Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |Magia-Chinese ver- [魔法少女まどかマギカED] by 梦璟SAYA
FC2ブログ

Entries

Magia-Chinese ver- [魔法少女まどかマギカED] by 梦璟SAYA

(grammar)

Magia-Chinese ver- 中国語版

song of 「魔法少女まどかマギカ ED」
魔法少女まどか☆マギカ一覧 List of Madoka Magica

song by 梦璟SAYA
中国語 歌手一覧
1.
澄んだ湖面の波、誰かの倒れた影が乱れた、誰かの平静が乱れた、漠然とした誰かの目
------------------------------/拨-乱-----/谁--------------/搅-乱--------/谁-----------------/-----/谁-
Ch:湖-面---/波-光----/粼-粼,--/撥-亂-了--/誰-的-倒-影,----/攪-亂-了-----/誰-的-平-靜,-------/模-糊/誰-的-眼-睛
pi:hu2mian4/bo1guang1/lin2lin2/bo1luan4le/shui2dedao3ying3/jiao3luan4-le/shui2de-ping2-jing4/mo2hu/shui2de-yan3jing1
♪:hu-mien-/po-kuang-/lin-lin-/po-luan-lA/shui-tA-tao--ing/chiao-luan-lA/shui-tA-phing-ching/mo-hu/shui-tA-ien-ching
En:lake+---/wave+----/clear---/move+-----/so's+upset+-----/confuse+ed---/so's+tranquil------/vague/so's+eye2
/-+surface/--+light/ /+random+ed/---------+shadow/
寒い深夜に光が輝く、誰かの静寂が目覚めた、粉々になった誰かの夢、誰かの心が目覚める
----------------------/凛-凛---/唤-----------/谁--------------/----------/谁----梦----------/----------/谁-------灵
Ch:深-夜---/寒-光-----/凜-凜,--/喚-醒-了-----/誰-的-沉-寂,----/破-碎-了--/誰-的-夢-境,------/清-醒-----/誰-的-心-靈
pi:shen1ye4/han2guang1/lin3lin3/huan4xing3-le/shui2de-chen2ji4/po4sui4-le/shui2de-meng4jing4/qing1xing3/shui2de-xin1ling2
♪:shRn-yA-/han-kuang-/lin-lin-/huan-shing-lA/shui-tA-CRn-chi-/pho-sui-tA/shui-tA-mRng-ching/Cing-shing/shui-tA-shin-ling
En:midnight/cold+light/cold2---/wake+ed------/so's+silence----/broken2+ed/so's+dream+land---/clear+----/so's+heart

人と人の間の脆弱な絆、まだ時々 騙されている、隠蔽(インペイ)が積み重なっている、まだできる
--------------/---间----/----------/维-繫--/---时-----/还--/------骗--------/层-层-----/--------/---/还---/
Ch:人-和-人---/之-間,---/脆-弱-的--/維-繫,-/有-時-----/還--/被-欺-騙-所-----/層-層-----/蒙-蔽,--/可-/還---/是
pi:ren2he2ren2/zhi1jian1/cui4ruo4de/wei2ji4/you3shi2--/hai2/bei4qi1pian4suo3/ceng2ceng2/meng2bi4/ke3/hai2-/shi4
♪:rRn-hA-rRn-/chY-chien/Zui-ruo-tA/wei-chi/you-shY---/hai-/pei-Ci-phien-suo/ZRng-ZRng-/mRng-pi-/khA/hai--/shY
En:man+and+man/of+betw--/weak------/maintain/sometimes/still/deceived-------/layers----/cover---/can/still/is

努力は同類と親友を見つけている、希望は孤独から離れている、無音の侵略
---------/寻----着-----/---类----/与-/-------/--------/远-离---/---独-寂----/---无-声-----------/---袭
Ch:努-力-/尋-找-著,----/同-類----/與-/知-己,-/希-望---/遠-離---/孤-獨-寂-寞,/悄-無-聲-息-的-----/侵-襲
pi:nu3li4/xun2zhao3-zhe/tong2lei4/yu3/zhi1ji3/xi1wang4/yuan3li2/gu1du2ji4mo4/qiao1wu2sheng1xi1de/qin1xi2
♪:nu-li-/shWn-chao-chA/thong-lei/yu-/chY-chi/shi-wang/yuan-li-/ku-tu-chi-mo/Ciao-u-shRng-shi-tA/Ci-shi
En:effort/seek+ing-----/similar--/and/confidant/hope--/away----/lonely------/silently-----------/invade


世界に未だ出現していない孤独な生命体、誰も自分の世界に生きられない
------间----/从-------/---现----/---单----/------体------/谁----无-------/---------/----------/------里
Ch:世-間----/從-未----/出-現----/孤-單-的-/生-命-體,-----/誰-都-無-法----/活--/在--/自-己-的--/世-界-裡
pi:shi4jian1/cong2wei4/chu1xian4/gu1dan1de/sheng1ming4ti3/shui2dou1wu2fa3/huo2/zai4/zi4-ji3-de/shi4jie4li3
♪:shY-chien/Zong-wei-/Cu--shien/ku-tan-tA/shRng-ming-thi/shui-tou--u-fa-/huo-/tsai/tsY-chi-tA/shY-chie-li
En:world----/never----/appear---/lonely---/lifeform------/nobody---------/live/in--/self2+of--/world+in

高く築いた心の壁に逃げても、ただ自分を傷つけるだけ
-----------/--------/筑------/---墙-----/来--/-------/--------------------/伤--------/
Ch:即-使---/高-高---/築-起,--/心-牆-----/來--/逃-避,-/也-只--/是--/自-己--/傷-害,----/自-己--/而-已
pi:ji2-shi3/gao1gao1/zhu2qi3-/xin1qiang2/lai2/tao2bi4/ye3zhi3/shi4/zi4-ji3/shang1hai4/zi4-ji3/er2yi3
♪:chi-shY-/kao-kao-/chu-Ci--/shin-Ciang/lai-/thao-pi/yA-chY-/shY-/tsY-chi/shang-hai-/tsY-chi/Rr-i
En:even-if-/highly--/build-up/heart+wall/do--/escape-/only---/is--/self---/wound-----/self---/no-more

もし傷ついた後、悲しくなるだけなら、忘れられた勇気を拾おうとしている
----------/-------/-------/后--/------------/伤--------/试-着--/-------/---遗------------/---气
Ch:如-果--/害-怕--/付-出--/後--/只--/得-到--/傷-心,----/試-著--/拾-起--/被-遺-忘-了-的---/勇-氣
pi:ru2guo3/hai4pa4/fu4chu1/hou4/zhi3/de2dao4/shang1xin1/shi4zhe/shi1qi3/bei4yi2wang4le-de/yong3qi4
♪:ru-kuo-/hai-pha/fu-Cu--/hou-/chY-/tA-tao-/shang-shin/shY-chA/shY-Ci-/pei-i--wang-lA-tA/yong-Ci
En:if-----/fear--/pay---/after/only/get----/grieve----/try+ing/pick-up/forgotten--------/courage

笑顔で接する、幸福も不幸も、臆病な腕を開く努力をして! 信じて!
--------/---------/来--/---------/---对----/-----/与-/--------/------/张-开-----/胆--------/双--------/
Ch:用---/微-笑----/來--/接-受,---/面-對----/幸---/與-/不-幸,--/努-力-/張-開,----/膽-怯-的--/雙-臂,----/去-/相-信
pi:yong4/wei1xiao4/lai2/jie1shou4/mian4dui4/xing4/yu3/bu4xing4/nu3li4/zhang1kai1/dan3qie4de/shuang1bi4/qu4/xiang1-xin4
♪:yong-/wei-shiao/lai-/chie-shou/mien-tui-/shing/yu-/pu-shing/nu-li-/chang-khai/tan-Cie-tA/shuang-pi-/CW-/shiang-shin
En:use--/smile----/do--/accept---/face-----/lucky/and/un+lucky/effort/open------/timid-----/arm-------/do-/believe
*//

2.
泣いている誰か為に、努力する誰かの為に、強い心に変わりたい、この小さな希望
---为----/谁------/------/----/为----/谁------/------/------/变-----/坚-强--------/----/这--/-------------/
Ch:為-了-/誰-而---/哭-泣,/又--/為-了-/誰-而---/努-力,/想----/變-得--/堅-強-的-----/心,-/這--/渺-小-的-----/希-冀
pi:wei4le/shui2er2/ku1qi4/you4/wei2le/shui2er2/nu3li4/xiang3/bian4de/jian1qiang2de/xin1/zhe4/miao3xiao3-de/xi1-ji4
♪:wei-lA/shui-Rr-/khu-Ci/you-/wei-lA/shui-Rr-/nu-li-/shiang/pien-tA/chien-Cien-tA/shin/chA-/miao-shiao-tA/shi-chi
En:for---/so------/cry---/also/for---/so------/ceffort/want-/become-/strong-------/heart/this/tiny--------/hope

最後まで休まず鼓動する、後悔を恐れずに、戻れない道、簡単に諦めたくない
------终-----/---动-----/-------/---惧--/后------/--/结------/--------/------------/轨-迹--/---/------/轻---/----/--弃
Ch:始-終-----/跳-動-----/不-息,-/畏-懼--/後-悔---/的/結-局,--/不-能---/逆-向-的----/軌-跡,-/不-/想----/輕---/言--/放-棄
pi:shi3zhong1/tiao4dong4/bu4xi1-/wei4ju4/hou4hui3/de/jie2-ju2/bu4neng2/ni4xiang4-de/gui3ji4/bu4/xiang3/qing1/yan2/fang4qi4
♪:shY-tsong-/thiao-tong/pu-shi-/wei-chW/hou-hui-/tA/chie-chW/pu-nRng-/ni-shiang-tA/kui-chi/pu-/shiang/Cing-/ien-/fang-Ci
En:till-end--/beat------/no+rest/fear---/regret--/of/result--/not+can-/reversing---/track---/not/want-/light/say-/give-up

人と人の間の脆弱な威信、真摯な感情で硬くなる、
--------------/---间----/----------/--------------/---诚------/---------/---够----/变-----/坚-
Ch:人-和-人---/之-間,---/脆-弱-的--/威-信,--/用---/真-誠------/感-情----/能-夠----/變-得--/堅-定
pi:ren2he2ren2/zhi1jian1/cui4ruo4de/wei1xin4/yong4/zhen1cheng2/gan3qing2/neng2gou4/bian4de/jian1ding4
♪:rRn-hA-rRn-/chY-chien/Zui-ruo-tA/wei-shin/yong-/chRn-CRng--/kan-Cing-/nRng-kou-/pien-tA/chien-ting
En:man+and+man/of+betw--/weak------/prestige/use--/sincere----/feel-----/can------/become /firm

止まらずに探している、同類と親友、支援と激励を得たい、存在の世界の意味
------------/会--/--------/寻----着-----/---类----/与-/-------/--------/-------/---撑-----/---励-/------于---/------/---义
Ch:所-以----/會,-/不-停---/尋-找-著,----/同-類----/與-/知-己--/希-望,--/得-到--/支-撐-----/鼓-勵,/存-在-於---/世-的-/意-義
pi:suo3yi3--/hui4/bu4ting2/xun2zhao4-zhe/tong2lei4/yu3/zhi1ji3/xi1wang4/de2dao4/zhi1cheng1/gu3li4/cun2zai4yu2/shi4de/yi4yi4
♪:suo--i---/hui-/pu-thing/shWn-chao-chA/thong-lei/yu-/chY-chi/shi-wang/tA-tao-/chY-CRng--/ku-li-/ZYn-tsai-yu/shY-tA/i--i
En:therefore/will/not+stop/seek+ing-----/similar--/and/confidant/hope--/get+to-/support---/enourage/exist+in-/world's/meaning


世界に未だ出現していない孤独な生命体、誰も自分の世界に生きられない
------间----/从-------/---现----/---单----/------体------/谁----无-------/---------/----------/------里
Ch:世-間----/從-未----/出-現----/孤-單-的-/生-命-體,-----/誰-都-無-法----/活--/在--/自-己-的--/世-界-裡
pi:shi4jian1/cong2wei4/chu1xian4/gu1dan1de/sheng1ming4ti3/shui2dou1wu2fa3/huo2/zai4/zi4-ji3-de/shi4jie4li3
♪:shY-chien/Zong-wei-/Cu--shien/ku-tan-tA/shRng-ming-thi/shui-tou--u-fa-/huo-/tsai/tsY-chi-tA/shY-chie-li
En:world----/never----/appear---/lonely---/lifeform------/nobody---------/live/in--/self2+of--/world+in

高く築いた心の壁に逃げても、ただ自分を傷つけるだけ
-----------/--------/筑------/---墙-----/来--/-------/--------------------/伤--------/
Ch:即-使---/高-高---/築-起,--/心-牆-----/來--/逃-避,-/也-只--/是--/自-己--/傷-害,----/自-己--/而-已
pi:ji2-shi3/gao1gao1/zhu2qi3-/xin1qiang2/lai2/tao2bi4/ye3zhi3/shi4/zi4-ji3/shang1hai4/zi4-ji3/er2yi3
♪:chi-shY-/kao-kao-/chu-Ci--/shin-Ciang/lai-/thao-pi/yA-chY-/shY-/tsY-chi/shang-hai-/tsY-chi/Rr-i
En:even-if-/highly--/build-up/heart+wall/do--/escape-/only---/is--/self---/wound-----/self---/no-more

もし傷ついた後、悲しくなるだけなら、忘れられた勇気を拾おうとしている
----------/-------/-------/后--/------------/伤--------/试-着--/-------/---遗------------/---气
Ch:如-果--/害-怕--/付-出--/後--/只--/得-到--/傷-心,----/試-著--/拾-起--/被-遺-忘-了-的---/勇-氣
pi:ru2guo3/hai4pa4/fu4chu1/hou4/zhi3/de2dao4/shang1xin1/shi4zhe/shi1qi3/bei4yi2wang4le-de/yong3qi4
♪:ru-kuo-/hai-pha/fu-Cu--/hou-/chY-/tA-tao-/shang-shin/shY-chA/shY-Ci-/pei-i--wang-lA-tA/yong-Ci
En:if-----/fear--/pay---/after/only/get----/grieve----/try+ing/pick-up/forgotten--------/courage

笑顔で接する、幸福も不幸も、臆病な腕を開く努力をして! 信じて!
--------/---------/来--/---------/---对----/-----/与-/--------/------/张-开-----/胆--------/双--------/
Ch:用---/微-笑----/來--/接-受,---/面-對----/幸---/與-/不-幸,--/努-力-/張-開,----/膽-怯-的--/雙-臂,----/去-/相-信
pi:yong4/wei1xiao4/lai2/jie1shou4/mian4dui4/xing4/yu3/bu4xing4/nu3li4/zhang1kai1/dan3qie4de/shuang1bi4/qu4/xiang1-xin4
♪:yong-/wei-shiao/lai-/chie-shou/mien-tui-/shing/yu-/pu-shing/nu-li-/chang-khai/tan-Cie-tA/shuang-pi-/CW-/shiang-shin
En:use--/smile----/do--/accept---/face-----/lucky/and/un+lucky/effort/open------/timid-----/arm-------/do-/believe
*//

3.
時々 夜に囚われても、最後には夜明けに太陽が昇るから
---无-论--/------------/---------/-----------/总-会----/--------/从---/---阳----/------------/
Ch:無-論--/被--/黑-夜--/囚-禁----/多-少-次---/總-會----/黎-明,--/從---/太-陽----/升-起-的----/那-一-刻--/起
pi:wu2lun4/bei4/hei1ye4/qiu2jin4-/duo1shaoci4/zong3hui4/li2ming2/cong2/tai4yang2/sheng1qi3-de/na1yi1ke4-/qi3
♪:u--lun-/pei-/hei-yA-/Ciu-chin-/tuo-shao-ZY/tsong-hui/li-ming-/Zong-/thai-yang/shRng-Ci-tA/na-i--khA--/Ci
En:no+matter/--/night--/imprisone/some+times-/finally--/dawn----/cause/sun------/rise+ing---/that+moment/rise

既に示されている、既に解き放たれた全く新しい別の運命の歯車は開く
----------/预----着----/---------/----/------轮----/---运----/齿-轮---/开-启--/----/
Ch.:就-已-/預-示-著----/全-新----/是--/另-一-輪----/命-運----/齒-輪---/開-啟,-/已--/解-禁
pi:jiu4yi3/yu4shi4zhe--/quan2xin1/shi4/ling4yi1lun2/ming4yun4/chi3lun1/kai1qi3/yi3-/jie3-jin1
♪:chiu-i-/yu-shY-chA--/CWan-shin/shY-/ling-i--lun-/ming-yun-/CY--lun-/khai-Ci/i---/chie-chin
En:alre---/forebode+ing/all+new--/is--/another-----/fate-----/gear----/open---/alre/solve+ban

もし願うなら もう一度 挑戦を継続する、光はすぐ手の中に握る
----------------------/---战-----/--/继-续---/--------/愿------/-----------/----/紧-紧----/
Ch:或--/是--/再-一-次-/挑-戰-----/的/繼-續---/只-要---/願-意,--/光-芒------/就--/緊-緊----/握-/在-手-心
pi:huo4shi4/zai4yi1ci4/tiao3zhan4/de/ji4-xu4-/zhi3yao4/yuan4yi4/guang1mang2/jiu4/jin3-jin3/wo4/zai4shou3-xin1
♪:huo-/shY-/tsai-i-ZY/thiao-chan/tA/chi-shW-/chY-yao-/yuan-i--/kuang-mang-/chiu/chin-chin/wo-/tsai-shou-shin
En:or--/is--/again----/challenges/of/continue/if------/hope----/light+ray--/soon/tightly-/hold/in+palm


世界に未だ出現していない孤独な生命体、誰も自分の世界に生きられない
------间----/从-------/---现----/---单----/------体------/谁----无-------/---------/----------/------里
Ch:世-間----/從-未----/出-現----/孤-單-的-/生-命-體,-----/誰-都-無-法----/活--/在--/自-己-的--/世-界-裡
pi:shi4jian1/cong2wei4/chu1xian4/gu1dan1de/sheng1ming4ti3/shui2dou1wu2fa3/huo2/zai4/zi4-ji3-de/shi4jie4li3
♪:shY-chien/Zong-wei-/Cu--shien/ku-tan-tA/shRng-ming-thi/shui-tou--u-fa-/huo-/tsai/tsY-chi-tA/shY-chie-li
En:world----/never----/appear---/lonely---/lifeform------/nobody---------/live/in--/self2+of--/world+in

高く築いた心の壁に逃げても、ただ自分を傷つけるだけ
----------/--------/筑------/---墙-----/来--/-------/--------------------/伤--------/
Ch:即-使--/高-高---/築-起,--/心-牆-----/來--/逃-避,-/也-只--/是--/自-己--/傷-害,----/自-己--/而-已
pi:ji2shi3/gao1gao1/zhu2qi3-/xin1qiang2/lai2/tao2bi4/ye3zhi3/shi4/zi4-ji3/shang1hai4/zi4-ji3/er2yi3
♪:chi-shY/kao-kao-/chu-Ci--/shin-Ciang/lai-/thao-pi/yA-chY-/shY-/tsY-chi/shang-hai-/tsY-chi/Rr-i
En:even-if/highly--/build-up/heart+wall/do--/escape-/only---/is--/self---/wound-----/self---/no-more

もし傷ついた後、悲しくなるだけなら、忘れられた勇気を拾おうとしている
----------/-------/-------/后--/------------/伤--------/试-着--/-------/---遗------------/---气
Ch:如-果--/害-怕--/付-出--/後--/只--/得-到--/傷-心,----/試-著--/拾-起--/被-遺-忘-了-的---/勇-氣
pi:ru2guo3/hai4pa4/fu4chu1/hou4/zhi3/de2dao4/shang1xin1/shi4zhe/shi1qi3/bei4yi2wang4le-de/yong3qi4
♪:ru-kuo-/hai-pha/fu-Cu--/hou-/chY-/tA-tao-/shang-shin/shY-chA/shY-Ci-/pei-i--wang-lA-tA/yong-Ci
En:if-----/fear--/pay---/after/only/get----/grieve----/try+ing/pick-up/forgotten--------/courage

笑顔で接する、幸福も不幸も、臆病な腕を開く努力をして! 信じて!
--------/---------/来--/---------/---对----/-----/与-/--------/------/张-开-----/胆--------/双--------/
Ch:用---/微-笑----/來--/接-受,---/面-對----/幸---/與-/不-幸,--/努-力-/張-開,----/膽-怯-的--/雙-臂,----/去-/相-信
pi:yong4/wei1xiao4/lai2/jie1shou4/mian4dui4/xing4/yu3/bu4xing4/nu3li4/zhang1kai1/dan3qie4de/shuang1bi4/qu4/xiang1-xin4
♪:yong-/wei-shiao/lai-/chie-shou/mien-tui-/shing/yu-/pu-shing/nu-li-/chang-khai/tan-Cie-tA/shuang-pi-/CW-/shiang-shin
En:use--/smile----/do--/accept---/face-----/lucky/and/un+lucky/effort/open------/timid-----/arm-------/do-/believe
*//

ブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/1158-ca8cc929

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
92位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
17位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる