Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |遇上愛   by 楊丞琳Rainie Yang
FC2ブログ

Entries

遇上愛   by 楊丞琳Rainie Yang

(grammar)

愛に出会う
--------------/爱
Ch:遇--/上----/愛
pi:yu4-/shang4/ai4
♪:yu--/shang-/ai
En:meet/on----/love

楊丞琳 Yang2 Cheng2 lin2 (ヤン・チャンリン)
Rainie Yang(レイニー・ヤン)

1.
私は愛情に問いかける「愛情が留まる事は無いの?」と「推測できる為の手がかりも無いの?」と
------/问--/爱------/----/没--/--------------//----/没--/---线----/
Ch:我-/問--/愛-情---/有--/沒--/有--/站-牌.---//有--/沒--/有-線----/索--/可-/猜
pi:wo3/wen4/ai4qing2/you3/mei2/you3/zhan4pai2//you3/mei2/you3xian4/suo3/ke3/cai1
♪:wo-/wRn-/ai-Cing-/you-/mei-/you-/chan-phai//you-/mei-/you-shien/suo-/khA/Zai
En:I--/ask-/love----/have/not-/have/keep-----//have/not-/clue---/search/can/guess

私は問いかける「(これから)どんな時が来るの?」と「私はどんな態度をするべきなの?」と
------/问--/--------/什-么--/时------/来--//---/该--/-----/什-么--/---态
Ch:我-/問--/邂-逅---/甚-麼--/時-候---/來.-//我-/該--/用---/甚-麼--/心-態
pi:wo3/wen4/xie4hou4/shen2me/shi2hou4/lai2//wo3/gai1/yong4/shen2me/xin1-tai4
♪:wo-/wRn-/shie-hou/shRn-mA/shY-hou-/lai-//wo-/kai-/yong-/shRn-mA/shin-thai
En:I--/ask-/meet2---/what---/moment--/come//I/should/use--/what---/attitude

そして一部の感情は次の今に向かって歩く、未来をいきなり驚喜(キョウキ)させよう
-----------------------/---进----/---个---/现--------//让---/---来---/----/惊-------/
Ch:等---/一-份---/情---/走-進----/下-個---/現-在.----//讓---/未-來---/有--/驚-喜----/意-外 
pi:deng3/yi1-fen4/qing2/zou3-jin4/xia4-ge4/xian4-zai4//rang4/wei4lai2/you3/jing1-xi3/yi4wai4
♪:tRng-/i---fRn-/Cing-/tsou-chin/shia-kA-/shien-tsai//rang-/wei-lai-/you-/ching-shi/i--wai
En:and--/one+part/feel-/move+into/next----/now-------//let--/future--/have/↓+enjoy-/unexpected
. /surprise--/
可愛い平凡な少女を互いに信じ合いたい、再び平凡さを待つ必要はない
-------------------/爱---/-----------------//---/须--/
Ch:相-信------/盼--/愛-的/平-凡----/女-孩.-//不-/須--/再--/平-凡-的----/等-待
pi:xiang1-xin4/pan4/ai4de/ping2fan2/nü3hai2//bu4/xu1-/zai4/ping2-fan2de/deng3dai4
♪:shiang-shin/phan/ai-tA/phing-fan/ny-hai-//pu-/shW-/tsai/phing-fan-tA/tRng-tai
En:believe----/hope/lovely/ordinary/girl---//not/must/again/ordinary---/wait


愛に出会う一日、彼は思念できる事が有る
--------------/爱--/------------//----/个-/
Ch:遇--/上----/愛--/那-/一-天.--//有--/個-/他-/能---/思-念
pi:yu4-/shang4/ai4-/na4/yi1tian1//you3/ge4/ta1/neng2/si1nian4
♪:yu--/shang-/ai--/na-/i--thien//you-/kA-/tha/nRng-/sY-nien
En:meet/on----/love/that/one+day//have/a--/he-/can--/thought2

誰かが さざ波を私の心に放つと想像する
----------------/谁---/---/涟------/--------------/里
Ch:想-像--------/誰---/把-/漣-漪---/放---/我-/心--/裡-面
pi:xiang3-xiang4/shui2/ba3/lian2yi1/fang4/wo3/xin1/li3mian4
♪:shiang-shiang/shui-/pa-/lien-i--/fang-/wo-/shin/li-mien
En:image--------/who--/do-/ripple-/release/I-/mind/middle

ある年のある日に 愛に出会う、2人の間で 密約を使って互いに繋(ツナ)がる
--------------/爱--/-------------------//两----/----/---间----//------------/---连
Ch:遇--/上----/愛--/某-年----/某-天.---//兩----/人--/之-間----//用---/默--契/相-連
pi:yu4-/shang4/ai4-/mou3nian2/mou3tian1//liang3/ren2/zhi1jian1//yong4/mo4qi4/xiang1-lian2
♪:yu--/shang-/ai--/mou-nien-/mou-thien//liang-/rRn-/chY-chien//youg-/mo-Ci-/shiang-lien
En:meet/on----/love/this+year/this+day-//both--/man-/between--//use--/secret+/link
. /+agreement/
その日から、私はすぐに願う
---从---/---------------/---会----//许----愿
Ch:從---/那--/天---//我-/就-會----//許-下-願
pi:cong2/na4-/tian1//wo3/jiu4-hui4//xu3-xia4yuan4
♪:Zong-/na--/thien//wo-/chiu-hui-//shW-shia-yuan
En:since/that/day--//I--/soon+will//hope

*//

2.
心の錠(ジョウ)も最後には、鍵で開くことが出来る、偶然の一致なの? それとも取り決められたものなの?
-------/锁--/总---/--------/钥-----/-----/开--//-----------------/还------/
Ch:心--/鎖--/總---/有--/把-/鑰-匙--/能---/開.-//是--/巧-合-------/還-是---/安-排
pi:xin1/suo3/zong3/you3/ba3/yao4shi/neng2/kai1//shi4/qiao3he2----/hai2shi4/an1pai2
♪:shin/suo-/tsong/you-/pa-/yao-shY/nRng-/khai//shY-/Ciao-hA-----/hai-shY-/an-phai
En:heart/lock/↓--/have/do-/key----/can--/open//is--/cooincidence/or------/arrange
. /finally/ //是~还是~[En:~or~]
時間に対して、そして人に対して、きっと感動をとても速く出来る
---对--/--/时-间----/---/对--/------------//---动----/--------/会--/
Ch:對--/的/時-間----/和-/對--/的/人--/try-//感-動----/一-定---/會--/很--/快
pi:dui4/de/shi2jian1/he2/dui4/de/ren2/----//gan3dong4/yi1ding4/hui4/hen3/kuai4
♪:tui-/tA/shY-chien/hA-/tui-/tA/rRn-/trai//kan-tong-/i--ting-/hui-/hRn-/khuai
En:for-/of/time-----/and/for-/of/man-/----//feel-----/certain-/can-/very/quick

そして一部の感情は次の今に向かって歩く、未来をいきなり驚喜(キョウキ)させよう
-----------------------/---进----/---个---/现--------//让---/---来---/----/惊-------/
Ch:等---/一-份---/情---/走-進----/下-個---/現-在.----//讓---/未-來---/有--/驚-喜----/意-外 
pi:deng3/yi1-fen4/qing2/zou3-jin4/xia4-ge4/xian4-zai4//rang4/wei4lai2/you3/jing1-xi3/yi4wai4
♪:tRng-/i---fRn-/Cing-/tsou-chin/shia-kA-/shien-tsai//rang-/wei-lai-/you-/ching-shi/i--wai
En:and--/one+part/feel-/move+into/next----/now-------//let--/future--/have/↓+enjoy-/unexpected
. /surprise--/
可愛い平凡な少女を互いに信じ合いたい、再び平凡さを待つ必要はない
-------------------/爱---/-----------------//---/须--/
Ch:相-信------/盼--/愛-的/平-凡----/女-孩.-//不-/須--/再--/平-凡-的----/等-待
pi:xiang1-xin4/pan4/ai4de/ping2fan2/nü3hai2//bu4/xu1-/zai4/ping2-fan2de/deng3dai4
♪:shiang-shin/phan/ai-tA/phing-fan/ny-hai-//pu-/shW-/tsai/phing-fan-tA/tRng-tai
En:believe----/hope/lovely/ordinary/girl---//not/must/again/ordinary---/wait


