Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |Let it go -Chinese ver- 「Frozen アナと雪の女王」by 胡维纳 Hu Wei Na
FC2ブログ

Entries

Let it go -Chinese ver- 「Frozen アナと雪の女王」by 胡维纳 Hu Wei Na

(grammar)Let it go -Chinese ver-

ついて行くよ!
---随--/---/-
Ch:隨--/它-/吧
pi:sui2/ta1/ba
♪:sui-/tha/pa
En:↓--/it-/!
/follow/

song of 「Frozen アナと雪の女王」
List of Frozen アナと雪の女王 一覧
アニメ-タイトル索引

song by 胡维纳

------维-纳
Ch:胡-維-納
pi:hu2wei2na4
♪:hu-wei-na

中国語 歌手一覧
1.
輝く白い雪が 今夜 山を覆う。足跡も無い場所。
-----------/发-------/-------/铺-满--/-----------//没------/脚---------/
Ch:白-雪---/發-亮----/今-夜--/鋪-滿--/山-上,-----//沒-有---/腳-印-的---/地-方
pi:bai2xue3/fa1liang4/jin1ye4/pu4man3/shan1shang4//mei2you3/jiao3yin4de/di4fang1
♪:pai-shWe/fa-liang-/chin-yA/phu-man/shan-shang-//mei-you-/chiao-in-tA/ti-fang
En:snow----/shine----/tonight/cover--/mountain+top//not+have/footprint's/area

孤独な王国は とても荒涼としている。私は この場所の女王
-----------/---国----/------凉-------//-------/这-里----/
Ch:孤-立-的/王-國----/很-荒-涼,------//我-是--/這-裡-的-/女-皇
pi:gu1li4de/wang2guo2/hen3huan1liang2//wo3shi4/zhe4li3de/nü3huang2
♪:ku-li-tA/wang-kuo-/hRn-huan-liang-//wo-shY-/chA-li-tA/ny-huang
En:isolated/kingdom--/very+desolate--//I+is---/here's---/empress

風がピューと鳴る、心の中の嵐と同じように
---风---/------啸-----//------/---里-----/风-------/---样
Ch:風---/在-呼-嘯,----//像----/心-裡-的--/風-暴----/一-樣
pi:feng1/zai4-hu1xiao4//xiang4/xin1-li3de/feng1bao4/yi1yang4
♪:fRng-/tsai-hu-shiao//shiang/shin-li-tA/fRng-pao-/-i-yang
En:wind-/in+whistle---//seem--/mind's----/storm----/same

ただ神のみぞ知る、私が受けた傷
-----------/-----/--------//---/---过------/伤
Ch:只-有---/天---/知-道,--//我-/受-過-的---/傷
pi:zhi3you3/tian1/zhi1dao4//wo3/shou4guo4de/shang1
♪:chY-you-/thien/chY-tao-//wo-/shou-kuo-tA/shang
En:only----/God--/know----//I--/received---/injury


彼らに見られてはいけない、貴方の過去のような女の子は終わり
---别--/让---/---们--/进-来---/---见-----//--------/-------/----------/------从-
Ch:別--/讓---/他-們,-/進-來---/看-見,----//做-好---/女-孩,-/就-像-----/你-的-從-前
pi:bie2/rang4/ta1men-/jin4lai2/kan4-jian4//zuo4hao3/nü3hai2/jiu4-xiang4/ni3de-cong2qian2
♪:pie-/rang-/tha-mRn/chin-lai/khan-chien//tsuo-hao/ny-hai-/chiu-shiang/ni-tA-Zong-Cien
En:don't/let-/them---/come-in-/see-------//finish--/girl---/seem-------/your+past

隠れさせないで! 彼らは見る、既に見つけている
------------/---让---//---们--/---见-----//----/---发-现
Ch:躲-藏----/不-讓,--//他-們--/看-見,----//已--/被-發-現
pi:duo3cang2/bu4rang4//ta1-men/kan4-jian4//yi3-/pi1-fa4xian4
♪:tuo-Zang-/pu-rang-//tha-mRn/khan-chien//-i--/phi-fa-shien
En:hide-----/not+let-//they---/see-------//alre/found

ついて行くよ! もう振り返える方法は無い
---(随-/---/----//---头----/----/没------/办-
Ch:(隨-/它-/吧)2//回-頭----/已--/沒-有---/辦-法
pi:sui2/ta1/ba--//hui2tou2-/yi3-/mei2you3/ba4fa3
♪:sui-/tha/pa--//hui-thou-/-i--/mei-you-/pa-fa
En:follow/it-/!---//look-back/alre/not+have/way

ついて行くよ! あっという間に もう気にしない
---(随-/---/----//---转---------/---------/牵-挂
Ch:(隨-/它-/吧)2//一-轉-身------/不-再----/牽-掛
pi:sui2/ta1/ba--//yi1zhuan3shen1/bu4zai4--/qian1gua4
♪:sui-/tha/pa--//-i-chuan-shRn-/pu-tsai--/Cien-kua
En:follow/it-/!---//immediately---/no-longer/care

私は彼らに言いたいことがあっても、どんな風雨も
------/---------/---们--/---说---------/话--/----/风-
Ch:我-/不-管,---/他-們--/想-說-的------/話,-/任--/風-吹-雨-打,
pi:wo3/bu4guan3-/ta1-men/xiang3-shuo1de/hua4/ren4/feng1chui1yu3da3
♪:wo-/pu-kuan--/tha-mRn/shiang-shuo-tA/hua-/rRn-/fRng-Cui--yu-ta
En:I--/no+matter/them---/want+say+of---/talk/any-/wind-and-rain

私は凍(イ)てつく大地も恐れない
-------------/------------------/------/-
Ch:反-正-----/冰-天-雪-地-------/我-也-/不-怕
pi:fan3zheng4/bing1tian1-xue3di4/wo3ye3/bu4pa4
♪:fan-chRng-/ping-thien-shWe-ti/wo-yA-/pu-pha
En:anyway----/world-of-ice-and-snow/I+also/not+afraid

2.
この少しの距離が、全てを精緻(セイチ)に変えて!
---这--/---点-点-------/---离---//让---/-------/变----/---致
Ch:這--/一-點-點-的----/距-離,--//讓---/一-切--/變----/精-緻
pi:zhe4/yi1dian3dian3de/ju4li2--//rang4/yi1qie4/bian4-/jing1zhi4
♪:chA-/-i-tien-tien-tA/chW-li--//rang-/-i-Cie-/pien--/ching-chY
En:this/a-little-------/distance//let--/all----/change/fine

かつて悩ませた私の恐怖、私は遠くを思い出すだろう
------经-----/---扰---/---------惧----//会--/远-离---/---/---忆
Ch:曾-經-----/困-擾---/我-的-恐-懼,---//會--/遠-離---/我-/回-憶
pi:ceng2jing1/kun4rao3/wo3de-kong3-ju4//hui4/yuan3li2/wo3/hui2yi4
♪:ZRng-ching/khun-rao/wo-tA-khong-chW//hui-/yuan-li-/wo-/hui-i
En:before----/trouble-/my+fear--------//will/away----/I--/recall

今 始まる、私に 私の突破と極限を見せて!
---现--------/开------/让------/---见-----//----/-----/---------/---/极-
Ch:現-在-----/開-始---/讓-我---/看-見,----//是--/我-的/突-破----/和-/極-限
pi:xian4-zai4/kai1shi3/rang4wo3/kan4-jian4//shi4/wo3de/tu2-po4--/he2/ji2-xian4
♪:shien-tsai/khai-shY/rang-wo-/khan-chien//shY-/wo-tA/thu-pho--/hA-/chi-shien
En:now-------/start---/let+me--/see-------//is--/my-/breakthrough/and/limit

正しくても間違っていても、前に向かう
----------/对-错---/没------/极-------//-
Ch:不-分--/對-錯,--/沒-有---/極-限,---//向-前
pi:bu4fen1/dui4cuo4/mei2you3/ji2-xian4//xiang4qian2
♪:pu-fRn-/tui-Zuo-/mei-you-/chi-shien//shiang-Cien
En:even---/right+wrong/not+have/limit----//advance

風と空の対話と一緒に ついて行くよ! そして
---(随-/---/----//跟--/风---/---/天-空------/对-话
Ch:(隨-/它-/吧)2//跟--/風---/和-/天-空------/對-話
pi:sui2/ta1/ba--//gen1/feng1/he2/tian1-kong1/dui4hua4
♪:sui-/tha/pa--//kRn-/fRng-/hA-/thien-khong/tui-hua
En:follow/it-/!---//with/wind/and/sky---------/dialoque

ついて行くよ! 涙は もう落ちる事は無い
---(随-/---/----//---泪---/-------/-
Ch:(隨-/它-/吧)2//眼-淚---/不-再--/掉-下
pi:sui2/ta1/ba--//yan3lei4/bu4zai4/diao4xia4
♪:sui-/tha/pa--//ien-lei-/pu-tsai/tiao-shia
En:follow/it-/!---//tear----/no-longer/fall+down

この家、私を残させて!どんな風雨も
---这-个------//让------/--------//----/风-
Ch:這-個-家,--//讓-我---/留-下,--//任--/風-吹-雨-打,
pi:zhe4ge-jia1//rang4wo3/liu2xia4//ren4/feng1chui1yu3da3
♪:chA-kA-chia//rang-wo-/liu-shia//rRn-/fRng-Cui--yu-ta
En:this+home--//let+me--/remain--//any-/wind+rian

3.
私の力は空気の中から地上に拡散する
---------------/从----气-----------/扩------/-
Ch:我-力-量----/從-空-氣-中--------/擴-散---/到-地-上
pi:wo3li4liang4/cong2kong1qi4zhong4/kuo4san4/dao4di4shang4
♪:wo-li-liang-/Zong-khong-Ci-chong/khuo-san/tao-ti-shang
En:my+power----/from+air+in--------/spread--/to+land+on

私の霊魂は 様々な違う形の氷塊の中で旋回する
------灵-------/盘--------/---冰-块-------/---种----/--------/---状
Ch:我-靈-魂----/盤-旋-----/在-冰-塊-------/各-種----/不-同---/形-狀
pi:wo3ling2hun2/pan2-xuan2/zai4-bing1kuai4/ge4zhong3/bu4tong2/xing2zhuang4
♪:wo-ling-hun-/phan-shWan/tsai-ping-khuai/kA-chong-/pu-thong/shing-chuang
En:my+soul-----/circle----/in+ice+cube----/various--/different/shape

私の思想の結晶は鋭利(エイリ)な閃光に変わる
------/---------/结--------/变---------/锋--------/闪-
Ch:我-/思-想----/結-晶-----/變-成------/鋒-利-的--/閃-光
pi:wo3/si1xiang3/jie2-jing1/bian4cheng2/feng1li4de/shan3guan1
♪:wo-/sY-shiang/chie-ching/pien-CRng--/fRng-li-tA/shan-kuan
En:my-/thought--/crystal---/become-----/sharp-----/flash

私は決して振り返らない、過去は埋葬されるだろう
------/--------/---头--------//--------/会--/-
Ch:我-/永-不---/回-頭-看,----//以-往---/會--/被-埋-葬
pi:wo3/yong3bu4/hui2tou2-kan4//yi3wang3/hui4/bei4mai2zang4
♪:wo-/yong-pu-/hui-thou-khan//-i-wang-/hui-/pei-mai-tsang
En:I--/never---/look-back----//past----/will/buried

ついて行くよ! 夜明けの中 私を昇華させて!
---(随-/---/----//让------/--------------------/升-华
Ch:(隨-/它-/吧)2//讓-我---/在-曙-光-中---------/昇-華
pi:sui2/ta1/ba--//rang4wo3/zai4shu3guang1zhong1/sheng1hua2
♪:sui-/tha/pa--//rang-wo-/tsai-shu-kuang-chong/shRng-hua
En:follow/it-/!---//let+me--/in+dawn+in----------/sublimate

ついて行くよ! 完全に蒸発させて!
---(随-/---/----//让---/--------/------发
Ch:(隨-/它-/吧)2//讓---/完-美---/被-蒸-發
pi:sui2/ta1/ba--//rang4/wan2mei3/bei4zheng1fa1
♪:sui-/tha/pa--//rang-/wan-mei-/pei-chRng-fa
En:follow/it-/!---//let--/perfect-/evaporated

この家、私を残させて!陽光の下、どんな風雨も
---这-个------//----/阳-----------------//----/风-
Ch:這-個-家,--//在--/陽-光-之-下,-------//任--/風-吹-雨-打,
pi:zhe4ge-jia1//zai4/yang2guang1zhi1xia4//ren4/feng1chui1yu3da3
♪:chA-kA-chia//tsai/yang-kuang-chY-shia//rRn-/fRng-Cui--yu-ta
En:this+home--//in--/sunshine+under-----//any-/wind+rian

私は凍(イ)てつく大地も恐れない
-------------/------------------/------/-
Ch:反-正-----/冰-天-雪-地-------/我-也-/不-怕
pi:fan3zheng4/bing1tian1-xue3di4/wo3ye3/bu4pa4
♪:fan-chRng-/ping-thien-shWe-ti/wo-yA-/pu-pha
En:anyway----/world-of-ice-and-snow/I+also/not+afraidブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/1413-eaa2ae0b

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
82位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
16位
アクセスランキングを見る>>

アクセス解析

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

>