRn-tA
En:I-/change/to--/you/seeing-/feel-----/just/is--/real

時間が無いから、私は只 貴方を楽しくさせる
------为---/无-时-无-----//-------------------/---乐
Ch:因-為---/無-時-無-刻--//我-/只--/想----/你-/快-樂
pi:yin1wei4/wu2shi2wu2ke4//wo3/zhi3/xiang3/ni3/kuai4le4
♪:in--wei-/u--shY-u--khA//wo-/chY-/shiang/ni-/khuai-lA
En:reason--/no-time------//I--/only/think-/you/happy2

啊~讀你讀你讀 心想啥事 用古典迫牌方式
我手法精致 艾爾姆支雷 一百分的姿勢
誰說戀愛別 找魔術師
我不需要解釋 所以他小丑 我是大師

讀你讀你讀 心想啥事 用古典迫牌方式
我手法精致 艾爾姆支雷 一百分的姿勢
誰說戀愛別找魔術師 我不需要解釋

だから、トラブルも無かった
----------------------/---烦
Ch:所-以----(不-/用---/麻-煩-了)×3
pi:suo3-yi3-/bu4/yong4/ma2fan2le
♪:suo--i---/pu-/yong-/ma-fan-lA
En:therefore/not/use--/troubled

讀你讀你讀 心想啥事 用古典迫牌方式
我手法精致 艾爾姆支雷 一百分的姿勢
誰說戀愛別找魔術師 我不需要解釋
所以他小丑 我是大師

スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/522-a53f9cd2

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
78位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
15位
アクセスランキングを見る>>

アクセス解析

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

>