Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |恋愛魔力「恋の魔力-Chinese ver-」 [ガリレオ] by A-Lin+
FC2ブログ

Entries

恋愛魔力「恋の魔力-Chinese ver-」 [ガリレオ] by A-Lin+

(grammar)


恋愛魔力
恋の魔力-Chinese ver-中国語版

song of 「ガリレオ」
Kr-恋の魔力 by HARA+(Kara)

song by A-Lin+
中国語 歌手一覧

1.
速く来る、私は愛の勇気を持っている
--------/过-来--/-------------//关-于---/爱--------/---气
Ch:快---/過-來--/加--/持--/我,//關-於---/愛-情-的--/勇-氣
pi:kuai4/guo4lai/jia1/chi2/wo3//guan1yu2/ai4qing2de/yong3qi4
♪:khuai/kuo-lai/chia/CY--/wo-//kuan-yu-/ai-Cing-tA/yong-Ci
En:fast-/back---/up--/hold/me-//about---/love's----/courage

貴方の言葉1つ1つは 全て私の心を左右できるから
------为---/----/------话---//--------/-----/--------/
Ch:因-為---/你--/每-句-話,--//都-都---/能---/左-右---/我-的-心
pi:yin1wei4/ni3-/mei3ju4hua4//dou1dou1/neng2/zuo3you4/wo3de-xin1
♪:in--wei-/ni--/mei-chW-hua//tou-tou-/nRng-/tsuo-you/wo-tA-shin
En:because-/your/every+word-//all-----/can--/influence/my+heart

1人1人が恋に落ちたの? 全ては古琴(コキン)[=七弦琴]で弾ける
--------------/---个------/爱---------//----/会--/弹--/
Ch:是-不-是---/每-個-人---/愛-上-了,--//都--/會--/彈--/古-琴
pi:shi4bu4shi4/mei3ge4ren2/ai4shang4le//dou1/hui4/dan4/gu3qin2
♪:shY-pu-shY-/mei-kA-rRn-/ai-shang-lA//tou-/hui-/tan-/ku-Cin
En:is-not-----/everyone--/fell-in-love//all-/can-/splay/Guqin

私は~だろうか?私は~でしょう?私たちは~できますか?
------/会----会---/---/对--对-----//---们-/------/
Ch:我-/會-不-會,--/我-/對-不-對,--//我-們-/可-以-/不-可-以
pi:wo3/hui4bu4hui4/wo3/dui4bu4dui4//wo3men/ke3yi3/bu4ke3yi3
♪:wo-/hui-pu-hui-/wo-/tui-pu-tui-//wo-mRn/khA-i-/pu-khA-i
En:I--/will?------/I--/right------//we----/can---/not+can


私には周囲の一種類の声が聞こえる、私の胸の中で止まらずに叩く
------/听-见------/---围------/---种----/声--------//-------------------/-----/个-/
Ch:我-/聽-見------/周-圍-的---/一-種----/聲-音,----//在-我-胸-口--------/敲---/個-/不停
pi:wo3/ting1-jian4/zhou1wei2de/yi1zhong3/sheng1yin1//zai4-wo3-xiong-kou3/qiao1/ge4/bu4ting2
♪:wo-/thing-chien/chou-wei-tA/-i-chong-/shRng-in--//tsai-wo-shiong-khou/Ciao-/kA-/pu-thing
En:I--/hear-------/around-----/one+kind-/sound-----//in+my+chest--------/knock/a--/not+stop

実際には明らかに貴方に素直に向き合いたい。私が貴方を見る度に、
------实---/----------/------/----------/---对----/---//---当----/---/见-------/
Ch:其-實---/明-明-----/想----/坦率------/面-對----/你,//每-當----/我-/見-到----/你
pi:qi2shi2-/ming2ming2/xiang3/tan3shuai4/mian4dui4/ni3//mei3dang1/wo3/jian4dao4/ni3
♪:Ci-shY--/ming-ming-/shiang/than-shuai/mien-tui-/ni-//mei-tang-/wo-/chien-tao/ni
En:actually/clearly---/want--/frank-----/face-----/you//every----/I--/see------/you

何故 貴方の目を避けるの
---为-----/闪-------/
Ch:為-何--/閃-躲----/你-的-眼-睛
♪:wei2he2/shan3guo3/ni3de-yan3jing1
pi:wei-hA-/shan-kuo-/ni-tA-ien-ching
En:why----/dodge----/your+eyes

貴方が好きだから、そんな貴方が好き、この愛の魔力
------为---/---欢---/---/---么/---欢---/---//这-恋-爱------/
Ch:因-為---/喜-歡---/你,/那-麼/喜-歡---/你,//這-戀-愛-的---/魔-力
pi:yin1wei4/xi3-huan/ni3/na4me/xi3-huan/ni3//zhe4lian4ai4de/mo2li4
♪:in--wei-/shi-huan/ni-/na-mA/shi-huan/ni-//chA-lien-ai-tA/mo-li
En:because-/like----/you/so---/like----/you//this+love's---/magic+power

私を少し途方に暮れさせる、少しも穏やかではない
---让------/---点----/---/---------------/--点-----------/
Ch:譲-我---/有-點----/得-/不-知-所-措----/一點-都-不-----/淡-定
pi:rang4wo3/you3dian3/de2/bu4zhi1suo3cuo4/yi1dian3dou1bu4/dan4ding4
♪:rang-wo-/you-tien-/tA-/pu-chY-suo-Zuo-/-i-tien-tou-pu-/tan-ting
En:let+me--/a-little-/get/be-at-a-loss---/not-a-little-t-/calm

優しく貴方に近づきたい、でも終わりない不安
---------/温--------/---------/---//却--/--------/
Ch:想----/溫-柔-的--/靠-近----/你,//卻--/忐-忑---/不-已
pi:xiang3/wen1rou2de/kao4-jin4/ni3//que4/tan3-te4/bu4yi3
♪:shiang/wRn-rou-tA/khao-chin/ni-//CWe-/than-thA/pu-i
En:want--/gentle----/close----/you//but-/perturbed/endlessly

私は混乱して、混乱して、惜しまない、忘れた呼吸
------/--------/乱-----/舍----/-------/
Ch:我-/慌-了,--/亂-了,-/捨-得-/忘-了--/呼-吸
pi:wo3/huang1le/luan4le/she3de/wang4le/hu1xi1
♪:wo-/huang-lA/luan-lA/shA-tA/wang-lA/hu-shi
En:I--/confused/confused/↓---/forgot―/breath
/not-grudge/
まだ私を抱きしめない、ヘイyeah 貴方は私の心を全く理解しない
---还-----/拥-------/---//-------/---/----/--------/
Ch:還-不--/擁-抱----/我,//嘿yeah/你--/都--/不-懂--/我的心
pi:hai2bu4/yong1bao4/wo3//hei1---/ni3/dou1/bu4dong3/wo3dexin1
♪:hai-pu-/yong-pao-/wo-//hei----/ni-/tou-/pu-tong-/wo-tA-shin
En:yet+not/hug2-----/me-//Hey----/you/all-/not+know/my+heart

2.
時々 愛も人を徹底的に退化させる
------时-------/爱--/---会--/让-------/--------/-------/彻-
Ch:有-時-候----/愛--/也-會--/讓-人----/退-化---/得-很--/徹-底
pi:you3shi2hou4/ai4-/ya3hui4/rang4ren2/tui4hua4/de-hen3/che4di3
♪:you-shY-hou-/ai--/ya-hui-/rang-rRn-/thui-hua/tA-hRn-/CA--ti
En:sometimes---/love/also---/let+man--/degraded/very---/completely

さもなければ何故貴方を見ているのか、その時 私は賢くなくなる
------------/为-----/---着---/---//---/----/变------/---聪
Ch:不-然----/為-何--/看-著---/你,//我-/就--/變-得---/不-聰-明
pi:bu4ran2--/wei2he2/kan4-zhe/ni3//wo3/jiu4/bian4de2/bu4cong1ming2
♪:pu-ran---/wei-hA-/khan-chA/ni-//wo-/chiu/pien-tA-/pu-Zong-ming
En:otherwise/why----/look+ing/you//I--/then/become-/not+clever

あの言葉は出したくない、どのように貴方に伝えるべきだろう
---------话--/--------------/该--/---样----/-----/---诉-/
Ch:那-句-話--/想-不-出,-----/該--/怎-樣----/能---/告-訴-/你
pi:na4ju4hua4/xiang3-bu4chu1/gai1/zen3yang4/neng2/gao4su/ni3
♪:na-chW-hua/shiang-pu-Cu--/kai-/tsRn-yang/nRng-/kao-su/ni
En:that+word-/want+not+out--/should/how----/can--/tell--/you

貴方は全て目の中に見ているだろうか?
----会----会--/---/---------/----/------里
Ch:(會-不-會)2/你-/全都-----/看--/在-眼-裡
pi:hui4bu4hui4/ni3/quan2dou1/kan4/zai4yan3li3
♪:hui-pu-hui-/ni-/CWan-tou-/khan/tsai-ien-li
En:will?------/you/all------/see-/in+eye+in

以前にどれだけ持っていても、恋愛の中で同じように冷静を失くす
------------/拥----过-----/---------/---经-----//---恋-爱----/---样---/-------/--靜
Ch:不-管----/擁-有-過-----/多-少----/曾-經,----//在-戀-愛----/一-樣---/失-去--/冷-靜
pi:bu4guan3-/yong3you3guo4/duo1shao3/ceng2jing1//zai4-lian4ai/yi1yang4/shi1qu4/leng3jing4
♪:pu-kuan--/yong-you-kuo-/tuo-shao-/ZRng-ching//tsai-lien-ai/-i-yang-/shY-CW-/lRng-ching
En:no+matter/haveed-------/how-m----/before----//in+love-----/same----/lose---/cool

模範解答なんて無い、私の空を快晴にさせて!
---没------/---个-/准---/------/------//让---/-----------------/-
Ch:沒-有---/一-個-/準---/答-案-/可-以,//讓---/我-的-天-空------/都-放-晴
pi:mei2you3/yi1ge4/zhun3/da2an4/ke3yi3//rang4/wo3de-tian1-kong1/dou1fang4qing2
♪:mei-you-/-i-kA-/chun-/ta-an-/khA-i-//rang-/wo-tA-thien-khong/tou-fang-Cing
En:no+have-/a-----/↓---/answer/can---//let--/my+sky-----------/all+clear-up
/standard/
私に愛をもっと簡単に手に入れさせて!
---让------/爱--/---/
Ch:譲-我---/愛--/得-/更-容-易
pi:rang4wo3/ai4-/de2/geng4rong2yi4
♪:rang-wo-/ai--/tA-/kRng-rong-i
En:let+me--/love/get/more+easy

貴方が好きだから、そんな貴方が好き、この愛の魔力
------为---/---欢---/---/---么/---欢---/---//这-恋-爱------/
Ch:因-為---/喜-歡---/你,/那-麼/喜-歡---/你,//這-戀-愛-的---/魔-力
pi:yin1wei4/xi3-huan/ni3/na4me/xi3-huan/ni3//zhe4lian4ai4de/mo2li4
♪:in--wei-/shi-huan/ni-/na-mA/shi-huan/ni-//chA-lien-ai-tA/mo-li
En:because-/like----/you/so---/like----/you//this+love's---/magic+power

私を少し途方に暮れさせる、少しも穏やかではない
---让------/---点----/---/---------------/--点-----------/
Ch:譲-我---/有-點----/得-/不-知-所-措----/一點-都-不-----/淡-定
pi:rang4wo3/you3dian3/de2/bu4zhi1suo3cuo4/yi1dian3dou1bu4/dan4ding4
♪:rang-wo-/you-tien-/tA-/pu-chY-suo-Zuo-/-i-tien-tou-pu-/tan-ting
En:let+me--/a-little-/get/be-at-a-loss---/not-a-little-t-/calm

快楽がある、焦りがある、存在する甘さを算出して!この愛の、魔力
-------/---乐---/----/着------//----------/----/--------//这-恋-爱------/
Ch:有--/快-樂---/有--/著-急,--//算-出-----/有--/甜-蜜,--//這-戀-愛-的---/魔-力
pi:you3/kuai4le4/you3/zhao2ji2//suan4chu1-/you3/tian2mi4//zhe4lian4ai4de/mo2li4
♪:you-/khuai-lA/you-/chAo-chi//suan-Cu---/you-/thien-mi//chA-lien-ai-tA/mo-li
En:have/happy---/exist/worry--//figure-out/have/sweet---//this+love's---/magic+power

この種の苦痛もとても幸福にさせる、美しい招待のように
---让---/这-种-----/---------/---/----/--------//------/---丽----/---请
Ch:譲---/這-種-----/痛-苦----/也-/很--/幸-福,--//像----/美-麗-的-/邀-請
pi:rang4/zhe4zhong3/tong4-ku3/ye3/hen3/xing4fu2//xiang4/mei3li4de/yao1qing3
♪:rang-/chA-chong-/thong-khu/yA-/hRn-/shing-fu//shiang/mei-li-tA/yao-Cing
En:let--/this+type-/pain-----/also/very/happy--//seem---/beautiful/invite

優しく貴方に近づきたい、でも終わりない不安
---------/温--------/---------/---//却--/--------/
Ch:想----/溫-柔-的--/靠-近----/你,//卻--/忐-忑---/不-已
pi:xiang3/wen1rou2de/kao4-jin4/ni3//que4/tan3-te4/bu4yi3
♪:shiang/wRn-rou-tA/khao-chin/ni-//CWe-/than-thA/pu-i
En:want--/gentle----/close----/you//but-/perturbed/endlessly

私は混乱して、混乱して、惜しまない、忘れた呼吸
------/--------/乱-----/舍----/-------/
Ch:我-/慌-了,--/亂-了,-/捨-得-/忘-了--/呼-吸
pi:wo3/huang1le/luan4le/she3de/wang4le/hu1xi1
♪:wo-/huang-lA/luan-lA/shA-tA/wang-lA/hu-shi
En:I--/confused/confused/↓---/forgot―/breath
/not-grudge/
まだ私を抱きしめない、もっと多くの魔法を見せて!
---还-----/拥-------/---//---------/-----------/
Ch:還-不--/擁-抱----/我,//施-展----/更-多-的---/魔-力
pi:hai2bu4/yong1bao4/wo3//shi1zhan3/geng4duo1de/mo2li4
♪:hai-pu-/yong-pao-/wo-//shY-chan-/kRng-tuo-tA/mo-li
En:yet+not/hug------/me-//display--/more+many--/magic+power

私の耐えられない一撃、全ては私が払った私の心の為に
--------/-------/---击--//---/----/---为---/---/---------/
Ch:我-的/不-堪--/一-擊,-//都-/是--/因-為---/我-/付-出-了-/我-的-心
pi:wo3de/bu4kan1/yi1ji1//dou1/shi4/yin1wei4/wo3/fu4chu1le/wo3de-xin1
♪:wo-tA/pu-khan/-i-chi//tou-/shY-/-in-wei-/wo-/fu-Cu--lA/wo-tA-shin
En:my---/can't+-/one+--//all-/is--/because-/I--/pay+ed---/my+heart
/--+bear/--+hit//

速く来る、私は愛の勇気を持っている
--------/过-来--/-------------//关-于---/爱--------/---气
Ch:快---/過-來--/加--/持--/我,//關-於---/愛-情-的--/勇-氣
pi:kuai4/guo4lai/jia1/chi2/wo3//guan1yu2/ai4qing2de/yong3qi4
♪:khuai/kuo-lai/chia/CY--/wo-//kuan-yu-/ai-Cing-tA/yong-Ci
En:fast-/back---/up--/hold/me-//about---/love's----/courage

貴方の言葉1つ1つは 全て私の心を左右できるから
------为---/----/------话---//--------/-----/--------/
Ch:因-為---/你--/每-句-話,--//都-都---/能---/左-右---/我-的-心
pi:yin1wei4/ni3-/mei3ju4hua4//dou1dou1/neng2/zuo3you4/wo3de-xin1
♪:in--wei-/ni--/mei-chW-hua//tou-tou-/nRng-/tsuo-you/wo-tA-shin
En:because-/your/every+word-//all-----/can--/influence/my+heart

愛は今回不思議に自分を変えたから
----------/爱--/这--------/神-奇-的--/改-变------/
Ch:既-然--/愛--/這-一-次--/神-奇-的--/改-變-了---/自-己
pi:ji4ran2/ai4-/zhe4yi1ci4/shen2qi2de/gai3bian4le/zi4ji3
♪:chi-ran/ai--/chA--i-ZY-/shRn-Ci-tA/kai-pien-lA/tsY-chi
En:because/love/this-time-/magical+ly/change+ed--/self

いつか、いつか、私たちを1つにさせるだろう
---总----------------/会--------------/会--/让-我-们---/
Ch:總-有-一-天,------/會-有-一-天,----/會--/讓-我-們---/在-一-起
pi:zong3-you3yi1tian1/hui4you3yi1tian1/hui4/rang4wo3men/zai4yi1qi3
♪:tsong-you-i--thien/hui-you-i--thien/hui-/rang+wo-mRn/tsai-i-Ci
En:some-day----------/ ome-day--------/will/let+us-----/in+together


ブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/1308-a59427d1

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
82位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
16位
アクセスランキングを見る>>

アクセス解析

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

>