Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |Get High by F.I.R.
FC2ブログ

Entries

Get High by F.I.R.

(grammar)
Get High

song by F.I.R.
中国語 歌手一覧

ハイに成ろう
---让----们---/
Ch:讓-我-們---/get high (get high...)
pi:rang4wo3men/
♪:rang-wo-mRn/
En:let's+us-----/

*1
ハイに成ろう! 空に向かって両手を開く
---让----们---/--------//-----/双----------/---------/撑-开-----/
Ch:讓-我-們---/get-high//用---/雙-手-------/把-/天---/撐-開-----/Oh...get high!
pi:rang4wo3men/--------//yong4/shuang1shou3/ba3/tian1/cheng1kai1/
♪:rang-wo-mRn/--------//yong-/shuang-shou-/pa-/thien/CRng--khai/
En:let's+us---/--------//use--/two+hand----/do-/sky--/open------/

皆は明らかにしたい、涙さえするべきではない、私は貴方の愛を持っているから
-----------------------------------//泪-------/-------/应-该----//---为---/--------/------爱
Ch:要-所---/有-人---/都--/明-白.---//淚-水----/都-不--/應-該----//因-為---/我-/有--/你-的-愛
pi:yao4suo3/you3ren2/dou1/ming2bai2//lei4shui3/dou1bu4/ying1gai1//yin1wei4/wo3/you3/ni3deai4
♪:yao-suo-/you-rRn-/tou-/ming-pai-//lei-shui-/tou-pu-/ing--kai-//in--wei-/wo-/you-/ni-tA-ai
En:want----/someone-/all-/clearly--//tear-----/neither/should---//reason--/I--/have/your+love

ベイビー、貴方はいつも私の心の中に居る
Baby you are always on my mind
*1//

ゲット・ハイ、貴方は飛びたいの? 私にチャンスを下さい、私は乗るだろう
Get high do u wanna fly. How about give me a try. I'll take a ride,

私たちはハイになっている、ゲット・ハイ、貴方は飛びたいの?
We are getting so high. Get high do u wanna fly,

私にチャンスを下さい、ミックは1,2とチェックして、ハイになっている
How about give me a try. Mic check 1,2 that's getting so high.

私の感動を聞いている、両手を広げて。ついて行く、貴方は未来を見れる
---听-着-----/---------------/双----------/---开--//---着--/飞--/儿--/---/会--/--------/---来
Ch:聽-著-----/我-的-vibe/把--/雙-手-------/打-開.-//跟-著--/飛--/兒--/你-/會--/看-到---/未-來
pi:ting1-zhe-/wo3de-vAib/ba3-/shuang1shou3/da3kai1//gen1zhe/fei1/er2-/ni3/hui4/kan4dao4/wei4lai2
♪:thing-chA-/wo-tA-----/pa--/shuang-shou-/ta-khai//kRn-chA/fei-/Rr--/ni-/hui-/khan-tao/wei-lai
En:listen+ing/my+-------/hold/two+hand----/open---//follow+/fly/child/you/can-/see-----/future

あと1人DJを足して、そしてF.I.Rのダンス・ダイヴ
Plus one DJ and dancing Diva from F.I.R

明日は何処に行くのか知らない、もう この美しい風景は既に無い
------许-/-------------------/该--/-----/---里-/---//---许-/-------------------------------/风
Ge:也-許-/明-天-----/不-/知--/該--/往---/哪-裡-/去-//也-許-/不-再----/有--/如-此-/美-的----/風-景
pi:ye3xu3/ming2tian1/bu4/zhi1/gai1/wang3/na3li3/qu4//ye3xu3/bu4zai4--/you3/ru2ci3/mei3-de--/feng1jing3
♪:yA-shW/ming-thien/pu-/chY-/kai-/wang-/na-li-/CW-//yA-shW/pu-tsai--/you-/ru-ZY-/mei--tA--/fRng-ching
En:maybe-/tomorrow--/not/know/should/to---/where-/go-//maybe-/no-longer/exist/so---/beautiful/scenery

でも私の心の中にメロディーがあって、ロマンチックで美しい歌を繰り返し歌っている
-----------/总-会----/----------------------/---------里----//---复-----/---着----/---------/---丽
Ch:但-是---/總-會----/有--/一-段---/旋-律---/在-我-心-裡----//反-復-----/唱-著----/浪-漫----/美-麗
pi:dan4shi4/zong3hui4/you3/yi1duan4/xuan2lü4/zai4-wo3xin1li3//fan3fu4---/chang4zhe/lang4man4/mei3li4
♪:tan-shY-/tsong-hui/you-/i--tuan-/shWan-ly/tsai-wo-shin-li//fan-fu----/Cang--chA/lang-man-/mei-li
En:but-----/finally--/have/one+part/melody--/in+my+mind-----//repeatedly/sing+ing-/romantic-/beau

*2
一個の夢がある、遥か遠くの深海に
-------/---个-梦---/-----/遥-远----/
Ch:有--/一-個-夢---/(在--/遙-遠----/深-海)×2
pi:you3/yi1ge4meng4/-zai4/yao2yuan3/shen1hai3
♪:you-/i--kA-mRng-/-tsai/yao-yuan-/shRn-hai
En:have/one+dream--/-in--/far-away-/deep+sea

幸福な道を貴方と待つ、私は貴方と待つ
Ch:幸-福-的---/路--/陪-你--/去-/等-待----(我-/陪-你--/等-待)
pi:xing4-fu2de/lu4-/pei2ni3/qu4/deng3dai4/wo3/pei2ni3/deng3dai4
♪:shing-fu-tA/lu--/phei-ni/CW-/tRng-tai-/wo-/phei-ni/tRng-tai
En:happy------/road/with+you/do/wait-----/I--/with+you/wait

いつか出来る、未来が見れる、貴方への愛の中の
---总-会----------------//-----/---见-----/---来---//------爱-//为--/
Ch:總-會-有-一-天.------//能---/看-見-----/未-來---//我-的-愛-//為--/你-/在
pi:zong3hui4you3yi1tian1//neng2/kan4-jian4/wei4lai2//wo3de-ai4//wei4/ni3/zai4
♪:tsong-hui-you-i-thien//nRng-/khan-chien/wei-lai-//wo-tA-ai-//wei-/ni-/tsai
En:someday+can----------//can--/see-------/future--//my+love--//for-/you/in

*2//

*1
ハイに成ろう! 空に向かって両手を開く
---让----们---/--------//-----/双----------/---------/撑-开-----/
Ch:讓-我-們---/get-high//用---/雙-手-------/把-/天---/撐-開-----/Oh...get high!
pi:rang4wo3men/--------//yong4/shuang1shou3/ba3/tian1/cheng1kai1/
♪:rang-wo-mRn/--------//yong-/shuang-shou-/pa-/thien/CRng--khai/
En:let's+us---/--------//use--/two+hand----/do-/sky--/open------/

皆は明らかにしたい、涙さえするべきではない、私は貴方の愛を持っているから
-----------------------------------//泪-------/-------/应-该----//---为---/--------/------爱
Ch:要-所---/有-人---/都--/明-白.---//淚-水----/都-不--/應-該----//因-為---/我-/有--/你-的-愛
pi:yao4suo3/you3ren2/dou1/ming2bai2//lei4shui3/dou1bu4/ying1gai1//yin1wei4/wo3/you3/ni3deai4
♪:yao-suo-/you-rRn-/tou-/ming-pai-//lei-shui-/tou-pu-/ing--kai-//in--wei-/wo-/you-/ni-tA-ai
En:want----/someone-/all-/clearly--//tear-----/neither/should---//reason--/I--/have/your+love

ベイビー、貴方はいつも私の心の中に居る
Baby you are always on my mind
*1//


2.
昔は恐れていた、何処に行くのか知らない事を。昔は寂しさと共に一緒に暮らしていた、既に密約が有る
------经-----/----------------/该--/-----/---里-/---//---经-----/-----------/---处-----/
Ch:曾-經-----/害-怕--/不-/知--/該--/往---/哪-裡-/去.//曾-經-----/和-/寂-寞--/相-處-----/已--/有--/默-契
pi:ceng2jing1/hai4pa4¬¬-/bu4/zhi1/gai1/wang3/na3li3/qu4//ceng2jing1/he2/ji4-mo4/xiang1chu3/yi3-/you3/mo4qi4
♪:ZRng-ching/hai-pha/pu-/chY-/kai-/wang-/na-li-/CW-//ZRng-ching/hA-/chi-mo-/shiang-Cu-/i---/you-/mo-Ci
En:before----/fear---/not/know/should/to-/where-/go-//before----/and/lonely2/being+----/alre/have/secret+

でも結局1本の太陽の光が私の心の底にある、私に最後まで堅持する力を下さい
-----------/总-会----/------------/阳---------/---------------//给-----/---------//坚-------/
Ch:但-是---/總-會----/有--/一-道--/陽-光------/在-我-心-底----//給-我--/力-量----//堅-持----/到-底
pi:dan4shi4/zong3hui4/you3/yi1dao4/yang2guang1/zai4wo3xin1-di3//gei3wo3/li4liang4//jian1chi2/dao4di3
♪:tan-shY-/tsong-hui/you-/i--tao-/yang-kuang-/tsai-wo-shin-ti//kei-wo-/li-liang-//chien-CY-/tao-ti
En:but-----/finally--/have/one----/sunshine---/in+my+heart+bottom//give+me/power----//persist--/finally

*2
一個の夢がある、遥か遠くの深海に
-------/---个-梦---/-----/遥-远----/
Ch:有--/一-個-夢---/(在--/遙-遠----/深-海)×2
pi:you3/yi1ge4meng4/-zai4/yao2yuan3/shen1hai3
♪:you-/i--kA-mRng-/-tsai/yao-yuan-/shRn-hai
En:have/one+dream--/-in--/far-away-/deep+sea

幸福な道を貴方と待つ、私は貴方と待つ
Ch:幸-福-的---/路--/陪-你--/去-/等-待----(我-/陪-你--/等-待)
pi:xing4-fu2de/lu4-/pei2ni3/qu4/deng3dai4/wo3/pei2ni3/deng3dai4
♪:shing-fu-tA/lu--/phei-ni/CW-/tRng-tai-/wo-/phei-ni/tRng-tai
En:happy------/road/with+you/do/wait-----/I--/with+you/wait

いつか出来る、未来が見れる、貴方への愛の中の
---总-会----------------//-----/---见-----/---来---//------爱-//为--/
Ch:總-會-有-一-天.------//能---/看-見-----/未-來---//我-的-愛-//為--/你-/在
pi:zong3hui4you3yi1tian1//neng2/kan4-jian4/wei4lai2//wo3de-ai4//wei4/ni3/zai4
♪:tsong-hui-you-i-thien//nRng-/khan-chien/wei-lai-//wo-tA-ai-//wei-/ni-/tsai
En:someday+can----------//can--/see-------/future--//my+love--//for-/you/in

*2//

*1
ハイに成ろう! 空に向かって両手を開く
---让----们---/--------//-----/双----------/---------/撑-开-----/
Ch:讓-我-們---/get-high//用---/雙-手-------/把-/天---/撐-開-----/Oh...get high!
pi:rang4wo3men/--------//yong4/shuang1shou3/ba3/tian1/cheng1kai1/
♪:rang-wo-mRn/--------//yong-/shuang-shou-/pa-/thien/CRng--khai/
En:let's+us---/--------//use--/two+hand----/do-/sky--/open------/

皆は明らかにしたい、涙さえするべきではない、私は貴方の愛を持っているから
-----------------------------------//泪-------/-------/应-该----//---为---/--------/------爱
Ch:要-所---/有-人---/都--/明-白.---//淚-水----/都-不--/應-該----//因-為---/我-/有--/你-的-愛
pi:yao4suo3/you3ren2/dou1/ming2bai2//lei4shui3/dou1bu4/ying1gai1//yin1wei4/wo3/you3/ni3deai4
♪:yao-suo-/you-rRn-/tou-/ming-pai-//lei-shui-/tou-pu-/ing--kai-//in--wei-/wo-/you-/ni-tA-ai
En:want----/someone-/all-/clearly--//tear-----/neither/should---//reason--/I--/have/your+love

ベイビー、貴方はいつも私の心の中に居る
Baby you are always on my mind
*1//

*1 *1//
ブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/472-121f8c4b

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
79位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
17位
アクセスランキングを見る>>

アクセス解析

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

>