愛に出会う一日、彼は思念できる事が有る
--------------/爱--/------------//----/个-/
Ch:遇--/上----/愛--/那-/一-天.--//有--/個-/他-/能---/思-念
pi:yu4-/shang4/ai4-/na4/yi1tian1//you3/ge4/ta1/neng2/si1nian4
♪:yu--/shang-/ai--/na-/i--thien//you-/kA-/tha/nRng-/sY-nien
En:meet/on----/love/that/one+day//have/a--/he-/can--/thought2

誰かが さざ波を私の心に放つと想像する
----------------/谁---/---/涟------/--------------/里
Ch:想-像--------/誰---/把-/漣-漪---/放---/我-/心--/裡-面
pi:xiang3-xiang4/shui2/ba3/lian2yi1/fang4/wo3/xin1/li3mian4
♪:shiang-shiang/shui-/pa-/lien-i--/fang-/wo-/shin/li-mien
En:image--------/who--/do-/ripple-/release/I-/mind/middle

ある年のある日に 愛に出会う、2人の間で 密約を使って互いに繋(ツナ)がる
--------------/爱--/-------------------//两----/----/---间----//------------/---连
Ch:遇--/上----/愛--/某-年----/某-天.---//兩----/人--/之-間----//用---/默--契/相-連
pi:yu4-/shang4/ai4-/mou3nian2/mou3tian1//liang3/ren2/zhi1jian1//yong4/mo4qi4/xiang1-lian2
♪:yu--/shang-/ai--/mou-nien-/mou-thien//liang-/rRn-/chY-chien//youg-/mo-Ci-/shiang-lien
En:meet/on----/love/this+year/this+day-//both--/man-/between--//use--/secret+/link
. /+agreement/
その日から、私はすぐに願う
---从---/---------------/---会----//许----愿
Ch:從---/那--/天---//我-/就-會----//許-下-願
pi:cong2/na4-/tian1//wo3/jiu4-hui4//xu3-xia4yuan4
♪:Zong-/na--/thien//wo-/chiu-hui-//shW-shia-yuan
En:since/that/day--//I--/soon+will//hope

*//

3.

愛に出会う一日、彼は思念できる事が有る
--------------/爱--/------------//----/个-/
Ch:遇--/上----/愛--/那-/一-天.--//有--/個-/他-/能---/思-念
pi:yu4-/shang4/ai4-/na4/yi1tian1//you3/ge4/ta1/neng2/si1nian4
♪:yu--/shang-/ai--/na-/i--thien//you-/kA-/tha/nRng-/sY-nien
En:meet/on----/love/that/one+day//have/a--/he-/can--/thought2

誰かが さざ波を私の心に放つと想像する
----------------/谁---/---/涟------/--------------/里
Ch:想-像--------/誰---/把-/漣-漪---/放---/我-/心--/裡-面
pi:xiang3-xiang4/shui2/ba3/lian2yi1/fang4/wo3/xin1/li3mian4
♪:shiang-shiang/shui-/pa-/lien-i--/fang-/wo-/shin/li-mien
En:image--------/who--/do-/ripple-/release/I-/mind/middle

ある年のある日に 愛に出会う、2人の間で 密約を使って互いに繋(ツナ)がる
--------------/爱--/-------------------//两----/----/---间----//------------/---连
Ch:遇--/上----/愛--/某-年----/某-天.---//兩----/人--/之-間----//用---/默--契/相-連
pi:yu4-/shang4/ai4-/mou3nian2/mou3tian1//liang3/ren2/zhi1jian1//yong4/mo4qi4/xiang1-lian2
♪:yu--/shang-/ai--/mou-nien-/mou-thien//liang-/rRn-/chY-chien//youg-/mo-Ci-/shiang-lien
En:meet/on----/love/this+year/this+day-//both--/man-/between--//use--/secret+/link
. /+agreement/
その日から、私はすぐに
---从---/---------------/---会
Ch:從---/那--/天---//我-/就-會
pi:cong2/na4-/tian1//wo3/jiu4hui4
♪:Zong-/na--/thien//wo-/chiu-hui
En:from-/that/day--//I--/soon+will

*//

私は心の全てを何処か遠くへ放つと決める
---决-------/--------------/颗--/-------------------------/边
Ch:決-定----/把-/我-/整----/顆--/心--/寄--/放---/他--/那--/邊
pi:jue2ding4/ba3/wo3/zheng3/ke1-/xin1/ji4-/fang4/ta1-/na4-/bian1
♪:chWe-ting/pa-/wo-/chRng-/khA-/shin/chi-/fang-/tha-/na--/pien
En:decide---/do-/I--/whole/grain/heart/↓/release/other/that/side
. /depend/

愛に出会う一日、彼は思念できる事が有る
--------------/爱--/------------//----/个-/
Ch:遇--/上----/愛--/那-/一-天.--//有--/個-/他-/能---/思-念
pi:yu4-/shang4/ai4-/na4/yi1tian1//you3/ge4/ta1/neng2/si1nian4
♪:yu--/shang-/ai--/na-/i--thien//you-/kA-/tha/nRng-/sY-nien
En:meet/on----/love/that/one+day//have/a--/he-/can--/thought2

誰かが さざ波を私の心に放つと想像する
----------------/谁---/---/涟------/--------------/里
Ch:想-像--------/誰---/把-/漣-漪---/放---/我-/心--/裡-面
pi:xiang3-xiang4/shui2/ba3/lian2yi1/fang4/wo3/xin1/li3mian4
♪:shiang-shiang/shui-/pa-/lien-i--/fang-/wo-/shin/li-mien
En:image--------/who--/do-/ripple-/release/I-/mind/middle

ある年のある日に 愛に出会う、2人の間で 密約を使って互いに繋(ツナ)がる
--------------/爱--/-------------------//两----/----/---间----//------------/---连
Ch:遇--/上----/愛--/某-年----/某-天.---//兩----/人--/之-間----//用---/默--契/相-連
pi:yu4-/shang4/ai4-/mou3nian2/mou3tian1//liang3/ren2/zhi1jian1//yong4/mo4qi4/xiang1-lian2
♪:yu--/shang-/ai--/mou-nien-/mou-thien//liang-/rRn-/chY-chien//youg-/mo-Ci-/shiang-lien
En:meet/on----/love/this+year/this+day-//both--/man-/between--//use--/secret+/link
. /+agreement/
その日から、私はすぐに願う
---从---/---------------/---会----//许----愿
Ch:從---/那--/天---//我-/就-會----//許-下-願
pi:cong2/na4-/tian1//wo3/jiu4-hui4//xu3-xia4yuan4
♪:Zong-/na--/thien//wo-/chiu-hui-//shW-shia-yuan
En:since/that/day--//I--/soon+will//hope

*//


心の錠(ジョウ)も最後には、鍵で開くことが出来る、偶然の一致なの? それとも取り決められたものなの?
-------/锁--/总---/--------/钥-----/-----/开--//-----------------/还------/
Ch:心--/鎖--/總---/有--/把-/鑰-匙--/能---/開.-//是--/巧-合-------/還-是---/安-排
pi:xin1/suo3/zong3/you3/ba3/yao4shi/neng2/kai1//shi4/qiao3he2----/hai2shi4/an1pai2
♪:shin/suo-/tsong/you-/pa-/yao-shY/nRng-/khai//shY-/Cao--hA-----/hai-shY-/an-phai
En:heart/lock/↓--/have/do-/key----/can--/open//is--/cooincidence/or------/arrange
. /finally/ //是~还是~[En:~or~]
時間に対して、そして人に対して、きっと感動をとても速く出来る
---对--/--/时-间----/---/对--/------------//---动----/--------/会--/
Ch:對--/的/時-間----/和-/對--/的/人--/try-//感-動----/一-定---/會--/很--/快
pi:dui4/de/shi2jian1/he2/dui4/de/ren2/----//gan3dong4/yi1ding4/hui4/hen3/kuai4
♪:tui-/tA/shY-chien/hA-/tui-/tA/rRn-/trai//kan-tong-/i--ting-/hui-/hRn-/khuai
En:for-/of/time-----/and/for-/of/man-/----//feel-----/certain-/can-/very/quick

ブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/269-00e72a3e

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
92位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
17位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる