Powered By 画RSS 多言語歌詞(tagengo lyrics) |夜空的彼岸「夜空のムコウ」 by SMAP

Entries

夜空的彼岸「夜空のムコウ」 by SMAP

(grammar)

夜空の向こう側
Ch:夜-空-的-/彼-岸
pi:ye4kong1-/bi3an4
♪:yA-khong-/pi-an
En:night+sky/other-side
---------+of/

夜空のムコウ-中国語版-

song by SMAP(self cover)
世界上唯一的花「世界に一つだけの花」
中国語 歌手一覧

1.
あの日の後 飛び方を忘れた、火が点いた信念 光が見える
-----------/---后--/---记------/飞--------//点---------/---------/------够-----/--------/阳
Ch:那-天---/以-後,-/忘-記-了---/飛-翔,----//點-燃-了---/信-念,---/才-能-夠-----/看-到---/陽-光
pi:na4tian1/yi3hou4/wang4ji4le4/fei1xiang2//dian3ran2le/xin4nian4/cai2neng2gou4/kan4dao4/yang2guang1
♪:na-thien/i--hou-/wang-chi-lA/fei-shiang//tien-ran-lA/shin-nien/Zai-nRng-kou-/khan-tao/yang-kuang
En:that+day/after--/forget+ed--/fly2------//light-up+ed/belief---/can----------/see+to--/sunshine
-----------/by+↑--/↑+remember+/---------//point+burn-/↑+thoutht/just+↑+reach/-------/sun+light

賑やかに点る対岸の星明り、明るい今日と比べて 素晴らしい明日になるだろう
------------/点-点-----/对-------/-----------//绚-烂-------/----------/会--/
Ch:繁-星----/點-點,----/對-岸-的-/星-光,-----//絢-爛-的----/明-天,----/會--/比-----/今-天-----/亮
pi:fan2xing1/dian3dian3/dui4an4de/xing1guang1//xuan4-lan4de/ming2tian1/hui4/bi3----/jin1-tian1/liang2
♪:fan-shing/tien-tien-/tui-an-tA/shing-kuang//shWan-lan-tA/ming-thien/hui-/pi-----/chin-thien/liang
En:many+star/point2----/oppose+--/star+light-//gorgeous----/tomorrow--/will/compare/today-----/light
------------/----------/--+side+of/----------//adorned+rotten+of/bright+day//------/now+day---/


静かな夜 夜の光が流れている、私は既に少し驚いている
------静------/-----/---动-着----/------------//-------------------/---丝-丝---/惊
Ch:安-靜-的---/夜,--/流-動-著----/夜-的/光,---//我-/已--/收-藏,----/一-絲-絲-的/驚-慌
pi:an1jing4-de/ye4--/liu2dong4zhe/ye4de/guang1//wo3/yi3-/shou1cang2/yi1si1si1de/jing1huang1
♪:an-ching-tA/yA---/liu-tong-chA/yA-tA/kuang-//wo-/i---/shou-Zang-/i--sY-sY-tA/ching-huang
En:quiet------/night/flow+ing----/night/light-//I--/alre/collect2--/one+thread2/panic
peaceful+↑+of/-----/-+move+-----/--+of/------//-------------------/--------+of/shock+confuse

夜風は公園のフェンス越しに、私の心にも悲しみの風が吹いている
------风---/--------/---园-------/---围-墙-------//----------------/---着---/---伤
Ch:夜-風---/翻-越,--/公-園-的,---/小-圍-牆,------//我-的/心,--/也--/吹-著---/悲-傷
pi:ye4feng1/fan1yue4/gong1yuan2de/xiao3wei2qiang2//wo3de/xin1-/ye3-/chui1zhe/bei1shang1
♪:yA-fRng-/fan-yue-/kong-yuan-tA/shiao-wei-Ciang//wo-tA/shin-/yA--/Cui--chA/phei-shang
En:night+--/cross+--/park's -----/small+fence----//my---/heart/also/blow+ing/sad
------+wind/--+exeed/public+garden+/+surround+wall//I+of-/-----/----/--------/↑+wound


貴方の話の中の温度 まだ迷いが透けている、貴方は引いてを取り戻す、まだ温かい
------/话-里----/温-----/还---/---着-------/彷---------//-------------/牵-----/-----/---经---/滚-烫
Ch:你-/話-裡-的-/溫-度,-/還---/透-著-------/徬-徨,-----//你-/收-回----/牽-的--/手,--/已-經---/滾-燙
pi:ni3/hua4li3de/wen1du4/hai2-/tou4-zhe----/pang2huang2//ni3/shou1hui2/qian1de/shou3/yi3jing1/gun3tang4
♪:ni-/hua-li-tA/wRn-tu-/hai--/thou-chA----/phang-huang//ni-/shou-hui-/Cien-tA/shou-/i--ching/kun-thang
En:you/talk+in+of/temper-/still/transparent+/hesitate---//you/regain---/leading/hand-/already-/boiling2
-----------------/warm+degree///--------+ing/-----------//---/collect+back/----/-----/↑+pass-/

実際には決して強くない、痛みを隠す、偽装は難しい。ゆっくり まだ胸に染み込んだまま
------实---/---/并------/坚-强------/隐-隐---/----------/难--/伪---------//----------/还--/----/渗----------/
Ch:其-實---/我-/並-不---/堅-強,-----/隱-隱---/痛,--/很--/難--/偽-裝,-----//慢-慢-的,-/還--/是--/滲-透-了----/胸-膛
pi:qi2shi2-/wo3/bing4bu4/jian1-qian2/yin3yin3/tong4/hen3/nan2/wei3zhuang1//man4man4de/hai2/shi4/shen4tou4-le/xiong1tang2
♪:Ci-shY--/wo-/ping-pu-/chien-Ciang/-in--in-/thong/hRn-/nan-/wei-chuang-//man-man-tA/hai-/shY-/shRn-thou-lA/shiong-thang
En:actually/I--/not-emph/strong2----/hidden2-/pain-/very/difc/camouflage-//slow2+ly--/still/is-/infiltrate2+/chest2
---it+real-/---/and+not-/------------------------------------/false+adorn//--------------------/---------+ed/


あの日の後 飛び方を忘れた、火が点いた信念 光が見える
-----------/---后--/---记------/飞--------//点---------/---------/------够-----/--------/阳
Ch:那-天---/以-後,-/忘-記-了---/飛-翔,----//點-燃-了---/信-念,---/才-能-夠-----/看-到---/陽-光
pi:na4tian1/yi3hou4/wang4ji4le4/fei1xiang2//dian3ran2le/xin4nian4/cai2neng2gou4/kan4dao4/yang2guang1
♪:na-thien/i--hou-/wang-chi-lA/fei-shiang//tien-ran-lA/shin-nien/Zai-nRng-kou-/khan-tao/yang-kuang
En:that+day/after--/forget+ed--/fly2------//light-up+ed/belief---/can----------/see+to--/sunshine
-----------/by+↑--/↑+remember+/---------//point+burn-/↑+thoutht/just+↑+reach/-------/sun+light

優しさが押し開く 明日へ通じる窓、冬の味は風の中で自由に漂っている
---温------/---开----/--------------------------------//----------------------/---风-里----/------/飘-荡
Ch:溫-柔---/推-開,---/通-往-----/明-天-的-----/窗,----//冬-天-的------/味-道,-/在-風-裡----/自-由--/飄-蕩
pi:wen1rou2/tui1-kai1/tong1wang3/ming2tian1-de/chuang1//dong1-tian1-de/wei4dao/zai4feng1li3/zi4you2/piao1dang4
♪:wRn-rou-/thui-khai/thong-wang/ming-thien-tA/Cuang--//tong--thien-tA/wei-tao/tsai-fRn-li-/tsY-you/phiao-tang
En:kindly--/push+open/lead-to---/tomorrow-----/windows//winter--------/taste--/in+wind+in--/free---/drift
--warm+soft/---------/↑+to-----/bright+day+of/-------//↑+season+of--/↑+way-/------------/self+reason/↑+sway


今日の涙は昨日と一緒に逃げる、まだ波打つ悲しみも 明日 すぐに忘れる
----------------/泪--/-------------------------//伤--------/还---/荡--------/----------/---会----/遗
Ch:今-天-的-----/淚,-/跟--/昨-天-----/逃-亡,---//傷-心-----/還---/蕩-漾,----/明-天-----/就-會----/遺-忘
pi:jin1-tian1-de/lei4/gen1/zuo2-tian1/tao2wang2//shang1xin1/hai2-/dang4yang4/ming2tian1/jiu4hui4-/yi2wang4
♪:chin-thien-tA/lei-/kRn-/tsuo-thien/thao-wang//shang-shin/hai--/tang-yang-/ming-thien/chiu-hui-/-i-wang
En:today--------/tear/with/yesterday-/escape2--//grieve----/still/ripple2---/tomorrow--/soon+will/forget
----now+day+of--/----/----/↑+day----/---------//wound+heart/----/----------/bright+day/---------/lose+↑

とても軽い溜息は まだ悲惨な形、白い息は一瞬で遠くに消える
---叹------/----/轻---/忧-伤-----/还------/---状-------//---------/气----/转--------/---------/远
Ch:嘆-息---/很--/輕,--/憂-傷-----/還-有---/形-狀,------//白-色-的-/氣-息,/轉-眼-----/消-失----/遠-方
pi:tan4-xi1/hen2/qing1/you1shang1/hai2you3/xing2zhuang4//bai2se4de/qi4xi1/zhuan3yan3/xiao1shi1/yuan3fang1
♪:than-shi/hRn-/Cing-/you-shang-/hai-you-/shing-chuang//pai-sA-tA/Ci-shi/chuan-ien-/shiao-shY/yuan-fang
En:sigh----/very/light/distressed/still---/shape-------//white----/breath/moment----/lost-----/distant
--↑+breath/----------/worry+wound/↑+have-/↑+state---//↑+color+of/air+↑/transfer+eye/vanish+↑/far+away

2.
静かな夜 夜の光が流れている、私は既に少し驚いている
------静------/-----/---动-着----/------------//-------------------/---丝-丝---/惊
Ch:安-靜-的---/夜,--/流-動-著----/夜-的/光,---//我-/已--/收-藏,----/一-絲-絲-的/驚-慌
pi:an1jing4-de/ye4--/liu2dong4zhe/ye4de/guang1//wo3/yi3-/shou1cang2/yi1si1si1de/jing1huang1
♪:an-ching-tA/yA---/liu-tong-chA/yA-tA/kuang-//wo-/i---/shou-Zang-/i--sY-sY-tA/ching-huang
En:quiet------/night/flow+ing----/night/light-//I--/alre/collect2--/one+thread2/panic
peaceful+↑+of/-----/-+move+-----/--+of/------//-------------------/--------+of/shock+confuse

夜風は公園のフェンス越しに、私の心にも悲しみの風が吹いている
------风---/--------/---园-------/---围-墙-------//----------------/---着---/---伤
Ch:夜-風---/翻-越,--/公-園-的,---/小-圍-牆,------//我-的/心,--/也--/吹-著---/悲-傷
pi:ye4feng1/fan1yue4/gong1yuan2de/xiao3wei2qiang2//wo3de/xin1-/ye3-/chui1zhe/bei1shang1
♪:yA-fRng-/fan-yue-/kong-yuan-tA/shiao-wei-Ciang//wo-tA/shin-/yA--/Cui--chA/phei-shang
En:night+--/cross+--/park's -----/small+fence----//my---/heart/also/blow+ing/sad
------+wind/--+exeed/public+garden+/+surround+wall//I+of-/-----/----/--------/↑+wound


貴方の話の中の温度 まだ迷いが透けている、貴方は引いてを取り戻す、まだ温かい
------/话--/里-/--/温-----/还---/---着-------/彷---------//-------------/牵-----/-----/---经---/滚-烫
Ch:你-/話--/裡-/的/溫-度,-/還---/透-著-------/徬-徨,-----//你-/收-回----/牽-的--/手,--/已-經---/滾-燙
pi:ni3/hua4/li3/de/wen1du4/hai2-/tou4-zhe----/pang2huang2//ni3/shou1hui2/qian1de/shou3/yi3jing1/gun3tang4
♪:ni-/hua-/li-/tA/wRn-tu-/hai--/thou-chA----/phang-huang//ni-/shou-hui-/Cien-tA/shou-/i--ching/kun-thang
En:you/talk/in-/of/temper-/still/transparent+/hesitate---//you/regain---/leading/hand-/already-/boiling2
------------------/warm+degree///--------+ing/-----------//---/collect+back/----/-----/↑+pass-/

あの些細な話は まだ眼の淵(フチ)の中にある、私の心は夜に衝突する、私の愛は既に荷物カバンに変わった
------------/话--/还---/-----------------------------------------------//-----/爱--/---经---/变-----------/
Ch:那--/些--/話--/還---/在--/眼-眶,----/我-的/心----/夜-夜-/碰-撞,-----//我-的/愛,-/已-經---/變-成-了-----/行-囊
pi:na4-/xie1/hua4/hai2-/zai4/yan3kuang4/wo3de/xin1-/ye4ye4/peng4zhuang4//wo3de/ai4-/yi3jing1/bian4cheng2le/xing2nang1
♪:na--/shie/hua-/hai--/tsai/ien-khuang/wo-tA/shin-/yA-yA-/phRng-chuang//wo-tA/ai--/i-ching-/pien-CRng--lA/shing-nang
En:that/some/talk/still/in--/eye+socket/my---/heart/nights/collide-----//my---/love/already-/change+ed----/luggage
---------------------------------------/I+of-/-----/------/↑+hit------//I+of-/----/--------/↑+become+ed-/travel+bag


遥か遠くの未来 目の前の飛翔、私たちは風の中 しっかりと立っていられるのか
---遥-遥---/---来---/------------------------//---们-/---风----------/------------------/---强
Ch:遙-遙---/未-來,--/在--/眼-前----/翱-翔,---//我-們-/在-風-中,------/可-否----/站-的---/倔-強
pi:yao2yao2/wei4lai2/zai4/yan3qian2/ao2xiang2//wo3men/zai4feng1zhong1/ke3fou3--/zhen4de-/jue2jiang4
♪:yao-yao-/wei-lai-/tsai/ien-Cien-/ao-shiang//wo-mRn/tsai-fRng-chong/khA-fou--/chRn-tA-/chWe-chiang
En:far-away/future, /in--/nearest--/soar2----//we----/in+wind+in-----/can+can't/standing/stubborn
-----------/yet+come/----/eye+front/---------//I+pl--/---------------/---------/---+of--/↑+strong

世界は変わった 空は同じではない、未来はどんな色か 貴方の想像の中に描く
-----------/-変----/-----------/---/---样---//---来---/---么--/颜-----/画--/-----/-----/
Ch:世-界---/變-了,-/天-空------/不-/一-樣,--//未-來---/什-麼--/顏-色,-/畫--/在---/你-的/想-像
pi:shi4jie4/bian4le/tian1-kong1/bu4/yi1yang4//wei4lai2/shen2me/yan2se4/hua4/zai4-/ni3de/xiang3xiang4
♪:shY-chie/pien-lA/thien-khong/pu-/i--yang-//wei-lai-/shRn-mA/ien-sA-/hua-/tsai-/ni-tA/shiang-shiang
En:world---/change+/sky2-------/not/same----//future--/what---/color--/draw/in---/your-/imagine
--↑+area--/----+ed/-----------/---/one+matter//yet+come/↑+how-/----------------/you+of/think+↑


あの日の後 飛び方を忘れた、火が点いた信念 光が見える
-----------/---后--/---记------/飞--------//点---------/---------/------够-----/--------/阳
Ch:那-天---/以-後,-/忘-記-了---/飛-翔,----//點-燃-了---/信-念,---/才-能-夠-----/看-到---/陽-光
pi:na4tian1/yi3hou4/wang4ji4le4/fei1xiang2//dian3ran2le/xin4nian4/cai2neng2gou4/kan4dao4/yang2guang1
♪:na-thien/i--hou-/wang-chi-lA/fei-shiang//tien-ran-lA/shin-nien/Zai-nRng-kou-/khan-tao/yang-kuang
En:that+day/after--/forget+ed--/fly2------//light-up+ed/belief---/can----------/see+to--/sunshine
-----------/by+↑--/↑+remember+/---------//point+burn-/↑+thoutht/just+↑+reach/-------/sun+light

賑やかに点る対岸の星明り、明るい今日と比べて 素晴らしい明日になるだろう
------------/点-点-----/对-------/-----------//绚-烂-------/----------/会--/
Ch:繁-星----/點-點,----/對-岸-的-/星-光,-----//絢-爛-的----/明-天,----/會--/比-----/今-天-----/亮
pi:fan2xing1/dian3dian3/dui4an4de/xing1guang1//xuan4-lan4de/ming2tian1/hui4/bi3----/jin1-tian1/liang2
♪:fan-shing/tien-tien-/tui-an-tA/shing-kuang//shWan-lan-tA/ming-thien/hui-/pi-----/chin-thien/liang
En:many+star/point2----/oppose+--/star+light-//gorgeous----/tomorrow--/will/compare/today-----/light
------------/----------/--+side+of/----------//adorned+rotten+of/bright+day//------/now+day---/

ブログパーツ
スポンサーサイト
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/1151-be47758a

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
音楽
61位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
洋楽
14位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる