Powered By 画RSS 多言語歌詞(tagengo lyrics) |NHK媚中欺台報導

Entries

NHK媚中欺台報導

(grammar)


NHKの中国に媚び 台湾を欺(アザム)く報道、台湾と日本が協力して抗議した
-----------------/---台--/报-导---/台-----/连---/线---/---议
Ch:NHK/媚-中-----/欺-臺--/報-導---/臺-日--/連---/線---/抗-議
pi:---/mei4zhong1/qi1tai2/bao4dao3/tai2ri4/lian2/xian4/kang4-yi4
♪:---/mei-chong-/Ci-thai/pao-tao-/thai-rY/lien-/shien/khang-i
En:---/flatter---/cheat+-/report--/Taiwan+/link-/line-/protest

自由電子報(台湾のon-line新聞)2009/5/17List of News

NHKの中国に媚び 台湾を欺(アザム)く報道、台湾と日本が協力して抗議した
-----------------/---台--/报-导---/台-----/连---/线---/---议
Ch:NHK/媚-中-----/欺-臺--/報-導---/臺-日--/連---/線---/抗-議
pi:---/mei4zhong1/qi1tai2/bao4dao3/tai2ri4/lian2/xian4/kang4-yi4
♪:---/mei-chong-/Ci-thai/pao-tao-/thai-rY/lien-/shien/khang-i
En:---/flatter---/cheat+-/report--/Taiwan+/link-/line-/protest1,200人もの多くの人が、昨日 東京の渋谷にて、NHKの事実歪曲に対して抗議した
---------两----------/----/---------------/东--/----------/涩----//---议---/-----------/---实
Ch:一-千-兩-百-------/多--/人--/昨-天-----/在--/東-京-----/澀-谷-//抗-議---/NHK/歪-曲--/事-實,
pi:yi1qian1liang3bai3/duo1/ren2/zuo2-tian1/zai4/dong1jing1/se4gu3//kang4yi4/---/wai1qu1/shi4shi2
♪:i--Cien-liang-pai-/tuo-/rRn-/tsuo-thien/tsai/tong-ching/sA-ku-//khang-i-/---/wai-CW-/shY-shY
En:1200--------------/many/man-/yesterday-/in--/Tokyo----/Shibuya//protest-/---/distort/fact

中国観点で作られた、台湾-日本の友好関係を離間させる(引き離す)モノだ
--------/--国-----/观-点-----//离-间---/台-----/---------/关-系
Ch:「以/中-國-----/觀-點」---//離-間---/臺-日--/友-好----/關-係,
pi:-yi3/zhong1guo2/guan1dian3//li2jian1/tai2ri4/you3hao3-/guan1xi
♪:-i--/chong-kuo-/kuan-tien-//li-chien/thai-rY/you-hao--/kuan-shi
En:-by-/China-----/viewpoint-//separate/Taiwan+/friendship/relation
-------/-+Japan/

NHKの前の街頭演説大会に行き、
-----------------------------------/---头----/---说----/---会
Ch:在--/前-往-----/NHK-之-/前-的---/街-頭----/演-說----/大-會,
pi:zai4/qian2wang3/---zhi1/qian2-de/jie1-tou2/yan3shuo1/da4hui4
♪:tsai/Cien-wang-/---chY-/Cien--tA/chie-thou/ien-shuo-/ta-hui
En:in--/go--------/NHK's--/front's/street---/speech---/convention

群衆は手を挙げて高らかに叫んだ、「NHKの間違った報道を糾弾する!」と
------众-----/举------/----------/纠-弹----/---/---实--/报-导
Ch:群-眾-----/舉-手---/高--/呼--「糾-彈----/NHK/不-實--/報-導!」
pi:qun2zhong4/ju3shou3/gao1/hu1--/jiu1-tan2/---/bu4shi2/bao4dao3
♪:CWn-chong-/chW-shou/kao-/hu---/chiu-than/---/pu-shY-/pao-tao
En:crowd-----/hold-up-/high/shout/impeach--/---/not+real/report
NHKは台湾-日本の民間関係を離間させる(引き離す)
------击----/---/离-间----/台------/---间----/关-系
Ch:抨-擊----/NHK/離-間----/臺-日---/民-間----/關-係
pi:peng1-ji1/---/li2-jian1/tai2-ri4/min2jian1/guan1-xi
♪:phRng-chi/---/li--chien/thai-rY-/min-chien/kuan--shi
En:impeach--/---/separate-/Taiwan+-/people+--/relation
--------------------------/--+Japan/---+among/

日本全国地方議員の会、日本李(李登輝リトウキ)友(の)会、台湾研究論壇(フォーラム)
---------------/---国----/--------/议-员----会-----//--------------会---//台-湾----/---------/论-坛
Ch:由--/日-本--/全-國----/地-方---/議-員-之-會,----//日-本--/李-友-會,--//臺-灣----/研-究----/論-壇
pi:you2/ri4ben3/quan2guo2/di4fang1/yi4yuan2zhi1hui4//ri4ben3/li3you3hui4//tai2-wan1/yan2-jiu1/hin4tan2
♪:you-/rY-pRn-/CWan-kuo-/ti-fang-/i--yuan-chY-hui-//rY-pRn-/li-you-hui-//thai-wan-/ien--chiu/hin-than
En:↓--/Japan--/entire+--/area----/member-of--+'s+-//Japan--/li+friend-//Taiwan---/research/forum
reason-/-------/---+land/---------/Parliament--+group//-----/-----+group//


日本昭和史研究会など
------------------------/------会----/
Ch:日-本--/昭-和-史-----/研-究-會----/等
pi:ri4ben3/zhao1he2shi3-/yan2jiu1hui4/deng3
♪:rY-pRn-/chao-hA-shY--/ien-chiu-hui/tRng
En:Japan--/Showa+history/research+---/and
------------------------/------+group/

十の日本の民間団体、1,200人が
-------/几-个--/-------/---间-团-体---------//------两----------/
Ch:十--/幾-個--/日-本--/民-間-團-體.--------//一-千-兩-百-------/人
pi:shi2/ji3-ge-/ri4ben3/min2-jian1-tuan2-ti3//yi1qian1liang3bai3/ren2
♪:shY-/chi-kA-/rY-pRn-/min--chien-thuan-thi//i--Cien-liang-pai-/rRn
En:10-/several/Japan--/civil-society-------//1200--------------/man

昨日 二時間近く、街頭演説を行った
-------------------/举-------/----/两----/---时----/--/---头----/---说
Ch:昨-天-----/先---/舉-行----/近--/兩----/小-時----/的/街-頭----/演-說,
pi:zuo2-tian1/xian1/ju3-xing2/jin4/liang3/xiao3shi2/de/jie1-tou2/yan3shuo1
♪:tsuo-thien/shien/chW-shing/chin/liang-/shiao-shY/tA/chie-thou/ien-shuo
En:yesterday-/early/hold-up--/near/two---/hour-----/of/street---/speech

再びNHKの前に集まって、デモを行った
--------/---结---/---/总------/
Ch:再---/集-結---/NHK/總-部---/前---/示-威。
pi:zai4-/ji2-jie2/---/zong3bu4/qian2/shi4wei1
♪:tsai-/chi-chie/---/tsong-pu/Cien-/shY-wei
En:again/gather--/---/total+--/front/demonst
--------------------/---+part/


そして青森、名古屋、福岡などが、同時に連携した
-----------------------------//---冈---/-----/---------/---时----/---连,
Ch:而-/青-森,---//名-古-屋,--//福-岡---/等---/地--/也--/同-時----/串-連,
pi:er2/qing2sen1//ming2gu3wu1//fu2gang1/deng3/di4-/ye3-/tong2shi2/chuan4lian2
♪:Rr-/Cing-sRn-//ming-ku-u--//fu-kang-/tRng-/ti--/yA--/thong-shY/Cuan--lien
En:and/Aomori---//Nagoya-----//Fukuoka-/and--/land/also/same+time/serial

NHKにデモ抗議するために
---------/当---/----/---------------/---议
Ch:向----/當---/地--/的/NHK/示-威---/抗-議。
pi:xiang4/dang1/di4-/de/---/shi4wei1/kang4yi4
♪:shiang/tang-/ti--/tA/---/shY-wei-/khang-i
En:side--/to---/land/of/---/demonst-/protest


日本李(李登輝リトウキ)友の会 事務局長 柚原正敬は示した
----------/------会---/---务--/---长------/
Ch:日-本--/李-友-會---/事-務--/局-長------/柚-原----/正-敬------/表-示,
pi:ri4ben3/li3you3hui4/shi4wu4/ju2chang2--/you4yuan2/zheng4jing4/biao3shi4
♪:rY-pRn-/li-you-hui-/shY-u--/chW-Cang---/you-yuan-/chRng-ching/piao-shY
En:Japan--/li+fiend+--/work---/bureau+chief/Yuzuhara/Masataka---/out+show
----------/-----+group/

最近、日本交流協会は 台湾で示された民意は
------------------------------/协-会---/---台-湾-----/-----------/---调----/显
Ch:最-近----/日-本--/交-流----/協-會---/在-臺-灣-----/所-做-的---/民-調----/顯-示,
pi:zui4-jin4/ri4ben3/jiao1liu2/xie2hui4/zai4-tai2wan1/suo3zuo4-de/min2diao4/xian3-shi4
♪:tsui-chin/rY-pRn-/chiao-liu/shie-hui/tsai-thai-wan/suo-tsuo-tA/min-tiao-/shien-shY
En:recent---/Japan--/exchange-/society-/in+Taiwan----/done----/opinion-poll/show


6割もの台湾人にとって 最も好まれている国家は日本だ
------------------/台-湾-------//----/---欢------/国------/
Ch:六-成-----/多--/臺-灣-人.---//最--/喜-歡-的---/國-家---/是--/日-本,
pi:liu4cheng2/duo1/tai2wan1ren2//zui4/xi3-huan1de/guo2jia1/shi4/ri4ben3
♪:liu-CRng--/tuo-/thai-wan-rRn//tsui/shi-huan-tA/kuo-chia/shY-/rY-pRn
En:60%-------/many/Taiwanese---//most/like-------/country-/is--/Japan

台湾駐日代表は まず日本の民意について
---台-湾---/驻-----/---------/处---/-----------/--------/举-------/--/---调
Ch:臺-灣---/駐-日--/代-表----/處---/在-日-本---/首-次---/舉-行----/的/民-調
pi:tai2wan1/zhu4ri4/dai4biao3/chu4-/zai4ri4ben3/shou3ci4/ju3-xing2/de/min2diao4
♪:thai-wan/chu-rY-/tai-piao-/Cu---/tsai-rY-pRn/shou-ZY-/chW-shing/tA/min-tiao
En:Taiwan--/reside+/represent/place/in+Japan---/first+--/hold-up--/of/opinion-poll
----------/---+Japan/-----------------------/---+times/

6割もの台湾人が、日本人に親近感を持っていると明確に示している
-------/显-------/-----------------------//-----------/对-台-湾----//----/亲
Ch:也--/顯-示----/近--/六-成-----/多--/的//日-本-人---/對-臺-灣-----”有--/親-近-感”,
pi:ye3-/xian3shi4/jin4/liu4cheng2/duo1/de//ri4ben3ren2/dui4tai2wan1//you3/qin1jin4gan3
♪:yA--/shien-shY/chin/liu-CRng--/tuo-/tA//rY-pRn-rRn-/tui-thai-wan//you-/Cin-chin-kan
En:also/show-----/near/60%-------/many/of//Japanese---/for+Taiwan--//have/closeness+sense

そして65&の台湾人が日本人を信頼できると認めている
----------------------------/认--/为--/台-湾----/------/---赖,
Ch:六-成-五-的----/人--/也--/認--/為--/臺-灣----”可-以-/信-賴”,
pi:liu4cheng2wu3de/ren2/ye3-/ren4/wei4/tai2wan1-/ke3yi3/xin4-lai4
♪:liu-CRng--u--tA/rRn-/yA--/rRn-/wei-/thai-wan-/khA-i-/shin-lai
En:65&------------/man/also/admit/for-/Taiwanese/can---/trust

NHKの報道は こう示している もう既に現実と かけ離れている
---显-------/-----------/报-导---/---经---/---离---/现-实
Ch:顯-示----/出--/NHK-的/報-導---”已-經---/乖-離---/現-實”。
pi:xian3shi4/chu1/----de/bao4dao3/yi3jing1/guai1li2/xian4-shi2
♪:shien-shY/Cu--/----tA/pao-tao-/i--ching/kuai-li-/shien-shY
En:show-----/out-/NHK's/report--/already-/leave---/reality


webサイト「台湾の声」と連携して 台北にて民衆が抗議した 
---台---------/---议---/---众-----/则--/---过---/台-湾----声--------/网--------/---连
Ch:臺-北-的---/抗-議---/民-眾-----/則--/透-過---”臺-灣-之-聲“-------/網-站-----/串-連,
pi:tai2bei3-de/kang4yi4/min2zhong4/ze2-/tou4guo4/tai2wan1-zhi1sheng1/wang3zhan4/chuan4lian2
♪:thai-pei-tA/khang-i-/min-chong-/tsA-/thou-kuo/thai-wan-chY-shRng-/wang-chan-/Cuan--lien
En:Taipei's--/protest-/people----/rule/through-/Thaiwan's+voice----/website---/serial

NHKテレビ局台北分社の前に集結した
-----------/电-视-台-----/台------/--------------/---结
Ch:到--/NHK/電-視-臺-----/臺-北---/分-社---/前---/集-結,
pi:dao4/---/dian4shi4tai2/tai2bei3/fen1she4/qian2/ji2-jie2
♪:tao-/---/tien-shY-thai/thai-pei/fRn-shA-/Cien-/chi-chie
En:to--/---/TV-station---/Taipei--/branch--/fore-/gather

手には「台湾人は漢民族ではない」「NHKは中国に媚び、台湾を欺く反日媒体(メディア)だ」
--------------//台-湾-------/-------/汉---------/----------------------------/---台--/---体
Ch:手---/持----”臺-灣-人---/不-/是--/漢-民-族”---”NHK/是--/媚-中------/反-日--/欺-臺--/媒-體”
pi:shou3/chi2//tai2wan1ren2/bu4/shi4/han4min2zu2/----/shi4/mei4zhong1/fan3ri4/qi1tai2/mei2ti3
♪:shou-/CY--//thai-wan-rRn/pu-/shY-/han-min-tsu/----/shY-/mei-chong-/fan-rY-/Ci-thai/mei-thi
En:hand-/hold//Taiwanese---/not/is--/han-people-/----/is--/flatter+--/wrong+-/cheat+-/media
--------------------------------------------------------/----+China/-+Japan/+Taiwan/

などの標語(スローガン)で不満を示した
--------/标-语---/---达----/---/满--/---绪
Ch:等---/標-語---/表-達----/不-/滿--/情-緒,
pi:deng3/biao1yu3/biao3-da2/bu4/man3/qing2xu4
♪:tRng-/piao-yu-/express--/pu-/man-/Cing-shW
En:and--/slogan--/out+reach/not/fill/feel

(局は)休日だったので、テレビ局は人が出ずに、回答しなかった
------于--/适--/-------------//电-视-台-----/无---------------/---应
Ch:由-於--/適--/逢---/假-日,-//電-視-臺-----/無-人--/出-面----/回-應,
pi:you2yu2/shi4/feng2/jia4ri4//dian4shi4tai2/wu2ren2/chu1mian4/hui2ying4
♪:you-yu-/shY-/fRng-/chia-rY//tien-shY-thai/u--rRn-/Cu--mien-/hui-ing
En:due-to-/fit-/meet-/holiday//TV-sation----/no+man-/go-out---/respond

最後は局の管理員に陳情書を渡した
------后---/----/---楼--/------员-----/-----------/陈--------/书
Ch:最-後---/由--/大-樓--/管-理-員-----/接---/下---/陳-情-----/書,
pi:zui4hou4/you2/da4lou2/guan3li3yuan2/jie1-/xia4-/chen4qing2/shu1
♪:tsui-hou/you-/ta-lou-/kuan-li-yuan-/chie-/shia-/CRn--Cing-/shu
En:last---/reason/big+--/manager------/touch/under/petition--/book
---------------/+building/

現任の(NHK台北支局)支局長 藤田正洋に
---转----/---给----/现---/----/------长-----/
Ch:轉----/交-給----/現---/任--/支-局-長-----/藤-田------/正-洋。
pi:zhuan2/jiao1gei3/xian4/ren4/zhi1ju2chang2/teng2-tian2/zheng4yang2
♪:chuan-/chiao-kei/shien/rRn-/chY-chW-chang/thRng-thien/chRng-yang
En:toss--/give-----/now--/post/branch+chief-/Fujita-----/Masahiro


友台(=台湾)団体の更正要求も拒絶された
------台---/团-体----/--------------------/--------------/---绝
Ch:友-臺---/團-體----/要-求---/更-正------/道-歉----/被--/拒-絕
pi:you3tai2/tuan2-ti3/yao4qiu2/geng1zheng4/dao4qian4/bei4/ju4-jue2
♪:you-thai/thuan-thi/yao-Ciu-/kRng-chRng-/tao-Cien-/pei-/chW-chWe
En:friend+-/org------/want2---/correct----/apologize/by--/refuse
---+Taiwan/

NHKが今年 4月5日に放送した「アジアの一等国」特集の中で
----------------------------------------------/-亚-----/------国------//专-
Ch:NHK/在--/今-年----/四-月--/五-日-/播-出----/”亞-洲--[一-等-國]”----//專-集-中,
pi:---/zai4/jin1nian2/si4yue4/wu3ri4/bo1-chu1-/ya4zhou1/-yi1deng3-guo2//zhuan1ji2-zhong1
♪:---/tsai/chin-nien/sY-yue-/wu-rY-/to--chu--/ya-chou-/-i--tRng--kuo-//chuan-chi-chong
En:---/in--/this-year/April--/5-th--/broadcast/Asia----/one+grade+land//feature+in

その中で台湾の日本語世代を訪問した、発言を切り取りして、意味を取ってつけた
-------------/访-问----/台-湾------/------语--/--------//---/断---/-----------/义--/
Ch:其-/中----/訪-問----/臺-灣-的---”日-本-語--/世-代”,-//以-/斷---/章----/取--/義--/方-法,
pi:qi2/zhong1/fang3wen4/tai2wan1-de/ri4ben3yu3/shi4dai4//yi3/duan4/zhang1/qu3-/yi4-/fang1fa3
♪:Ci-/chong-/fang-wRn-/thai-wan-tA/rY-pRn-yu-/shY-tai-//i--/tuan-/chang-/CW--/i---/fang-fa
En:it-/middle/visit----/Taiwan's--/Japanese--/generation//by/cut--/line--/take/faith/way

日本は過去 台湾と台湾の老人たちに 悪状を与えたと 強調的に伝えた
---强-调------/--------/过-----/----/台-湾---/--/恶----恶-状------/-----/台-湾----/--------/辈
Ch:強-調------/日-本---/過-去--/在--/臺-灣---/的/惡-形-惡-狀------/及---/臺-灣----/老--/一-/輩
pi:qiang2diao4/ri4-ben3/guo4qu4/zai4/tai2wan1/de/e4xing2e4zhuang4-/ji2--/tai2-wan1/lao3/yi1/bei2
♪:Ciang--tiao/rY--pRn-/kuo-CW-/tsai/thai-wan/tA/A-shing-A-chuang-/chi--/thai-wan-/lao-/i--/pei
En:emphasize--/Japan---/past---/in--/Taiwan--/of/evil+shape++state/reach/Taiwan---/old-/one/age

日本語世代は日本を敵視していると伝えた
---------语--/
Ch:日-本-語--/世-代-的---/「仇-日」,
pi:ri4ben3yu3/shi4-dai4de/chou2ri4-
♪:rY-pRn-yu-/shY--tai-tA/Cou--rY
En:Japanese--/generation's/hatred+Japan

同時に過去の日本政府についても報道した
------时-----/----/报-导---/过-----/-----------------/将
Ch:同-時-----/也--/報-導---/過-去--/日-本--/政-府----/將
pi:tong2-shi2/ye3-/bao4dao3/guo4qu4/ri4ben3/zheng4fu3/jiang1
♪:thong-shY-/yA--/pao-tao-/kuo-CW-/rY-pRn-/chRng-fu-/chiang
En:same+time-/also/report--/past---/Japan--/government/to

原住民が国際社会に優秀さを見せた、所謂(イワユル)「人間動物園」を実施した、と
----------------/----/给--/国-际--/---会---/观-------//实-------/---谓-的--//---间----/动----园,
Ch:原-住-民-----/秀--/給--/國-際--/社-會---/觀-看,---//實-施----/所-謂-的”-//人-間----/動-物-園”,
pi:yuan2zhu4min2/xiu4/gei3/guo2ji4/she4hui4/guan1kan1//shi2shi1-/suo3wei4de//ren2jian1/dong4wu4yuan2
♪:yuan-chu-min-/shiu/kei-/kuo-chi/shA-hui-/kuan-khan//shY-shY--/suo-wei-tA//rRn-chien/tong-u--yuan
En:native----/elegant/give/-↓----/society-/watch----//carry-out/called----//human----/zoo
-----------------------/international/

視聴者に大部分で 台湾人は日本を敵視していると 容易に誤解させるモノだった
-----------/让---/视-听---------/误-----/----------/台-湾--------/---视----/
Ch:容-易---/讓---/視-聽-者------/誤-解--/大-部-分--/臺-灣-人-----/仇-視----/日-本。
pi:rong2yi4/rang4/shi4ting1-zhe3/wu4jie3/da4bu4fen1/tai2-wan1ren2/chou2shi4/ri4ben3
♪:rong-i--/rang-/shY-thing-chA-/u--chie/ta-pu-fRn-/thai-wan-rRn-/Cou--shY-/rY-pRn
En:easy----/let--/audience------/miss+--/big+part--/Taiwanese--/be-hostitle/Japan
-------------------------------/+understand/

日本友台(=台湾)団体と政治監察家
----------/---台---/团-体-----/与--/----------/观
Ch:日-本--/友-臺---/團-體-----/與--/政-治-----/觀-察-家
pi:ri4ben3/you3tai2/tuan2-ti3-/yu3-/zheng4zhi4/guan1cha2jia1
♪:rY-pRn-/you-thai/thuan-thi-/yu--/chRng-chY-/kuan-Ca--chia
En:Japan--/friend+-/organization/and/politics--/observer
----------/-+Taiwan/

何度もNHKに対して謝罪と、更正を要求したが、NHKは拒絶した
--------/数-----/-----------------------------//---------------------------------------------/---绝
Ch:曾---/數-度--/向----/NHK/要-求----/道-歉,--//也--/要-求---/更-正------//但--/都--/遭--/NHK/拒-絕。
pi:ceng2/shu4du4/xiang4/---/yao4qiu2/dao4qian4//ye3-/yao4qiu2/geng1zheng4//dan4/dou1/zao1/---/ju4-jue2
♪:ZRng-/shu-tu-/shiang/---/yao-Ciu-/tao-Cien-//yA--/yao-Ciu-/kRng-chRng-//tan-/tou-/tsao/---/chW-chWe
En:alre/many-times/side/---/want----/apologize//also/want----/correct----//still/all/meet/---/refuse

ブログパーツ
スポンサーサイト
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/420-158adefe

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
音楽
50位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
洋楽
11位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる